ROMANIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEŢEAN         

 

HOTĂRÂREA NR.31/2008

privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare  ale Teatrului Dramatic  "ION D. SÎRBU' Petroşani

 

 

            CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;

            Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Compartimentului salarizare, resurse umane, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;

            Văzând adresa nr.80./13.02.2008 a Teatrului Dramatic  'ION D. SÎRBU' Petroşani;

            Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.5/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale instituţiilor publice din subordinea şi finanţarea  Consiliului Judeţean Hunedoara;

            În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobata de Legea nr.353/2007 şi ale art.91 alin.1 lit. a şi alin 2 lit.c din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;

            În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

            Art.1 Modifică organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Teatrului Dramatic  'ION D. SÎRBU' Petroşani, conform anexelor 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Cu data prezentei Hotărârile nr.196/2007 şi nr.161/2007 ale Consiliului Judeţean Hunedoara se abrogă.

            Art.3  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

 

                  

PRESEDINTE                                     SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI

Mircea Ioan Moloţ                                              Dana Dan

 

 

 

 

 

Deva, la 21 februarie 2008

 

 

 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                    ANEXA NR.2

TEATRUL DRAMATIC 'ION D. SÎRBU'                      LA HOTĂRÂREA NR.31/2008

 PETROŞANI                                                       A CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA

 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII

În conformitate cu prevederile O.G. 10/2007

 

Nr. Crt.

Denumirea funcţiei

Nivel studii

Nr. Posturi

A

PERSONAL DE CONDUCERE INSTITUŢIE

 

2

1. Consultant artistic - director S 1
2. Economist - contabil şef S 1

B

SERVICIU ADMINISTRATIV-DESERVIRE SCENĂ

 

12

3.

Administrator - (Şef Serviciu)

M

1

4. Magaziner M 1
5. Muncitor M/G 8
6. Şofer M 2

C

ATELIER INTREȚINERE, REPARAŢII ŞI DESERVIRE

 

9

7

Muncitor - (Şef  atelier)

M

1

 8. Muncitor M 7
 9. Magaziner M 1

D

SECTOR TEHNIC SCENĂ

 

10

10.

Regizor scenă (culise)- (Şef sector)

S

1

11. Maestru lumini, sunet M 2
12. Muncitor - mânuitor decor M/G 7

E

COMPARTIMENT  JURIDIC, INFORMATIZARE

 

2

13. Consilier juridic S 1
14. Analist programator S 1

F

SECTOR  ARTISTIC

 

28

15.

Regizor artistic- (Şef sector)

S

1

16. Secretar literar S 1
17. Actor S 19
18. Consultant artistic S 2
19. Bibliotecar S 1
20. Sufleur M 1
21. Actor M 2
22. Secretar platou M 1

F

COMPARTIMENT MARKETING IMPRESARIAT

 

3

23. Impresar artistic S 1
24. Casier - organizator M 2

G

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABIL, RESURSE UMANE

 

4

25. Referent S 2
26. Referent M 1
27. Casier M 1

 

TOTAL

 

70

 

                                                                                           

 

Anexa nr.3

la Hotărârea nr.31/2008 a

Consiliului Județean Hunedoara

 

 

 

                                        REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL TEATRULUI DRAMATIC 'ION D. SÎRBU'  PETROŞANI, JUDEŢUL HUNEDOARA

 

 

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL

 

 

            Art. 1. Denumirea: Teatrul Dramatic 'Ion D. Sîrbu' Petroşani.

 

            Art. 2. Sediul în Petroşani, strada Mihai Viteazu, nr. 2, judeţul Hunedoara.

 

            Art. 3. Teatrul Dramatic 'Ion D. Sîrbu' Petroşani este instituţie publică română, cu personalitate juridică în  subordinea  Consiliului  Judeţean Hunedoara.

 

            Art. 4. Teatrul Dramatic 'Ion D. Sîrbu'  a fost înfiinţat în anul 1948, prin Decizia Ministerului Artelor şi Informaţiilor, nr. 2555, din 23 iunie 1948.

 

 

 

CAPITOLUL II

SCOPUL ŞI ATRIBUŢIILE INSTITUŢIEI

 

 

            Art. 5.  Teatrul Dramatic 'Ion D. Sîrbu' Petroşani este o instituţie publică de spectacole (de repertoriu), având drept scop principal promovarea şi reprezentarea pe scenă a creaţiei dramatice din patrimoniul naţional şi universal.

