ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

 

HOTĂRÂREA NR.32/2008

privind alocarea de la bugetul Consiliului Judeţean Hunedoara a unei sume în vederea organizării manifestărilor prilejuite de ziua  de 8 Martie 2008

 

                   CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;

                   Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate comun al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;

                   În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.4/2008, privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2008;

                   În temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

                   Art.1 Aprobă alocarea de la bugetul Consiliului Judeţean Hunedoara a sumei de 18.000 lei, pentru finanţarea organizării manifestărilor prilejuite de ziua de 8 Martie.

                   Art.2. Suma prevăzută la art.1 va fi alocată din Capitolul 51.02. - "Autorităţi executive', Titlul 20 - 'Cheltuieli materiale şi servicii', justificarea şi decontarea cheltuielilor se va face în baza documentelor justificative, conform prevederilor legale în vigoare.

                   Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

   

 

                      PREŞEDINTE,                                         SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                   Mircea Ioan Moloţ                                          Dana Dan

 

 

Deva, la  21 februarie 2008

Informaţii în completare