R O M Â N I A

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂREA NR.27/2008

privind aprobarea unor avize emise de  Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru unele documentaţii                                                            

                                                                

 

 

          CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;

          Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al compartimentului de resort precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;

          În conformitate cu prevederile art.37 alin.(5) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1) lit.f şi ale art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. Se aprobă Avizul nr.3/2008 emis de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru documentaţia: ,,Plan urbanistic zonal şi Regulamentul local aferent pentru Platformă betonată, birou, remiză pentru mașini agricole și utilaje pentru construcții,' în extravilanul satului Aurel Vlaicu, oraș Geoagiu, Proiect nr.6/2007, cuprins în Anexa nr.1 la prezenta.

Art.2. Se aprobă Avizul nr.4/2008 emis de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru documentaţia: ,,Plan urbanistic zonal şi Regulamentul local aferent  pentru Exploatație piscicolă' în extravilanul satului Cigmău, oraș Geoagiu, Proiect nr.5/2007, cuprins în Anexa nr.2 la prezenta.

Art.3. Se aprobă Avizul nr.5/2008 emis de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru documentaţia ,,Plan urbanistic zonal şi Regulamentul local aferent pentru Biserică Ortodoxă Română' în extravilanul satului Basarabasa, comuna Vața de Jos, Proiect nr.152.10/2002, cuprins în Anexa nr.3 la prezenta.

          Art.4. Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  

                            

                                                                  

PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,

          Mircea Ioan Moloţ                                                     Dana Dan

 

 

Deva, la 21.02.2008

 

 

              R O M Â N I A                                                                           ANEXA nr.1

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                     la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara

  COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE                                                 nr.27/21.02.2008

   A TERITORIULUI ŞI URBANISM

          Nr.481/13 februarie 2008         

AVIZ Nr. 3  din 13 februarie 2008

privind

PLANUL URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENTUL LOCAL AFERENT

pentru

 'PLATFORMĂ BETONATĂ, BIROU, REMIZĂ PENTRU MAȘINI AGRICOLE

ȘI UTILAJE PENTRU CONSTRUCȚII'

 în extravilanul satului Aurel Vlaicu, oraş Geoagiu

___________________________________________________________________________

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, constituită prin Hotărârea nr. 211/2006 a Consiliului Judeţean Hunedoara,

            Analizând documentaţia fază PUZ, Proiect nr.6/2007, elaborată de Biroul individual de arhitectură Maria Marcela Ilişiu - arh. Maria Marcela Ilişiu, beneficiar SC PAUL HANDYMAN SRL Orăştie,

Văzând Certificatul de urbanism nr.17/2091/20.03.2007 emis de Primarul Oraşului Geoagiu, Avizul tehnic nr.7/28.12.2007  emis de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi de urbanism  de pe lângă Consiliul Local al Oraşului Geoagiu, Adresa nr.1447RP/24.10.2007 emisă de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Timișoara, Avizul nr.76.000/24.04.2007 emis de Serviciul Român de Informaţii UM 0362 Bucureşti, Avizul nr.D/2346/10.05.2007 emis de Statul Major General - Unitatea Militară 02515 "D" Bucureşti, Avizul nr.250.817/1.08.2007 emis de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara - Serviciul logistic, Adresa nr.4.840/9.07.2007 emisă de Autoritatea de Sănătate Publică a Județului Hunedoara, Adresa nr.6.571/IPM/11.07.2007 emisă Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, Avizul tehnic cu condiții nr.232/2167/463/8.06.2007 emis de SC Romtelecom SA, Divizia Operare Rețea de Acces Timiș - Centrul de Telecomunicații Hunedoara, Avizul de amplasament favorabil nr.681/3.08.2007 emis de SC ENEL Distribuție Banat SA - Unitatea Teritorială Rețea Deva, Avizul emis de STGN Mediaș, Regionala Arad - Sector Alba, stipulat pe planșa Rețele edilitare, Planul de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate vizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara cu nr.11.164/30.10.2006,