 

            Art. 6.  Teatrul Dramatic 'Ion D. Sîrbu' asigură realizarea materială şi umană a repertoriului selectat din patrimoniul dramatic, creând posibilitatea manifestării potenţialului artistic (regizoral, scenografic, actoricesc) şi, implicit, satisfacerea exigenţelor estetice în contextul mişcării teatrale naţionale.

 

            Art. 7. Teatrul Dramatic 'Ion D. Sîrbu' asigură suma de producţii artistice teatrale, în mişcare vie, cât şi ca înregistrare documentară (afişe, caiete-program, fişe de creaţie) în aşa fel, încât operele dramatice să intre în reţeaua de reprezentare, ca element valoros al culturii naţionale.

 

            Art. 8. În activitatea sa, Teatrul Dramatic 'Ion D. Sîrbu' se conduce după următoarele principii:

a) Principiul autonomiei culturii şi artei.

            Asigură crearea condiţiilor materiale, morale şi autentice necesare pentru libera manifestare a valorii, fără referinţe ideologico-politice sau mercantil-comerciale.

 

            b) Principiul libertăţii de creaţie.

            Protejează libertatea de creaţie şi expresie, veghează ca orice creator să aibă libertate deplină în alegerea mijloacelor de expresie în transmiterea mesajului artistic, pentru care poartă întreaga răspundere.

 

            c) Principiul primordialităţii valorii.

            Asigură selecţia repertorială pe baza valorii estetice, înlesnind afirmarea talentelor autentice, înscrierea în circuitul naţional şi internaţional a operelor şi realizărilor artistice de certă valoare.

 

            d) Principiul şansei egale de cultură.

            Oferă posibilitatea afirmării tuturor angajaţilor implicaţi în programul cultural-educaţional, indiferent de opţiune religioasă, apartenenţă politică, naţionalitate, sex şi vârstă.

 

            e) Principiul neangajării politice.

            Activitatea artistică a teatrului nu se subordonează nici unei ideologii politice şi nici nu facilitează exprimarea intereselor vreunui partid sau formaţiune politică.

 

            f) Principiul identităţii culturale naţionale.

            Teatrul stimulează difuzarea, în ţară şi străinătate, a spectacolelor în care se afirmă valorile spirituale româneşti şi facilitează, în plan naţional, circulaţia celor universale.

 

            Art. 9. Pentru aplicarea acestor principii, Teatrul Dramatic 'Ion D. Sîrbu' are următoarele atribuţii principale:

- concepe şi realizează proiectul repertorial anual, programe culturale, stabilind, în acest sens diverse strategii şi direcţii de acţiune;

            - stabileşte norme de muncă, asigurând condiţii pentru realizarea programului repertorial, pentru siguranţa muncii şi igenico-sanitare;

            - asigură baza materială şi umană necesară realizării programului repertorial şi cultural;

            - organizează, pe baza de proiecte, concursuri, festivaluri, diverse acţiuni artistice de creaţie şi participă la cele iniţiate de alţi factori culturali din ţară;

            - stabileşte măsuri de securitate şi păstrarea integrităţii patrimoniului;

            - organizează şi îndeplineşte programele anuale proprii, cât şi pe cele suplimentare propuse;

            - pentru sporirea competenţei profesionale, asigură, prin forme specifice,  perfecţionarea personalului artistic şi tehnic; îndeosebi, pentru meseriile care nu apar în programele de învăţământ artistic care sunt pe cale de dispariţie precum: peruchieri, butafori, tapiţeri etc.;

            - administrează, gestionează, întreţine şi exploatează întregul patrimoniu existent în dotare: mijloace fixe, obiecte de inventar, mijloace băneşti etc.;

            - protejează drepturile de autor ale realizatorilor implicaţi în programul său cultural;

            - colaborează cu instituţii de profil din ţară şi străinătate, cu cele de educaţie şi învăţământ, organizaţii obşteşti, pentru a evita disfuncţionalităţi în creaţia teatrală şi mai ales în receptarea acesteia;

            - cu sprijinul  Ministerului Culturii şi  altor organisme guvernamentale sau nonguvernamentale  poate să realizeze proiecte culturale mai ample chiar pentru românii de peste graniţe, facilitând dialogul cu diaspora;

