.

.

Hotărârea 1 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Fekete Zoltan Iosif

Hotărârea 2 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 32.994,00 mii lei, sumă corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat pe anul 2022 și estimări pe anii 2023 – 2025 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

Hotărârea 3 privind aprobarea cumpărării de către Județul Hunedoara a imobilelor care formează ”Ansamblul istoric Mina Petrila” aflate în proprietatea Societății Naționale de Închideri de Mine Valea Jiului S.A.

Hotărârea 4 privind aprobarea „Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2022”

Hotărârea 5 privind aprobarea prețului pentru apa potabilă și a tarifului pentru canalizare-epurare pentru aria de operare a SC APA PROD SA Deva

Hotărârea 6 privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.313/2019 privind aprobarea cuantumului contribuției lunare a beneficiarilor de servicii acordate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, Județul Hunedoara, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea 7 privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara

Hotărârea 8 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special preuniversitar de stat din Județul Hunedoara pentru anul școlar 2022 – 2023

Hotărârea 9 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții: „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural“, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural“, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4, cod proiect 124110

Hotărârea 10 privind aprobarea proiectului ”Etică și integritate prin prevenirea și combaterea corupției din administrația publică a Județului Hunedoara”

Hotărârea 11 privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construcție camera tehnică centrală termică la Centrul de Îngrijire și Asistență Păclișa nr.1”

Hotărârea 12 privind însușirea unui protocol de predare-primire încheiat între Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara, Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Spitalul Județean de Urgență Deva, referitor la proiectul ”R.K. Corp spital – Spitalul Județean de Urgență Deva”

Hotărârea 13 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva

Hotărârea 14 privind aprobarea proiectului ”Restaurarea și punerea în valoare a Cazinoului Funcționarilor, azi Teatrul I. D. Sîrbu Petroșani cod LMI HD-II-m-B-03141” – Faza I – elaborare D.A.L.I.

Hotărârea 15 privind aprobarea achiziției de servicii juridice specializate de asistență și reprezentare a intereselor S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani în justiție

Hotărârea 16 privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Restaurarea și punerea în valoare a Cazinoului Funcționarilor, azi Teatrul I. D. Sîrbu Petroșani” cod LMI HD-II-m-B-03141

Hotărârea 17 privind aprobarea Planului anual  de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2022

Hotărârea 18 privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, alocate județului Hunedoara pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023 – 2025

Hotărârea 19 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2022 și estimările pe anii 2023 – 2025  Anexe

Hotărârea 20 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023 – 2025 ale instituțiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Județean Hunedoara  Anexe

Hotărârea 21 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimările pe anii 2023 – 2025 ale spitalelor de interes județean  Anexe

Hotărârea 22 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2022

Hotărârea 23 privind atribuirea unei licențe de traseu pentru transportul județean de persoane prin curse regulate pe traseul Deva – Târnava din Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în Județul Hunedoara

Hotărârea 24 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale unor societăți comerciale la care Județul Hunedoara are calitatea de acționar majoritar

Hotărârea 25 privind constituirea Echipei Intersectoriale Locale privind prevenirea și intervenția în echipa multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie (EIL)

Hotărârea 26 privind aprobarea metodologiei de acordare a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare

Hotărârea 27 privind aprobarea Programului anual al Consiliului Judeţean Hunedoara de finanţare nerambursabilă în condiţiile Legii nr. 350/2005 pentru anul 2022

Hotărârea 28 privind aprobarea plăţii unor cotizaţii pentru anul bugetar 2022

Hotărârea 29 privind majorarea alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu pentru pacienții internați, față de nivelul prevăzut  în Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea 30 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și  a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Închiderea ecologică a depozitului neconform de deșeuri din Municipiul Vulcan”

Hotărârea 31 privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Lucrări de realizare dispozitive de scurgere a apelor pe drumurile județene de pe tronsonul  DN 7 (Gelmar) – Geoagiu Băi – Bobâlna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bârsău – Soimuș - Brănișca – DN7 (Ilia)”

Hotărârea 32 privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad

Hotărârea 33 privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva

Hotărârea 34 privind trecerea din domeniul public al judeţului Hunedoara în domeniul privat al judeţului Hunedoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea SC APA PROD SA Deva,  în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora

