R O M Â N I A

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂREA NR.34/2008

 

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pentru anul 2008, pentru finanţarea sistemului informaţional

specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane

 

          Consiliul Judeţean Hunedoara,

          Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al compartimentului de resort precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;

          Văzând adresa nr.68755/HI./07.02.2008 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor;

          În conformitate cu prevederile art.7 din Normele metodologice privind finanţarea sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.521/1997, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului României nr.818/2006;

          În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. f şi ale art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

          Art.1. Aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pentru anul 2008, pentru finanţarea sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane, cuprinse în lista din anexa care face parte integrantă din prezenta.      

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul Arhitect Şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

          Art.3. Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

                                                                                

                                                                                                       

             PREŞEDINTE,                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI,

          Mircea Ioan Moloţ                                                  Dana Dan

 

 

Deva, la 21.02.200                                                                                                                                               ANEXA

 

L  I  S  T  A

cuprinzând sistemele informaţionale specifice domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane, pe anul 2008, cu finanţare de la bugetul de stat, ce se realizează în conformitate cu prevederile art.67 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată

 

                                                                                                                                                                                    - lei -

Consiliul local

Denumirea lucrării

U.M.

Cantitatea

 

Preţul

U.M.

Valoarea

totală

Valoarea

rămasă de

executat

Valoare

2008

Din care în trimestrul:

Termen

de

finalizare

 

I

 

II

 

III

 

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Total, din care:

A. Lucrări în  

     continuare

 

 

 

 

 

13.608.872,72

 

 

11.859.040,75

 

 

275.000

 

 

63.650

 

 

125.940

 

 

63.110

 

 

22.300

În funcţie de asigurarea fondurilor de la bugetul de stat prin MDLPL

 

1. Consiliul Local al Municipiului Petroşani

 

 

 

1.607.505

1.227.269,90

50.000

22.590

12.000

9.410

6.000

- // -

 

a) Lucrări tehnice de identificare, măsurare şi inventariere a imobilelor şi a reţelelor edilitare

 

 

 

1.323.827,10

943.592

50.000

22.590

12.000

9.410

6.000

- // -

 

- lucrări geodezice

 

ha

 

539,43

-

-

-

-

-

-

-

-

Finalizat în anul 2000

 

- lucrări topografice

 

ha

 

930

 

508,38

 

472.793,40

 

333.451

 

19.235

 

8.690

 

4.615

 

3.620

 

2.310

În funcţie de asigurarea fondurilor de la bugetul de stat prin MDLPL

Consiliul local

Denumirea lucrării

U.M.

Cantitatea

 

Preţul

U.M.

Valoarea

totală

Valoarea

rămasă de

executat

Valoare

2008

Din care în trimestrul:

Termen

de

finalizare

 

I

 

II

 

III

 

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

- lucrări de cartare imobiliară

ha

930

813,42

756.480,60

532.541

30.765

13.900

7.385

5.790

3.690

În funcţie de asigurarea fondurilor de la bugetul de stat prin MDLPL

- lucrări de inventariere reţele edilitare

ha

930

101,67

94.553,10

77.600

-

-

-

-

-

- // -

 

b) Banca de date urbane

 

 

 

 

283.677,90

283.677,90

-

-

-

-

-

- // -

- încărcare, organizare şi prelucrare date grafice şi textuale privind imobilele şi reţelele urbane

ha

930

254,19

236.396,70

236.396,70

-

-

-

-

-

- // -

- întreţinerea şi actualizarea băncii de date urbane

ha

930

50,84

47.281,20

47.281,20

-

-

-

-

-

- // -

- instruire-formare utilizatori

pers

3

-

-

-

-

-

-

-

-

- // -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            - lei -

Consiliul local

Denumirea lucrării

U.M.

Cantitatea

 

Preţul

U.M.

Valoarea

totală

Valoarea

rămasă de

executat

Valoarea

2008

Din care în trimestrul:

Termen

de

finalizare

 

I

 

II

 

III

 

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

2. Consiliul Local al Municipiului Deva

 

 

 

2.268.250

1.867.192

40.000

1.600

24.000

12.000

2.400

În funcţie de asigurarea fondurilor de la bugetul de stat prin MDLPL

 

a) Lucrări tehnice de identificare, măsurare şi inventariere a imobilelor şi a reţelelor edilitare

 

 

 

2.056.550

1.655.492

40.000

1.600

24.000

12.000

2.400

- // -

 

- lucrări geodezice

ha

1.100

-

-

-

-

-

-

-

-

Finalizat în anul 1999

 

- lucrări topografice

 

ha

 

1.250

 

24,19

 

30.237,50

 

 

24.007,50

 

626

 

27

 

374

 

188

 

37

În funcţie de asigurarea fondurilor de la bugetul de stat prin MDLPL

 

- lucrări de cartare imobiliară

ha

1.250

1524,27

1.905.337,50

1.519.710,50

39.374

1.573

23.626

11.812

2.363

- // -

 

- lucrări de inventariere reţele edilitare

ha

1.250

96,78

120.975

111.774

-

-

-

-

-

- // -

 

 

b) Banca de date urbane

 

 

 

211.700

211.700

-

-

-

-

-

- // -

- încărcare, organizare şi prelucrare date grafice şi textuale privind imobilele şi reţelele edilitare

ha

1.250

96,78

120.975

120.975

-

-

-

-

-

- // -

                                                                                                                                

 

                                                                                                                            - lei -

Consiliul local

Denumirea lucrării

U.M.