            - creează o bază sintetică şi operativă de date necesare reţelei naţionale de teatru şi a cunoaşterii directe a fenomenului teatral; asigură date pentru Centrul de Informatică şi Memorie Culturală al Ministerului Culturii şi pentru Lexiconul Teatrului din România;

            - participă la programarea şi evidenţa patrimoniului teatral românesc;

            - realizează activitatea de impresariat artistic în domeniul propriu de activitate;

            - urmăreşte realizarea cheltuielilor de personal, de producţie, de capital şi reparaţii curente şi capitale;

            - acţionează pentru modernizarea tehnicii teatrale în scopul sporirii calităţii spectacolelor, implicit a tehnicii de informatică şi birotică modernă, pentru a se integra în standardele profesionale competitive;

            - îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său, pentru buna desfăşurare a activităţii.

 

            Art. 10. Activitatea Teatrului Dramatic 'Ion D. Sîrbu' Petroşani se realizează prin:

            a) prezentarea de spectacole la sediu şi în deplasare (microturnee şi turnee);

            b) publicitate şi informare prin editare şi difuzare de afişe, caiete-program, reviste şi diverse alte materiale;

            c) sesiuni, simpozioane, colocvii, seri cultural-muzicale şi expoziţii;

            d) festivaluri, sărbători şi alte manifestări culturale;

            e) publicaţii şi lucrări monografice;

            f) conform normativelor în vigoare, încheie contracte cu colaboratorii externi şi stabileşte preţurile şi tarifele pentru biletele de spectacol, potrivit prevederilor legale .

 

 

C A P I T O L U L III

PATRIMONIUL INSTITUŢIEI

 

 

            Art. 11.  (1) Teatrul Dramatic 'Ion D. Sîrbu' deţine un patrimoniu propriu, constând din  mijloace fixe (clădiri, maşini, utilaje, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică, bibliotecă), obiecte de inventar (decoruri, recuzită, precum şi scule, materiale textile etc.), patrimoniul evaluat la  6.909.257.156 lei .

            (2) Teatrul Dramatic 'Ion D. Sîrbu' deţine în administrare, în baza unui contract, imobilul compus din clădire teatru şi teren aferent situate în municipiul Petroşani, str. Mihai Viteazu nr. 2, judeţul Hunedoara, imobil atestat ca bun din domeniul public al judeţului Hunedoara cu o valoare de inventar 81.763.945.046 lei 

 

C A P I T O L U L IV

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

 

            Art. 12. Teatrul Dramatic 'Ion D. Sîrbu' face parte din structura instituţiilor publice de spectacol din România, subordonat Consiliului Judeţean Hunedoara, iar pe linie de specialitate, Ministerul Culturii şi Cultelor asigură îndrumarea metodologică.  

            Art. 13. Structura organizatorică a Teatrului Dramatic 'Ion D. Sîrbu'  este determinată de scopul propus, de atribuţiile de realizat şi aprobată de Consiliul Judeţean Hunedoara.

 

            Art. 14. Conducerea Teatrului Dramatic 'Ion D. Sîrbu' este asigurată de director. Prin decizia directorului se înfiinţează Consiliul artistic şi Consiliul Administrativ.

            Consiliul artistic are rol consultativ, în domeniul cultural artistic, fiind format din personalităţi culturale din instituţie şi din  afara ei.

            Consiliul administrativ, cu rol deliberativ este numit prin decizia directorului şi este format, potrivit legii, din:

-          preşedinte - directorul teatrului

și membrii:

-                      reprezentantul autorităţii tutelare

-                      rezentantul salariaţilor

-                      contabilul - şef

-                      consilierul juridic

 

            Art. 15. Numirea Directorului Teatrului Dramatic 'Ion D. Sîrbu' se face prin concurs, de către Consiliul Judeţean Hunedoara cu respectarea prevederilor legale pe baza unui contract de management.

 

            Art. 16. Consiliul administrativ se întruneşte în şedinţe de lucru trimestrial, sau ori de câte ori este necesar, la propunerea directorului instituţiei, fiind legal constituit prin prezenţa majorităţii membrilor săi. Hotărârile se adoptă prin votul majorităţii membrilor consiliului administrativ

 

            Art. 17. Personalul Teatrului Dramatic 'Ion D. Sîrbu' Petroşani este încadrat de director, prin concurs, cu respectarea legilor şi normelor legale în vigoare.

