R O M Â N I A

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂREA NR.28/2008

privind aprobarea Listei cuprinzând lucrările privind elaborarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale  de urbanism, finanţate în anul 2008, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor

                                                                                                                                                                                 

          CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;

          Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al compartimentului de resort precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;

          Văzând adresa nr. 66159/DGDT/28.01.2008 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor;

          În conformitate cu prevederile art.5, art.7 şi art.11 din Normele metodologice privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism  aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;

          În temeiul prevederilor art. 91 alin.1 lit.f şi ale art. 97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

          Art.1. Aprobă Lista cuprinzând lucrările privind elaborarea  planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism, finanţate în anul 2008, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor , conform Anexei la prezenta.

Art.2. Lista cuprinzând lucrările privind elaborarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism, întocmită conform Anexei la prezenta se va comunica Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor.

          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul Arhitect Şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

          Art. 4. Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

 

                                                                                          

              PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,

          Mircea Ioan Moloţ                                                Dana Dan

 

 Deva, la 21 februarie 2008

 

Informaţii în completare