ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEŢEAN

  

 

HOTĂRÂREA NR.29/2008

privind aprobarea parteneriatului dintre Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara şi Municipiul Deva  prin Consiliul Local al Municipiului Deva pentru realizarea proiectului 'Reabilitarea zonei urbane <Dealul Cetăţii, monument al naturii şi istoric cu valoare turistică ridicată, din municipiul Deva>'

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;

            Având în vedere, nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de  specialitate al compartimentului de resort precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;

            Văzând adresele Consiliului Local al Municipiului Deva nr.2884/2008, nr.4524/.2008 şi nr.5815/ 2008;

            Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului ,  Domeniul de interventie 5.1 - Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe;

            În conformitate cu  prevederile art. 3 alin. 2 din  Ordonanţa  Guvernului  României  nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

            În conformitate cu prevederile art.91 alin.6 lit.a din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată;

În temeiul art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

             Art. 1. Se aprobă parteneriatul dintre Judeţul Hunedoara prin Consiliului Judeţean Hunedoara şi  Municipiul Deva, prin Consiliul Local al Municipiului Deva, în numele şi pe seama fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în parte, în vederea solicitării în comun a finanţării nerambursabile a obiectivului de investiţii 'Reabilitarea zonei urbane <Dealul Cetăţii, monument al naturii şi istoric cu valoare turistică ridicată, din municipiul Deva>', în conformitate cu Acordul de parteneriat prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

            Art. 2.  (1)  Se aprobă cofinanţarea din partea Consiliului Judeţean Hunedoara, a proiectului invocat la art. 1 din prezenta, reprezentând cota de 0,4 % din valoarea costurilor eligibile, în sumă de 109.160 lei, conform bugetului prevăzut în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

              (2)   Se aprobă cofinanţarea din partea Consiliului Judeţean Hunedoara, a proiectului invocat la art. 1 din prezenta, reprezentând cota de 25 % din valoarea costurilor neeligibile, în sumă de 88.536 lei, conform bugetului prevăzut în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

            Art. 3  (1) Sumele prevăzute la art.2 din prezenta se vor include in bugetul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anii 2008 -2010, în situaţia în care proiectul va fi selectat.

             (2) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze  documentele ce implică realizarea proiectului.

             Art. 4 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

PRESEDINTE                                     SECRETAR AL JUDETULUI

Mircea Ioan Moloţ                                              Dana Dan

 

 Deva, la  21 februarie 2008

 

  

                                                                                                                               Anexa nr. 1

                                                                                                                                                                                           

           

ACORD DE PARTENERIAT

pentru depunerea în vederea finantării şi implementării proiectului'Reabilitarea zonei urbane <Dealul Cetăţii monument al naturii şi istoric cu valoare turistică ridicată, din municipiul Deva> "

 

 

Art. 1. Părţile

 

Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara , cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr.28 reprezentat de domnul Mircea Ioan Moloţ - PREŞEDINTE,în calitate de partener.

şi

Municipiul Deva prin Consiliul Local al Municipiului Deva, cu sediul în Deva, P-ţa Unirii, nr.4, reprezentat de domnul Mircia Muntean - PRIMAR, în calitate de partener şi lider de proiect,

 

Art. 2. Obiectivul

 

Obiectivul acordului de asociere îl reprezintă depunerea proiectului 'Reabilitarea zonei urbane <Dealul Cetăţii monument al naturii şi istoric cu valoare turistică ridicată, din municipiul Deva> ' la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în vederea finanţării implementării lui prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.1.Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.

 

Art. 3. Durata acordului

 

 Acordul va intra în vigoare începând cu data semnării lui de către toate părţile implicate în proiect şi este valabil până la finalizarea implementării proiectului prin Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului.

 

 

Art. 4. Rolul şi responsabilităţile asociaţilor în implementarea proiectului

 

a)  Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara

 

-        Furnizează documentaţia tehnică aferentă in copie (studiu de fezabilitate, proiect tehnic), însoţită de toate avizele necesare obţinute;

-        Participă la întocmirea Cererii de Finanţare;

-        Numeşte  un reprezentant tehnic şi economic  în componenţa echipei de implementare;

-        Participă la întocmirea rapoartelor de progres lunare/trimestriale privind stadiul proiectului din punct de vedere fizic;

-        Participă la monitorizarea proiectului;

-     Promovează rezultatele proiectului în mass - media locală.

 

b) Municipiul Deva prin Consiliul Local al Municipiului Deva:

 

-        Îndeplineşte rolul de lider de proiect;

-        Elaborează cererea de finanţare a proiectului;

-        Numeşte managerul de proiect şi echipa de implementare a proiectului;

-        Organizează toate procedurile de achiziţie publică necesare desfăşurării activităţilor proiectului;

-        Angajează prin licitaţie deschisă execuţia lucrărilor;

-        întocmeşte rapoartele de progres lunare/trimestriale privind stadiul proiectului din punct de vedere fizic;

-        Întocmeşte cererile de rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate prin derularea activităţilor proiectului şi le înaintează către Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor);

-        Realizează monitorizarea proiectului;

-        Promovează rezultatele proiectului în mass - media locală.