           

            Art. 18. Atribuţiile Consiliului Administrativ:

            - Sprijină şi acţionează pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în programul cultural asumat prin Contractul dintre directorul instituţiei şi Consiliul Judeţean Hunedoara;

            - Întreprinde măsuri pentru protejarea şi folosirea eficientă a bazei materiale şi pentru completarea acesteia prin reparaţii şi dotări ;

            - Are rolul de decizie conform legii în vigoare.

 

            Art. 19. Directorul Teatrului Dramatic 'Ion D. Sîrbu' Petroşani are următoarele competenţe şi atribuţii:

            - să îndeplinească obligaţiile asumate, precum şi obiectivele şi criteriile de performanţă care sunt cuprinse în contractul încheiat de acesta cu Consiliul Judeţean Hunedoara;

            - să elaboreze şi să aplice strategia necesară pentru buna desfăşurare a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei;

            - să stabilească atribuţiile de serviciu pe sectoare şi servicii ale personalului angajat, precum şi obligaţiile  profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate, prin fișa postului;

            - să selecteze, să angajeze, să sancţioneze şi să concedieze personalul salariat, cu respectarea procedurilor legale;

            - să acţioneze pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anul de venituri şi cheltuieli al instituţiei aprobat de către Consiliul Judeţean Hunedoara;

            - să reprezinte instituţia în raporturile cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi străinătate;

            - să prezinte Consiliului Judeţean, situaţia economico-financiară a instituţiei, modul de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă, a proiectelor şi programelor asumate, inclusiv măsurile pentru optimizarea activităţii acesteia când este cazul;

 

            Art. 20. Teatrul Dramatic 'Ion D. Sîrbu' Petroşani are ca structură următoarele domenii de activitate:

                        - serviciu administrativ-deservire scenă ;

                        - sectorul tehnic-scenă;

                        - compartimentul juridic-informatizare ;

                        - sectorul artistic;

                        - compartimentul marketing-impresariat

- compartiment financiar contabil - resurse umane 

- atelier întreținere reparaţii şi deservire;

Art. 21. Serviciul administrativ-deservire scenă:

             - organizează şi coordonează întreaga activitate tehnico-administrativă a instituţiei, stabilind sarcini şi atribuţii pentru fiecare angajat din subordine; 

            - întreprinde măsuri pentru aprovizionarea cu materiale necesare producţiei artistice şi întreţinerii sediului;

            - organizează producţia tehnică în funcţie de desfăşurarea celei artistice;

            - stabileşte atribuţii şi sarcini pe linie de P.S.I. şi N.G.P.M, controlează modul de îndeplinire a măsurilor şi instruieşte personalul teatrului în aceste domenii;

            - răspunde de buna gospodărire şi administrare a patrimoniului teatrului;

            - ia măsuri pentru asigurarea condiţiilor de muncă în vederea realizării programului cultural al instituţiei.

            Art. 22. Sectorul  tehnic - scenă, în componenţa căruia se regăsesc: regizorul scenă (culise), maeştrii de lumini şi sunet,  muncitori de specialitate (maşinişti, cabiniere etc.) Acest sector are sarcini şi atribuţii ce derivă din programul cultural anual al instituţiei şi defalcate pe angajat, conform fişei postului.

Art. 23. Compartimentul juridic - informatizare având în componenţă consilierul juridic şi inspectorul resurse umane, cu atribuţiile specifice.

Art. 24. Sector artistic, în componenţa căruia intră:

- consultanţi artistici;

            - regizori artistici;

            - scenografi;

            - secretari literari;

            - actori;

            - bibliotecar;

            - garderobieri;

            - sufleori;

            - peruchieri;

            - plasatori.

            Acest compartiment are atribuţii de profil, cantitativ şi calitativ, ce derivă din Contractul încheiat între directorul instituţiei teatrale şi Consiliul Judeţean Hunedoara.

 

              Art .25. Compartimentul marketing impresariat este coordonat de secretarul public relations  cuprinzând totodată impresarul artistic şi casierii organizatori. Acest compartiment are atribuţii privind activitatea de promovare a imaginii instituţiei prin toate mijloacele moderne (mass media, afişe şi alte mijloace grafice, Internet etc.),efectuarea de sondaje, studii de marketing, informare asupra desfăşurării acţiunilor culturale  în ţară şi în străinătate precum şi organizarea manifestărilor prevăzute la art.12 a, b, c, d.