Hotărârea 35 privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții: ”Construire clădire pentru Secția spitalizare de zi cu folosință temporară pentru Unitatea de Primiri Urgențe”

Hotărârea 36 privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Etajare corp extins Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva”

Hotărârea 37 privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

Hotărârea 38 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Construcție modulară parter – 6 module metalice” la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad

Hotărârea 39 privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara  pe anul 2022 precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget

Hotărârea 40 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2022

Hotărârea 41 privind aprobarea asocierii dintre Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Societatea Națională de Cruce Roșie din România

Hotărârea 42 privind aprobarea utilizării sumei de 550 mii lei din bugetul propriu al Județului Hunedoara pe anul 2022 în vederea finanțării activităților specifice umanitare și de sprijin a cetățenilor străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina, precum și virările de credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului

Hotărârea 43 privind aprobarea Programului de lucrări și servicii de întreținere, reparații curente și periodice a drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2022

Hotărârea 44 privind solicitarea de preluare temporară în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a sectoarelor din drumul  comunal DC 20 aparţinând proprietăţii publice a Comunei Vălișoara și Comunei Băița, în vederea realizării unor lucrări de modernizare și reabilitare

Hotărârea 45 privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Orașul Geoagiu, prin Consiliul Local al Orașului Geoagiu pentru realizarea în comun a lucrărilor la obiectivul de investiții: ”Realizare conducta de aducțiune și conducta de branșament în orașul Geoagiu, pe strada Calea Romanilor (DJ 705) de la intersecția cu Strada Independenței până la strada Calea Romanilor nr.187”

Hotărârea 46 privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizare conducta de aducțiune și conducta de branșament în orașul Geoagiu, pe strada Calea Romanilor (DJ 705) de la intersecția cu Strada Independenței până la strada Calea Romanilor nr.187”

Hotărârea 47 privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Comuna Sălașu de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Sălașu de Sus pentru realizarea în comun a lucrărilor la obiectivul de investiții ”Punerea în funcțiune a vechii Linii Electrice Aeriene (LEA) pe zona Nucșoara – Cârnic”

Hotărârea 48 privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2022, virărilor de credite bugetare în cadrul  bugetului propriu al Județului Hunedoara precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget

Hotărârea 49 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2022

Hotărârea 50 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.89/2003 privind înființarea Serviciului public județean SALVAMONT

Hotărârea 51 privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Comuna Hărău, prin Consiliul Local al Comunei Hărău, pentru ”Servicii de adâncire puț alimentare apă prin foraj, în vederea asigurării alimentării corespunzătoare cu apă a comunei Hărău”

Hotărârea 52 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: ”Creșterea siguranței pacienților în Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad”

Hotărârea 53 privind aprobarea Protocolului de dezmembrare, separare și stabilire a dreptului de proprietate asupra construcțiilor realizate în comun în cadrul obiectivului de investiții ”Palat Administrativ al Județului Hunedoara”

Hotărârea 54 privind modificarea denumirii obiectivului de investiții “ETAJARE CORP EXTINS UNITATE DE PRIMIRI URGENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA” în „EXTINDERE SI ETAJARE CORP EXTINS UNITATE DE PRIMIRI URGENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, AFLAT IN CURS DE EXECUTIE”

Hotărârea 55 privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2022, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget

Hotărârea 56 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2022

Hotărârea 57 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social/burse medicale elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul Județean Hunedoara pentru anul școlar 2021 – 2022 – semestrul II

Hotărârea 58 privind aprobarea devizului actualizat pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de relocare și realizare conexiuni post transformare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu în vederea măririi puterii instalate”

Hotărârea 59 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

Hotărârea 60 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Hotărârea 61 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social de zi Centrul de zi de recuperare pentru copii, telefonul copilului Deva

Hotărârea 62 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de zi Petroșani

Hotărârea 63 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane

Hotărârea 64 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara

Hotărârea 65 privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în vederea finanțării și organizării în comun a olimpiadelor și a concursurilor școlare județene în anul 2022