 

Art. 5. Finanţarea proiectului

 

a) Valoarea totală a proiectului este de 32 818 290 lei, din care:

    - valoarea eligibilă a proiectului este de  27 290 073 lei;

    - TVA - ul este de 5 174 073 lei ( 5 132 172 lei TVA aferent costurilor eligibile ale proiectului şi 41 901 lei TVA aferent costurilor neeligibile ale proiectului).

- valoarea neeligibilă a proiectului este de 354 144 lei;

 

b) Sursele de finanţare pentru cheltuielile eligibile ale proiectului sunt:

   - Finanţare nerambursabilă solicitată - 26 744 272 lei reprezentând 98% din costurile eligibile ale proiectului.

   - Contribuţia solicitantului - 899 946 lei.

 

c) Contribuţia solicitantului menţionată la lit.b) se constituie astfel:

            - Contribuţia solictantului la cheltuielile eligibile este de 545 801 lei - reprezentând 2% din costurile eligibile ale proiectului care se repartizeză astfel:

- Municipiul Deva prin Consiliul Local al Municipiului Deva  436 641 lei (1.6%)

- Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara 109 160 lei (0.4%)

            - Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile ale proiectului este de 354 144 lei şi se constituie astfel:

- Municipiul Deva prin Consiliul Local al Municipiului Deva,  265 608 lei, reprezentând 75% din costurile neeligbile

- Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara,  88 536 lei, reprezentând 25% din costurile neeligbile

 

d) Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara, participă la implementarea proiectului cu suma totală de 197 696 lei.

 

e) Municipiul Deva prin Consiliul Local al Municipiului Deva   participă la implementarea proiectului cu suma totală de 702 249 lei.

 

f) Valoarea TVA-ului  va fi suportată integral de către Municipiul Deva  prin Consiliul Local al Municipiului Deva   pe toată perioada de implementare a proiectului, urmând a fi recuperată după depunerea raportului final.

 

Art. 6. Drepturi şi obligaţii ale partenerilor

 

(1) Municipiul Deva prin Consiliul Local al Municipiului Deva va semna cererea de finanţare

şi contractul de finanţare nerambursabilă.

 (2) Partenerii se vor consulta cu regularitate în privinţa evoluţiei proiectului.

(3) Partenerii vor respecta prezentul acord pe toată durata acestuia.

 

Art. 7. Încetarea acordului. Forţa majoră

 

Prezentul acord încetează ca urmare a hotărârii comune a partenerilor, expirării duratei pentru care s-a încheiat acordul de asociere, imposibilităţii realizării proiectului datorită schimbării legislaţiei naţionale şi internaţionale.

 

Art. 8. Dispoziţii finale

 

 8.1. Orice modificare a prezentului acord se va face numai prin act adiţional semnat de către ambii parteneri.

 8.2. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

 8.3. Părţile sunt de acord  că prezentul acord este guvernat de legea română.

 

Încheiat în 3 (trei) exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru Autoritatea Contractantă.   

 

         JUDEŢUL HUNEDOARA                                                           MUNICIPIUL DEVA

                       PRIN                                                                                         PRIN

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL DEVA    

   Preşedinte                                                                                Primar 

   MIRCEA IOAN MOLOŢ                                                            MIRCIA MUNTEAN

 

 

   DIRECTOR EXECUTIV                                                             DIRECTOR EXECUTIV

   Daniela Sălăşan                                                                       Viorica Nicula

 

 

  VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV                              CONTROL FINANCIAR   

  Gabriela Bândea                                                                               Maria Rădoane

 

 JURIDIC -  CONTENCIOS                                                         JURIDIC - CONTENCIOS            

 Mariana Daniela Bârsoan                                                                 Carmen Ciocan

                                                                                               

                                                                                   

SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE  CU                                  

FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ, DEZVOLTARE REGIONALĂ           

ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ                                                         BIROUL PRIVATIZARE,

Antonela Stan                                                                           PROGRAME DEZVOLTARE                                                                                                                             Daniela Pârvu                                                                                     

 

 

                                                                                                             Anexa nr. 2

                                                                                                                                                                              

 

 

REABILITAREA ZONEI URBANE 'Dealul Cetăţii'
monument al naturii şi istoric, cu valoare turistică ridicată, din municipiul Deva

 

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL cheltuieli

TVA**

 
 
1 2 3 4 5=3+4 6  

 

CAPITOL 1

 