 

Avizează favorabil documentaţia Plan urbanistic zonal şi Regulamentul local aferent pentru 'Platformă betonată, birou, remiză pentru mașini agricole și utilaje pentru construcții',  pe un teren situat în extravilanul satului Aurel Vlaicu, oraş Geoagiu, în următoarele condiţii:

- Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local aferent se vor aproba de către Consiliul Local al Oraşului Geoagiu potrivit cap.B  pct.11 col. 3 din Anexa nr.1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, dar numai după,

·         restudierea propunerii în vederea rezervării de teren pentru prospect de drum care să colecteze circulația din DN 7,

·         obținerea Avizului de la Regionala de Drumuri și Poduri Timişoara.

La depunerea documentaţiei spre aprobare se va prezenta dovada plăţii tarifului de exercitare a dreptului de semnătură la Registrul Urbaniştilor din România, potrivit prevederilor art.47 alin.(3) din Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România nr. 26/2006.

 

- Autorizaţia de construire se va emite de Primarul Oraşului Geoagiu, potrivit prevederilor art.4 lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza documentaţiei faza PAC pusă de acord cu avizele solicitate prin Certificatul de urbanism.

  

               PREŞEDINTE COMISIE,                                    SECRETAR COMISIE,

                            Dorin Păran                                                      Aurora Mârza

                              

                               ŞEF SERVICIU URBANISM,                                                  ÎNTOCMIT,

                                            Amelia Conţ                                                      Violeta Anișoara Matei

 

·          Scutit de taxă potrivit Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Red/Dact/VAM

4 ex/14.02.2007

 

  

     R O M Â N I A                                                                             ANEXA nr.2

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                     la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara

  COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE                                                           nr.27/21.02.2008

   A TERITORIULUI ŞI URBANISM

           Nr.593/13 februarie 2008   

 

AVIZ Nr.4  din 13 februarie 2008

privind

PLANUL URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENTUL LOCAL AFERENT

pentru

 'EXPLOATAȚIE PISCICOLĂ'

 în extravilanul satului Cigmău, oraş Geoagiu

__________________________________________________________________________

            Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, constituită prin Hotărârea nr. 211/2006 a Consiliului Judeţean Hunedoara,

            Analizând documentaţia fază PUZ, Proiect nr.5/2007, elaborată de Biroul individual de arhitectură Maria Marcela Ilişiu - arh. Maria Marcela Ilişiu, beneficiar SC VESPA SYSTEM SRL Deva,

Văzând Certificatul de urbanism nr.94/6322/10.10.2006 emis de Primarul Oraşului Geoagiu, Avizul tehnic nr.2/17.01.2008  emis de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi de urbanism  de pe lângă Consiliul Local al Oraşului Geoagiu, Avizul nr.D/2227/25.04.2007 emis de Statul Major General - Unitatea Militară 02515 "D" Bucureşti, Avizul nr.249.482/2.04.2007 emis de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara - Serviciul de logistică, Avizul nr.75.761/15.03.2007 emis de Serviciul Român de Informaţii UM 0362 Bucureşti, Adresa nr.5.784/4.12.2007 emisă de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Timișoara, Avizul de gospodărire a apelor nr.418/5.12.2007, Permis de exploatare nr.2.323/15.03.2007 emis de Agenția Națională pentru Resurse Minerale București, Nota de constatare nr.S-87/26.02.2007 emisă  de Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Compartimentul Inspecției Teritoriale Deva, Raportul de evaluare teoretică înregistrat cu nr. 757/8.03.2007 la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva,

 

Avizează favorabil documentaţia Plan urbanistic zonal şi Regulamentul local aferent pentru Exploatație piscicolă, pe un teren situat în extravilanul satului Cigmău, oraş Geoagiu, în următoarele condiţii:

 

- Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local aferent se vor aproba de către Consiliul Local al Oraşului Geoagiu potrivit cap.B  pct.11 col. 3 din Anexa nr.1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, dar numai după,

-  obţinerea:

·         vizei Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara  pe suportul topografic.