Cantitatea

 

Preţul

U.M.

Valoarea

totală

Valoarea

rămasă de

executat

Valoarea

2008

Din care în trimestrul:

Termen

de

finalizare

 

I

 

II

 

III

 

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

- întreţinerea  şi actualizarea băncii de date urbane

 

ha

 

1.250

 

72,58

 

90.725

 

90.725

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

În funcţie de asigurarea fondurilor de la bugetul de stat prin MDLPL

 

- instruire-formare utilizatori

 

pers

 

3

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        - lei -

Consiliul local

Denumirea lucrării

U.M.

Cantitatea

 

Preţul

U.M.

Valoarea

totală

Valoarea

rămasă de

executat

Valoare

2008

Din care în trimestrul:

Termen

de

finalizare

 

I

 

II

 

III

 

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

3. Consiliul Local al Municipiului Orăştie

 

 

 

1.287.958,55

1.162.957,69

30.000

23.460

6.540

-

-

În funcţie de asigurarea fondurilor de la bugetul de stat prin MDLPL

 

a) Lucrări tehnice de identificare, măsurare şi inventariere a imobilelor şi a reţelelor edilitare

 

 

 

1.216.686,70

1.091.685,84

30.000

23.460

6.540

-

-

 

 

- // -

 

- lucrări geodezice

ha

1.092,12

-

-

-

-

-

-

-

-

Finalizat în anul 2002

 

- lucrări topografice

ha

995

785,68

781.751,60

703.769

17.862

13.757

4.105

-

-

În funcţie de asigurarea fondurilor de la bugetul de stat prin MDLPL

- lucrări de cartare imobiliară

ha

714

554,59

395.977,26

348.959

12.138

9.703

2.435

-

-

- // -

 

- lucrări de inventariere reţele edilitare

ha

281

138,64

38.957,84

38.957,84

-

-

-

-

-

- // -

 

b) Banca de date urbane

(defalcarea pe subcapitole se va realiza prin act adiţional la Contractul iniţial, la data alocării de fonduri)

ha

995

71,63

71.271,85

71.271,85

-

-

-

-

-

- // -

 

                                                                                                                                                             - lei -

Consiliul local

Denumirea lucrării

U.M.

Cantitatea

 

Preţul

U.M.

Valoarea

totală

Valoarea

rămasă de

executat

Valoarea

2008

Din care în trimestrul:

Termen

de

finalizare

 

I

 

II

 

III

 

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

4. Consiliul Local al Municipiului Hunedoara.

 

 

 

4.437.436

4.199.600

50.000

-

30.000

15.000

5.000

În funcţie de asigurarea fondurilor de la bugetul de stat prin MDLPL

 

a) Lucrări tehnice de identificare, măsurare şi inventariere a imobilelor şi a reţelelor edilitare

 

 

 

3.179.934

2.942.098

50.000

-

30.000

15.000

5.000

- // -

 

- lucrări geodezice

 

ha

 

1.754

-

-

-

-

-

-

-

-

Finalizat în anul 2006

 

- lucrări de cartare imobiliară

 

ha

 

2.300

 

705,48

 

1.622.604

 

1.434.771

 

50.000

 

-

 

30.000

 

15.000

 

5.000

În funcţie de asigurarea fondurilor de la bugetul de stat prin MDLPL

 

- lucrări de inventariere reţele edilitare

 

ha

 

2.300

 

677,10

 

1.557.330

 

1.507.327

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

- // -

 

b) Banca de date urbane

(defalcarea pe subcapitole se va realiza prin act adiţional la Contractul iniţial, la data alocării de fonduri)

ha

2.300

546,74

1.257.502

1.257.502

-

-

-

-

-

- //

 

                                                                                                                                                            - lei -

Consiliul local

Denumirea lucrării

U.M.

Cantitatea

 

Preţul

U.M.

Valoarea

totală

Valoarea

rămasă de

executat

Valoarea

2008

Din care în trimestrul:

Termen

de

finalizare

 

I

 

II

 

III

 

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

5. Consiliul Local al Oraşului Simeria

 

 

 

504.500,04

329.833,24

30.000

16.000

8.400

4.200

1.400

În funcţie de asigurarea fondurilor de la bugetul de stat prin MDLPL

 

a) Lucrări tehnice de identificare, măsurare şi inventariere a imobilelor şi a reţelelor edilitare

 

 

 

463.853,80

289.187

30.000

16.000

8.400

4.200

1.400

 

 

- // -

 

- lucrări geodezice

ha

512,24

-

 

 

-

-

-

-

-

Finalizat în anul 2003

 

 

 

 

