R O M Â N I A

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEŢEAN     

  

 

HOTĂRÂREA NR.25/2008

pentru aprobarea documentaţiei tehnico - economice privind obiectivul de investiţii 'Reabilitare şi consolidare pod peste Jiul de Vest, la Iscroni'

 

 

 

        CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,

          Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei lucrări publice, gospodărie comunală, mediu şi achiziţii publice, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;

          Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.____/2008;

          În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi alin.(3) lit.f, precum şi ale  art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

          În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

            Art. 1. - Se aprobă documentaţia tehnico-economică privind obiectivul de investiţii 'Reabilitare şi consolidare pod peste Jiul de Vest, la Iscroni', potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta.        

 

           Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia lucrări publice, gospodărie comunală, mediu şi achiziţii publice şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara.

                                                                                             

                PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,

             Mircea Ioan Moloţ                                                 Dana Dan           

 

 

 

 

Deva, la 21 februarie 2008