Hotărârea 66 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL

Hotărârea 67 privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 pentru S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani

Hotărârea 68 privind aprobarea proiectului ”Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale – Lucrări de relocare și realizare conexiuni post transformare Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu în vederea măririi puterii instalate”

Hotărârea 69 privind aprobarea proiectului ”Creșterea siguranței pacienților în Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad”

Hotărârea 70 privind aprobarea unui act adițional la Contractul de administrare încheiat între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Hotărârea 71 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.29/2022 privind majorarea alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu pentru pacienții internați, față de nivelul prevăzut  în Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea 72 privind asumarea unor responsabilități în derularea și implementarea Programului pentru școli al României, în anul școlar 2022-2023

Hotărârea 73 privind aprobarea devizului general actualizat și a cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru Proiectul ”Modernizare și dotare laborator  radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva - Județul Hunedoara”, cod SMIS 126695

Hotărârea 74 privind asocierea UAT – Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu UAT – Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj și UAT – Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Conurbația Jiului”

Hotărârea 75 privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.227/2021

Hotărârea 76 privind aprobarea proiectului ”Planificare strategică, mobilitate urbană și managementul calității”

Hotărârea 77 privind aprobarea transmiterii temporare către Consiliul Local al Comunei Vața de Jos a dreptului de administrare asupra unor sectoare din drumurile județene DJ 707 și DJ 763A

Hotărârea 78 privind completarea Master-Planului pentru ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.238/2014

Hotărârea 79 privind aprobarea documentației tehnico-economice refăcute, faza SF, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă zona turistică Pasul Vîlcan” și cofinanțarea din bugetul propriu al Județului Hunedoara

Hotărârea 80 privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2022, virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget

Hotărârea 81 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2022

Hotărârea 82 privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnul Ștaier Ioan Dumitru, precum și  desemnarea unui consilier județean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine  Publică Hunedoara

Hotărârea 83 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Lucrări în regim de urgență la clădirea Palatului Administrativ din Municipiul Deva, Bulevard 1 Decembrie 1918 nr.28, jud. Hunedoara – TRONSON B”

Hotărârea 84 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reparația și modernizarea sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara”, Etapa 1: lucrări de reabilitare și punere în funcțiune a instalațiilor termice, a instalației de gaze naturale, precum și realizarea unei rampe pentru acces persoane cu handicap locomotor

Hotărârea 85 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții CNI SA, a amplasamentului, teren, proprietatea publică a județului Hunedoara și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Dotare Secția Obstetrică -Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Deva”

Hotărârea 86 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții CNI SA, a amplasamentului, teren, proprietatea publică a județului Hunedoara și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea obiectivului laborator recuperare, medicină fizică și balneologie (baza de tratament) a Spitalului Județean de Urgență Deva, str. Horea nr.180, municipiul Deva, județul Hunedoara”

Hotărârea 87 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții CNI SA, a amplasamentului, teren, proprietatea publică a județului Hunedoara și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare și dotarea obiectivului Centrul de Stomatologie – Urgențe și Chirurgie Buco-Maxilo-Facială (BMF)”

Hotărârea 88 privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru realizarea proiectului „Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Palatului Administrativ al Județului Hunedoara”

Hotărârea 89 privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Construire clădire pentru centrul de radioterapie și secția oncologie”

Hotărârea 90 privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea obiectivului Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie (Baza de Tratament) a Spitalului Județean de Urgență Deva, str.Horea, nr.180, Municipiul Deva, Județul Hunedoara”

Hotărârea 91 privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea obiectivului ”Centrul de stomatologie – urgențe și chirurgie buco-maxilo-facială (BMF)” Bdul 22 Decembrie, Municipiul Deva, Județul Hunedoara”

Hotărârea 92 privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Intrare Forul lui Traian din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa nr.102 Sarmizegetusa, comuna Sarmizegetusa, județul Hunedoara”

Hotărârea 93 privind aprobarea achiziției de servicii juridice specializate de asistență și reprezentare a intereselor  Spitalului Județean de Urgență Deva în justiție

Hotărârea 94 privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2022, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget

