ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

HOTĂRÂREA NR.30/2008

privind instituirea 'Zilei SMURD' în județul Hunedoara

 

  

                        CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;

                        Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;

                        În conformitate cu prevederile art. 5 alin. 2 şi art. 10 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

                        În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

                                               

HOTĂRĂŞTE:

 

                        Art.1 Se instituie 'Ziua SMURD' în județul Hunedoara, manifestare cu caracter județean,  organizată anual în ziua de 9 martie.

                        Art.2 In fiecare an, cu ocazia acestei manifestări se vor organiza, prin Asociația 'Salvital' Hunedoara, acțiuni cu tematică specifică, exerciții sau aplicații demonstrative.

                        Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați prin grija Serviciului administrație publică locală, relații publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

 

 

                                                                                                         

                        PRESEDINTE,                                       SECRETAR AL JUDETULUI,

                    Mircea Ioan Moloț                                                     Dana Dan

 

 

Deva, la 21 februarie 2008

Informaţii în completare