Art. 26. Compartimentul financiar-contabil, resurse-umane este coordonat de contabilul şef şi are în subordinea sa referentul econimic, casierul şi inspector resurse-umane, cu următoarele atribuţii:

- organizează şi conduce evidenţa contabilă, conform normelor legale în vigoare;

            - răspunde de conţinutul actelor financiare de verificare practică a conţinutului valoric şi material;

            - întocmeşte pe lângă evidenţa primară actele contabile generale: darea de seamă, bilanţul şi proiectul de buget anual prezentat conducerii teatrului şi Consiliului Judeţean;

            - identifică alte surse de venituri pe lângă cele din subvenţie şi cele proprii ;

            - răspunde de programarea şi realizarea inventarierii patrimoniului;

            - răspunde juridic de întocmirea actelor financiare necesare în relaţia cu Consiliul Judeţean, cu Trezoreria şi BCR Petroşani, cu diverşi furnizori şi debitori;

            - răspunde de respectarea obligaţiilor ce derivă din legile cu caracter fiscal, stabilirea şi vărsarea către stat, în mod complet şi la termenele fixate a impozitelor, taxelor şi celorlalte drepturi cuvenite statului;

            - controlează operaţiunile  de eliberare şi distribuire a mărfurilor şi materialelor pentru ca aceasta să se facă în conformitate cu programele stabilite, pe bază de acte justificative şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Compartimentele organizate la nivel de sector sunt considerate servicii, iar conducătorii acestora beneficiază de indemnizaţia de conducere corespunzătoare funcţiei de şef serviciu.

            Art. 27. Atelierul întreținere,  reparaţii şi deservire, în componenţa căruia se regăsesc:

- muncitori calificaţi;

- magaziner.

Acest atelier organizează şi coordonează întreaga activitate privind executarea decorului la scenă.

 

CAPITOLUL V

 

SALARIZAREA PERSONALULUI

 

            Art. 28. Salarizarea personalului se stabileşte în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile în sectorul bugetar.

 

C A P I T O L U L VI

FINANŢAREA INSTITUŢIEI

 

               Art. 29. Finanțarea instituției se realizează din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul județului precum și din alte surse, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului României nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activităților de inpresariat artistic, aprobată prin legea nr.353/2007.

            Art. 30. Teatrul Dramatic 'Ion D. Sîrbu'  poate beneficia, în condiţiile legii, de sponsorizări, programe de finanţări externe  şi donaţii pentru îmbogăţirea patrimoniului propriu şi pentru desfăşurarea activităţii specifice.

 

 

C A P I T O L U L VII

EXERCIŢIUL FINANCIAR - CONTABIL

 

             Art. 31. Exerciţiul financiar - contabil este organizat şi condus prin contabilitate proprie cu respectarea actelor normative în vigoare; începe cu 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

            Art. 32. Trimestrial se întocmeşte darea de seamă contabilă privind execuţia bugetară (vizată şi de Trezorerie), semestrial, raportul de activitate, iar anual bilanţul, care se depun spre analizare Consiliului Judeţean Hunedoara.

            Art.33 Teatrul Dramatic  " Ion D. Sîrbu " va avea în activitate și efectuarea transport - (turnee spectacole).

 

C A P I T O L U L VIII

RĂSPUNDERI ŞI LITIGII

 

            Art. 34. Controlul activităţii Teatrului Dramatic 'Ion D. Sîrbu' se face de către Consiliul Judeţean Hunedoara, precum şi de instituţiile statului abilitate în acest domeniu.

 

            Art. 35. Litigiile de orice fel apărute între instituţie şi diferite persoane fizice şi juridice se soluţionează pe cale amiabilă. Cele ce nu pot fi soluţionate, în acest fel, intră în competenţa instanţelor judecatoresti.

 

 

     C A P I T O L U L IX

                                                                       DISPOZIŢII FINALE

 

             Art. 36.  Modificările şi completările prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare se fac de către directorul instituţiei şi se supun către aprobare Consiliului Judeţean Hunedoara, ca urmare a modificării legislaţiei în vigoare sau a structurii institutiei.

 

Informaţii în completare