 

La depunerea documentaţiei spre aprobare se va prezenta dovada plăţii tarifului de exercitare a dreptului de semnătură la Registrul Urbaniştilor din România, potrivit prevederilor art.47 alin.(3) din Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România nr. 26/2006.

 

- Autorizaţia de construire se va emite de Primarul Oraşului Geoagiu, potrivit prevederilor art.4 lit.e din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza documentaţiei faza PAC pusă de acord cu avizele solicitate prin Certificatul de urbanism.

  

               PREŞEDINTE COMISIE,                                    SECRETAR COMISIE,

                            Dorin Păran                                                      Aurora Mârza

 

                         ŞEF SERVICIU URBANISM,                                             ÎNTOCMIT,

                                            Amelia Conţ                                          Violeta Anișoara Matei

       

·          Scutit de taxă potrivit Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Red/Dact/VAM

4 ex/14.02.2007

 

 

     R O M Â N I A                                                                          ANEXA nr.3

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                  la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara

  COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE                                                        nr.____/_____

   A TERITORIULUI ŞI URBANISM

           Nr.1.208/13 februarie 2008        

 

 

              

AVIZ Nr. 5  din 13 februarie 2008

privind

PLANUL URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENTUL LOCAL AFERENT

pentru

 'BISERICĂ ORTODOXĂ ROMÂNĂ'

 în extravilanul satului Basarabasa, comuna Vața de Jos

___________________________________________________________________________

           

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, constituită prin Hotărârea nr. 211/2006 a Consiliului Judeţean Hunedoara,

            Analizând documentaţia fază PUZ, Proiect nr.152.10/2002, elaborată de SC Keops Design Proiect  SRL Deva - arh. Maria Angela Kalauz, beneficiar  Parohia Ortodoxă Română Basarabasa,

Văzând Certificatele de urbanism nr. 19/1480/4.06.2002 și nr. 11/13.02.2008 emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Avizul geotehnic întocmit de ing. Ghițoica Maria,

 

Avizează favorabil documentaţia Plan urbanistic zonal şi Regulamentul local aferent pentru 'Biserică Ortodoxă Română' în extravilanul satului Basarabasa, comuna Vața de Jos, în următoarele condiţii:

 

- Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local aferent se vor aproba de către Consiliul Local al Comunei Vața de Jos potrivit cap.B  pct.11 col. 3 din Anexa nr.1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, dar numai după:

-  obținerea:

·         Avizului de la Statul Major  General (UM 02515 'ET', București);

·         Avizului Ministerului Internelor și Reformei Administrative prin Inspectoratul de poliție al județului Hunedoara;

·         Avizului Serviciului Român de Informații prin Secția județeană (UM 0659, Deva);

·         Avizului de la SC Electrica Banat SA - UTR Deva;

·         Avizului de la Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara;

 

La depunerea documentaţiei spre aprobare se va prezenta dovada plăţii tarifului de exercitare a dreptului de semnătură la Registrul Urbaniştilor din România, potrivit prevederilor art.47 alin.(3) din Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România nr. 26/2006.

 

- Autorizaţia de construire se va emite de Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, potrivit prevederilor art.4 lit.a pct.2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza documentaţiei faza PAC  pusă de acord cu avizele solicitate prin Certificatul de urbanism.

 

 

                  PREŞEDINTE COMISIE,                                    SECRETAR COMISIE,

                            Dorin Păran                                                      Aurora Mârza

 

                            ŞEF SERVICIU URBANISM,                                            ÎNTOCMIT,

                                       Amelia Conţ                                                 Violeta Anișoara Matei

                    

·          Scutit de taxă potrivit Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Red/Dact/VAM

4 ex/14.02.2008

Informaţii în completare