Proiect de ordine de zi

Minuta

Proces verbal

Dispozitia 647/2019

Proiecte de hotarari:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii temporare a circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri județene pe perioada iernii 2019-2020, respectiv de la data de 15.11.2019 până la data de 31.03.2020;     doc;

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva pentru anul şcolar 2019 – 2020;     doc;

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani pentru anul şcolar 2019 – 2020;     doc;

4. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.195/2019;     doc;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei pentru eliberarea licențelor de traseu și a taxei pentru înlocuirea licenței de traseu în vederea efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean;     doc;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva;     doc;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara;     doc;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva;     doc;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;     Anexa 1 - Organigrama;     Anexa 2 - Stat de functii;     Anexa 3 - ROF;    doc;

10. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcţiei vacante de şef Secția I din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;     doc;

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;     doc;

12. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pe trimestrul III 2019;     doc;

13. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul III 2019;     doc;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2019;     Anexe:   partea 1;     partea 2;     doc;

15. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și a unor cheltuieli din secțiunea de funcționare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2019;     doc;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;     Anexe - bugete: D Hurmuzescu;    DGASPC;     ID Sirbu Petrosani;     Salvamont;     SPAMI;         doc;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu pe anul 2019, precum și modificarea programului de investiții, anexă la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;     Buget Geoagiu;     Program inv. Brad;     doc;

18.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii nr.280/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural“, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural“, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4;;     doc; 

19. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.136/2019 privind aprobarea devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare Centrul de Îngrijire și Asistență nr.1 Păclișa”;     doc;

20. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Hunedoara;     doc;

21.  Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actulizat pentru obiectivul de investitii "Modernizare DJ687, Santuhalm-Hunedoara-Calan";       doc si doc continuare

22.  Proiect de hotarare privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Capitala Daciei - muzeu viu al patrimoniului cultural european"     doc:

 

Proiect ordine de zi

Minuta

Proces verbal

Dispozitia 581/2019

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani pentru anul şcolar 2019 – 2020;     doc;

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Rudolf Steiner” pentru anul şcolar 2019 – 2020;     doc;

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2019 – 2020;      doc;

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic ”Ovid Densușianu” Călan pentru anul şcolar 2019 – 2020;      doc;

5. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.62/2017 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele și autospecialele din parcul auto al Consiliului Județean Hunedoara;      doc;

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea postului vacant de șef secție I Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu;      doc;

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea postului vacant de șef secție II Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;      doc;

8. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune în vederea demolării unei construcții aparținând domeniului public al Județului Hunedoara aflată în administrarea Muzeului Civilizației Dacice și Romane;      doc;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în vederea achiziționării/cumpărării de către Județul Hunedoara a unei părți din imobilul ”fosta Bancă Agricolă Deva;      doc;

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a unui spațiu imobiliar aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;      doc;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii până la 31.12.2019 pentru drumurile județene;     doc;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Alimentare cu apă potabilă stațiunea turistică Straja Lupeni”;      doc;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Conservare, restaurare și punere în valoare a Sitului arheologic Sarmizegetusa Regia Dealul Grădiștii” sat Grădiștea de Munte, comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara;   continuare;      doc;  Studiu

14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani;      doc;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2019;      doc;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, precum și modificarea programului de investitii, anexă la buget, ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara;      doc;

Bugete:   Teatru ID Sirbu;   DPCEP;   DGASPEC p1;   DGASPEC p2;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, pe anul 2019;     Anexa;      doc;

18. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019;      doc;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;     doc;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Artă Deva;      doc;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;      doc;    Anexa 3 ROF;

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara;    doc;

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local Lupeni în vederea finanțării și organizării în comun a Festivalului ”CÂNTEC PENTRU PRIETENI – IN MEMORIAM TATIANA STEPA” ;      doc;

24. Proiect de hotărâre privind privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către Rusu Dorel, precum și validarea domnului Filip Cosmin;      doc;

25. Proiect de hotărâre privind atribuirea pe o perioadă de 60 de zile a unor licențe de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate;      doc;

Proiect ordine de zi

Minuta

Proces verbal

Dispozitia 633/2019

Proiecte de hotarari

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019;     Anexa;     doc;

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2019;     doc:

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reamenajare spațiu expozițional la Galeriile de Artă Forma Deva”.     Anexa 1 DALI;     Anexa 2;     Plansa;     doc;

Studii si avize: Studiu arhitecturalPlan topograficOrar FormaMemoriu intabulare 2006Extras informareCU + CFAcord mediu + ADI DExpertiza tehnica;

Parte desenata: 00 Plan topograficA01 plan de incadrare in zonaA02 plan de situatie existentA03 plan de situatie propusA04 plan parter existentA05 sectiuni existente;  A06 fatade existente;  A07 plan de interventii pentru demolariA08 plan de interventii pentru adaugiriA09 plan parter propusA10 sectiuni propuseA11 fatade propuseA12 studiu fatada - analiza compozitionalaA13 studiu fatada - prezentare interventieA14 plan existentA15 fatade existentA16 sectiuni existentA17 plan propusA18 sectiuni propuseE01 instalatii electrice de iluminatE02 instalatii electrice de prize si fortaIS.1 plan parterIT.1plan parter;

Informaţii în completare