- lucrări topografice

ha

512,24

535,21

274.155,97

168.713

18.445

9.840

5.165

2.580

860

În funcţie de asigurarea fondurilor de la bugetul de stat prin MDLPL

 

- lucrări de cartare imobiliară

ha

512,24

335,06

171.631,13

102.902

11.555

6.160

3.235

1.620

540

 

- // -

- lucrări de inventariere reţele ediliare

ha

512,24

35,27

18.066,70

17.572

-

-

-

-

-

 

- // -

 

b) Banca de date urbane

(defalcarea pe subcapitole se va realiza prin act adiţional la Contractul iniţial, la data alocării de fonduri)

ha

512,24

79,35

40.646,24

40.646,24

-

-

-

-

-

 

 

- // -

 

 

 

                                                                                                                                                                        - lei -

Consiliul local

Denumirea lucrării

U.M.

Cantitatea

 

Preţul

U.M.

Valoarea

totală

Valoarea

rămasă de

executat

Valoarea

2008

Din care în trimestrul:

Termen

de

finalizare

 

I

 

II

 

III

 

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

6. Consiliul Local al Oraşului Călan

 

 

 

1.604.912,40

1.498.127,30

20.000

-

12.000

6.000

2.000

În funcţie de asigurarea fondurilor de la bugetul de stat prin MDLPL

 

a) Lucrări tehnice de identificare, măsurare şi inventariere a imobilelor şi a reţelelor edilitare

 

 

 

1.412.329,10

1.305.544

20.000

-

12.000

6.000

2.000

- // -

 

- lucrări geodezice

ha

910

141,08

128.382,80

42.875

-

-

-

-

-

- // -

 

- lucrări de cartare imobiliară

ha

910

881,83

802.465,30

781.188

12.500

-

7.500

3.750

1.250

- // -

 

- lucrări de inventariere reţele edilitare

ha

910

529,10

481.481

481.481

7.500

-

4.500

2.250

750

- // -

 

b) Banca de date urbane

(defalcarea pe subcapitole se va realiza prin act adiţional la Contractul iniţial, la data alocării de fonduri)

ha

910

211,63

192.583,30

192.583,30

-

-

-

-

-

- // -

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        - lei -

Consiliul local

Denumirea lucrării

U.M.

Cantitatea

 

Preţul

U.M.

Valoarea

totală

Valoarea

rămasă de

executat

Valoarea

2008

Din care în trimestrul:

Termen

de

finalizare

 

I

 

II

 

III

 

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

7. Consiliul Local al Oraşului Haţeg

 

 

 

861.405,90

758.295,49

20.000

-

12.000

6.000

2.000

În funcţie de asigurarea fondurilor de la bugetul de stat prin MDLPL

 

a) Lucrări tehnice de identificare, măsurare şi inventariere a imobilelor şi a reţelelor edilitare

 

 

 

717.841,20

614.730,79

20.000

-

12.000

6.000

2.000

- // -

 

- lucrări geodezice

ha

590

129,76

76.558,40

12.487,40

-

-

-

-

-

- // -

 

- lucrări de cartare imobiliară

ha

590

811,14

478.572,60

442.843,53

9.015

 

3.045

4.480

1.490

- // -

 

-lucrări de inventariere reţele edilitare

ha

590

275,78

162.710,20

159.399,86

10.985

-

8.955

1.520

510

- // -

 

b) Banca de date urbane

(defalcarea pe subcapitole se va realiza prin act adiţional la Contractul iniţial, la data alocării de fonduri)

ha

590

243,33

143.564,70

143.564,70

-

-

-

-

-

- // -

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            - lei -

Consiliul local

Denumirea lucrării

U.M.

Cantitatea

 

Preţul

U.M.

Valoarea

totală

Valoarea

rămasă de

executat

Valoarea

2008

Din care în trimestrul:

Termen

de

finalizare

 

I

 

II

 

III

 

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

8. Consiliul Local al Comunei Densuş

 

 

 

445.746

345.197,40

15.000

-

9.000

4.500

1.500

În funcţie de asigurarea fondurilor de la bugetul de stat prin MDLPL

 

a) Lucrări tehnice de identificare, măsurare şi inventariere a imobilelor şi a reţelelor edilitare

 

 

 

377.613,60

277.065

15.000

-

9.000

4.500

1.500

- // -

 

- lucrări geodezice

ha

280

129,76

36.332,80

9.090

-

-

-

-

-

- // -

 

- lucrări de cartare imobiliară

ha

280

811,14

227.119,20

178.335

9.985

-

5.990

2.995

1.000

- // -

 

-lucrări de inventariere reţele edilitare

ha

280

407,72

114.161,60

89.640

5.015

-

3.010

1.505

500

- // -

 

b) Banca de date urbane

(defalcarea pe subcapitole se va realiza prin act adiţional la Contractul iniţial, la data alocării de fonduri)

ha

280

243,33

68.132,40

68.132,4

-

-

-

-

-

- // -

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            - lei -

      PREŞEDINTE,    

Mircea Ioan Moloţ                                                                                              

ARHITECT SEF

Aurora Mârza  

Informaţii în completare