R O M Â N I A

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEŢEAN    

 

 HOTĂRÂREA nr.  26/2008

pentru aprobarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie privind obiectivul de investiţii 'Reabilitare DJ 709 F şi infrastructura rutieră areal Parâng'

 

          CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,

         Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei lucrări publice, gospodărie comunală, mediu şi achiziţii publice, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;

         În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi alin.(3) lit.f, precum şi ale  art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

         În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

 

 H O T Ă R Ă Ş T E:

 

            Art. 1. - Se aprobă proiectul tehnic şi detaliile de execuţie  privind obiectivul de investiţii 'Reabilitare DJ 709F şi infrastructura rutieră areal Parâng',potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta.

           Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia lucrări publice, gospodărie comunală, mediu şi achiziţii publice şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara.

                     

             PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mircea Ioan Moloţ                                                 Dana Dan          

 

Deva, la   21.02.2008

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEŢEAN

PREȘEDINTE

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

                  Zona Parângu Mic, din punct de vedere administrativ, face parte din teritoriul administrativ al municipiului Petroşani, şi se află la 18 km distanţă de acesta. Zona face parte din intravilanul municipiului Petroşani şi se leagă de acesta prin drumul judeţean DJ 709F (Slătioara-Cabana Rusu-Masivul Parâng), drum aflat în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara. În prezent, Valea Jiului este cuprinsă într-un proces amplu de transformări care vizează restrîngerea industriei miniere şi dezvoltarea altor ramuri ale economiei, dintre care turismul ocupă o pondere importantă.

Modernizarea drumului de acces înspre Cabana Rusu se înscrie în seria de investiţii menite să contribuie la dezvoltarea turismului din zonă. Astfel, încă din anul 2005 Consiliul Judeţean Hunedoara s-a asociat cu Consiliul Local al Municipiului Petroşani în vederea implementării proiectului 'Infrastructură pentru turism durabil în zona Parâng-Petroşani', prin Programul PHARE 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială, Proiecte Mari de Infrastructură, aprobat prin Hotărârea Guvernului României  nr. 811/2006.  Ulterior, prin Hotărârea Guvernului României  nr. 898/2007, proiectul a fost divizat în două, un proiect care cuprinde reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din Masivul Parâng  şi un altul care  vizează refacerea infrastructurii rutiere care face legătura cu municipiul Petroşani şi DN66.

La solicitarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, a  fost elaborată documentaţia tehnico-economică privind obiectivul de investiţii 'Reabilitare DJ 709F şi infrastructura rutieră areal Parâng', faza proiect tehnic şi detalii de execuţie, ataşată prezentului proiect de hotărâre.

            În conformitate cu prevederile art.44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, consiliul judeţean aprobă documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale.

În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi alin.(3) lit.f, precum şi ale art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, consiliul judeţean aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii, precum şi pentru lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public finanţate din bugetul judeţului.

            Faţă de considerentele enunţate anterior, s-a întocmit prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supunem spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului Judeţean Hunedoara.

 

 PREŞEDINTE,

Mircea Ioan Moloţ

  

 

 

R O M Â N I A                                                                                             VICEPREŞEDINTE

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                        Dorin Păran

DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE,

GOSPODĂRIE COMUNALĂ

MEDIU ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

  

 RAPORT DE SPECIALITATE

              În conformitate cu prevederile art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public finanţate din bugetul judeţului se execută numai pe baza unor documentaţii tehnico - economice aprobate de către consiliul judeţean.

Modernizarea drumului de acces înspre Cabana Rusu se înscrie în seria de investiţii menite să contribuie la dezvoltarea turismului din zona Văii Jiului. În acest scop, încă din anul 2005, Consiliul Judeţean Hunedoara s-a asociat cu Consiliul Local al Municipiului Petroşani în vederea implementării proiectului 'Infrastructură pentru turism durabil în zona Parâng-Petroşani', prin Programul PHARE 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială, Proiecte Mari de Infrastructură, aprobat prin Hotărârea Guvernului României  nr. 811/2006Ulterior, prin Hotărârea Guvernului României  nr. 898/2007, proiectul a fost divizat în două, un proiect care cuprinde reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din Masivul Parâng  şi un altul, care  vizează refacerea infrastructurii rutiere care face legătura cu municipiul Petroşani şi DN66. La solicitarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, a fost elaborată documentaţia tehnico-economică privind obiectivul de investiţii 'Reabilitare DJ 709F şi infrastructura rutieră areal Parâng', faza proiect tehnic şi detalii de execuţie, anexată prezentului.

În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi alin.(3) lit.f din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, consiliul judeţean aprobă documentaţiile tehnico - economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.

            Faţă de considerentele enunţate, propunem iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice mai sus indicată şi supunerea lui spre dezbaterea şi aprobarea consiliului judeţean.

 

 DIRECTOR EXECUTIV,

Viorel Rotar

 

 ANEXA LA

HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA NR._________/2008

Informaţii în completare