 

 

 

 

1

Cheltuieli pt obtinerea si amenajarea terenului

 

 

     
1.1 Obtinerea terenului 220.533 0 220.533 41.901  
1.2 Amenajarea terenului 0 1.577.659 1.577.659 299.755  
1.3 Amenajarea pt protectia mediului 0 222.145 222.145 42.208  

 

TOTAL CAPITOL 1

220.533

1.799.804

2.020.337

383.864

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOL 2

 

 

 

 

 

2

Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

 

 

     
2.1 Canalizare, alimentare cu gaze naturale, energie electrică, telefonie, radio-tv,etc 0 1.421.777 1.421.777 270.138  
2.2 Drumuri de acces 0 0 0 0  

 

 TOTAL CAPITOL 2

0

1.421.777

1.421.777

270.138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 3                        

 

 

 

 

 

3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

 

 

     
3.1 Studii de teren (geologice, topografice, hidrologice) 0 172.090 172.090 32.697  
3.2 Cheltuieli pt avize, acorduri, aut de constructie 0 4.726 4.726 898  
3.3 Proiectare si engineering 0 1.290.676 1.290.676 245.228  
3.4 Consultanţa şi expertiză 0 221.886 221.886 42.158  
3.5 Asistenta tehnica 0 794.685 794.685 150.990  

 

 TOTAL CAPITOL 3

0

2.484.062

2.484.062

471.972

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 4

 

 

 

 

 

4

Cheltuieli pentru investiţii

 

 

     
4.1 Constructii si instalatii 0 17.302.659 17.302.659 3.287.505  
4.2 Utilaje şi echipamente 0 0 0 0  
4.3 Mijloace de transport 0 0 0 0  
4.4 Dotari 0 0 0 0  

 

TOTAL CAPITOL 4

0

17.302.659

17.302.659

3.287.505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 5    

 

 

 

 

 

5

 Alte cheltuieli

 

       
5.1 Organizare de santier   1.512.443 1.512.443 287.364  
5.1.1

5.1.1. Lucrari de constructii

  910.128 910.128 172.924  
5.1.2

5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizarii de santier

  602.315 602.315 114.440  
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 133.612 278.647 412.258 0  
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

 

2.304.726 2.304.726 437.898  
5.4 Alte imobilizări necorporale (programe informatice) 0 0 0 0  

 

TOTAL CAPITOL 5

133.612

4.095.816

4.229.428

725.262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 6                  

 

 

 

 

 

6

Cheltuieli aferente implementarii proiectului

 

 

 

   
6.1 Cheltuieli de publicitate   25.954 25.954 4.931  
6.2 Cheltuieli de audit   160.000 160.000 30.400  

 

TOTAL CAPITOL 6

 

185.954

185.954

35.331

 

 

 

 

 

 

 

 

I

TOTAL cheltuieli

354.144

27.290.073

27.644.217

5.174.072

 

II

Alte cheltuieli neeligibile

 

 

 

 

 

III

TOTAL GENERAL (I+II)

354.144

27.290.073

27.644.217

5.174.072

 
* conform HG 759/2007 şi Ordinului comun al MDLPL nr.607/ 2007 şi al MEF nr. 914/2007  

** Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculeaza aplicand procentul de 19% la total cheltuieli -col 5- (atat cheltuieli eligibile, cat si cheltuieli neeligibile). AM POR ramburseaza numai TVA aferent cheltuielilor eligibile.

 
 

SURELE DE FINANTARE

         
             

NR. CRT.

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE

       

I

Valoarea totală a proiectului, din care :

32.818.290

       
a. Valoarea neeligibilă a proiectului 354.144        
b. Valoarea eligibilă a proiectului 27.290.073        
c. TVA din care 5.174.072        
          TVA aferent cheltuielilor eligibile 5.132.171        
          TVA aferent cheltuielilor neeligibile 41,901        

II

Contribuţia proprie în proiect, din care :

899.946

       
a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 545.801        
b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile 354.144        

III

TVA*

5.174.072

       

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

26.744.272

       
*Valoarea TVA se calculeaza aplicand procentul de 19% la total cheltuieli (atat cheltuieli eligibile, cat si cheltuieli neeligibile). AM POR ramburseaza numai TVA aferent cheltuielilor eligibile.        

 

 

         

Nota:

         
a)

In Buget nu se regasesc urmatoarele linii din Devizul General:
- 5.5. Managementul proiectului (97.563 lei);
- 6.1. Pregatirea personalului de exploatare (5.474 lei);
- 6.2. Probe tehnologice (11.857 lei).

     
b) Linia 5.4. "Activitati de marketing promovare si vizibilitate a proiectului" din Devizul general se regaseste in Buget la linia 6.1. "Cheltuieli de publicitate"      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaţii în completare