Hotărârea 95 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2022

Hotărârea 96 privind modificare și completare a Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.73/2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru Proiectul ,,Modernizare și dotare laborator  radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva - Județul Hunedoara,, , cod SMIS 126695

Hotărârea 97 privind însușirea în domeniul public al Județului Hunedoara a terenurilor aferente clădirii ”Fosta Bancă Agricolă”

Hotărârea 98 privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii maxime eligibile și a cheltuielilor aferente proiectului Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Palat Administrativ, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.28, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNNR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență

Hotărârea 99 privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii maxime eligibile și a cheltuielilor aferente proiectului ”Reparația și modernizarea sediului Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara situat în Municipiul Deva, Piața Gării, nr. 9A” în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 —Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență

Hotărârea 100 privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii maxime eligibile și a cheltuielilor aferente proiectului ”Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Centrului de Îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități- Uricani” în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 —Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice,operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență

Hotărârea 101 privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii maxime eligibile și a cheltuielilor aferente proiectului ”Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Teatrul Dramatic ”I.D. Sîrbu” Petroșani” în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta 5 — Valul renovării, Axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență

Hotărârea 102 privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii maxime eligibile și a cheltuielilor aferente proiectului ”Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului clădire Secție Pediatrie” în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta 5 — Valul renovării, Axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență

Hotărârea 103 privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii maxime eligibile și a cheltuielilor aferente proiectului Creșterea eficientei energetice si reabilitarea imobilului Palat Administrativ, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 30, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNNR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5-Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență

Hotărârea 104 privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii maxime eligibile și a cheltuielilor aferente proiectului ,,Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Palat Administrativ al Județului Hunedoara, B.dul Decebal,, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 — Valul renovării, Axa 2 —Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice,operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență

Hotărârea 105 privind aprobarea rezilierii Contractului nr.394/720/25.04.2018 de delegare a    gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad

Hotărârea 106 privind aprobarea regulamentelor de vizitare a unor monumente istorice înscrise în lista patrimoniului mondial UNESCO, aflate în administrarea Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara

Hotărârea 107 privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale ale județului Hunedoara și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

Hotărârea 108 privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul I 2022

Hotărârea 109 privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru trimestrul I 2022

Hotărârea 110 privind aprobarea Raportului asupra situației gestionării bunurilor Consiliului Județean Hunedoara la 31 decembrie 2021

Hotărârea 111 privind aprobarea achiziționării de către Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu a serviciilor juridice specializate de consultanță, asistență și reprezentare a intereselor în justiție

Hotărârea 112 privind aprobarea statului de funcții ale Bibliotecii Județene Ovid Densușianu Hunedoara – Deva

Hotărârea 113 privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” domnului Colonel în rezervă Nicolai Lozneanu, Președintele Asociației Naționale a Veteranilor de Război – Filiala Județului Hunedoara

Hotărârea 114 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a județului Hunedoara

Hotărârea 115 privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2022, virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget

Hotărârea 116 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2022

Hotărârea 117 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara

Hotărârea 118 privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnul Barb Radu și validarea domnului Filip Cosmin

Hotărârea 119 privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii maxime eligibile și a cheltuielilor aferente proiectului Creșterea eficientei energetice si reabilitarea imobilului Muzeul Civilizației Dacice si Romane Deva – Magna Curia, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNNR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5-Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

Hotărârea 120 privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizare conducta de aducțiune și conducta de branșament în orașul Geoagiu, pe strada Calea Romanilor (DJ 705) de la intersecția cu Strada Independenței până la strada Calea Romanilor nr.187”

Hotărârea 121 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Realizare conductă de aducțiune și conductă de branșament în orașul Geoagiu pe Strada Calea Romanilor (DJ 705) de la intersecția cu Strada Independenței până la Calea Romanilor nr.187”

Hotărârea 122 privind aprobarea acordării unor finanțări nerambursabile pentru anul 2022

Hotărârea 123 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare spațiu USTACC și Secția de Cardiologie – Spitalul Județean de urgență Deva”

Hotărârea 124 privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2022,  precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget

Hotărârea 125 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2022

Informaţii în completare