Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 61/2024

Minuta

Procesul verbal

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al SC APA SERV VALEA JIULUI S.A PETROȘANI la care Judeţul Hunedoara are calitatea de acţionar majoritar; Doc; Anexe.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Bătrâna prin Consiliul Local al Comunei Bătrâna la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza SF), a indicatorilor tehnico-economici si depunerea proiectului la Fondul pentru Modernizare, pentru obiectivul de investiții „Realizare noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum – județul Hunedoara”; Doc; Anexe.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara; Doc; Anexe.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.14/2024 de modificare și completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare al localităților din aria de operare a S.C. Apa Prod S.A. Deva, nr.5400/223/2009; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL; Doc; Anexe.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea etapizării și cofinanțării pentru etapa a II-a a proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor consiliului judeţean pe anul 2023;

 

PUNCTE SUPLIMENTARE

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

Informaţii în completare