ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂREA NR.24/2008

 privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu Consiliul Local al Orașului Aninoasa în vederea finanțării și realizării in comun a unor proiecte de infrastructură

 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;

            Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;

            În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1462/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 35 alin.1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art 22 din Ordonanța Guvernului României  nr. 43/1997privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

            În baza prevederilor art. 91 alin 5 pct. 12 și alin. 6 lit.c din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;

            În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

            Art.1. Se aprobă asocierea Consiliului Județean Hunedoara cu Consiliul Local al Orașului Aninoasa în vederea finanțării și realizării in comun a unor proiecte de infrastructură, potrivit acordului de asociere cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze Acordul de asociere invocat la art.1 din prezenta.

            Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara.

            Art.4. Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, A. T. O. P. , din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.                                              

 

                                                                                                             

        PREŞEDINTE,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI,

      Mircea Ioan Moloţ                                                                 Dana Dan

 

 

Deva, la 21 februarie 2008

 

                                                                                                                        ANEXA

                                                                                                  La Hotărârea nr._______/2008

                                                                                                  a Consiliului Județean Hunedoara

 

ACORD DE ASOCIERE

 

 

          Prezentul Acord de asociere se încheie în temeiul prevederilor art. 35 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 22 din Ordonanța Guvernului României nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, ale art. 91 alin 5 pct. 12, alin. 6 lit.c și ale art.104 alin. 6 lit. f din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

          Între:

I. Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, Str.1 Decembrie 1918 Nr. 28, Judeţul Hunedoara, reprezentat prin Domnul Mircea Ioan Moloţ - Preşedinte

      și

II. Consiliul  Local  al Orașului Aninoasa, cu sediul în orașul Aninoasa, Str. Libertății  Nr. 85, județul Hunedoara, reprezentat prin Domnul  Ilie Botgros - Primar

 

Cap.1. Obiectul acordului

 

Art. 1.1  Obiectul acordului îl constituie asocierea în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivelor de investiții: 'Reabilitare DJ 666B: DN 66A-Aninoasa, km 0+000-5+750' și 'Reabilitare și consolidare pod peste Jiul de Vest la Iscroni'.

 

Cap. 2. Durata acordului

 

Art.2.1  Prezentul acord se încheie pe  perioada realizării obiectivelor de investiții prevăzute la art. 1.1 din prezentul, fiind valabil până la recepția finală a acestora şi intră în vigoare la  data semnării lui de către ambele părți.

 

Cap. 3.  Obligaţiile părţilor

 

Art. 3.1 Consiliului Judeţean Hunedoara are următoarele obligaţii:

a)   să includă investiţiile în  Planul de investiţii al Consiliului Județean Hunedoara;

b)   să asigure suma de 1.000.000 lei necesară realizării proiectului comun: 'Reabilitare și consolidare pod peste Jiul de Vest la Iscroni';

c)   să asigure o contribuție de 75% din valoarea devizului general, rezultată la faza SF, pentru obiectivul comun: 'Reabilitare DJ 666B: DN 66A-Aninoasa, km 0+000-5+750';

d)   să organizeze procedurile de achiziții publice în vederea realizarii obiectivelor de investiții;

e)   să monitorizeze lucrările de execuție ale obiectivelor de investiții, până la recepția la terminarea lucrărilor;

f)    să predea în administrarea Consiliului Local al Orașului Aninoasa

obiectivele recepționate.

 Art. 3.2 Consiliul Local al Orașului Aninoasa are următoarele obligaţii:

a)   să asigure o contribuție de 25% din valoarea devizului general, rezultată la faza SF, pentru obiectivul comun: 'Reabilitare DJ 666B: DN 66A-Aninoasa, km 0+000-5+750';

b)   să obţină Certificatul de urbanism, avizele şi acordurile necesare și  Autorizaţia de construire pentru obiectivele de investiții comune;

c)   să asigure exploatarea obiectivelor  dupa preluarea lor la terminarea lucrărilor;

 

Cap. 4. Dispoziţii finale

 

Art. 4.1. Părţile sunt pe deplin responsabile de obligaţiile asumate prin prezentul acord.

Art. 4.2 Orice modificare a clauzelor se face prin acordul scris al părţilor implicate, prin act adițional.

Art. 4.3 Soluţionarea litigiilor ce se ivesc în derularea acordului se realizează pe cale amiabilă, sau în caz de neințelegere, la instanțele judecătorești competente.

          Prezentul Acord de asociere se încheie în 2 (două) exemplare, câte unu pentru fiecare parte.

 

 

Consiliul Judeţean Hunedoara

Preşedinte,

Mircea Ioan Moloţ

 

 

 

 

Consiliul Local al Orașului Aninoasa

Primar,

Ilie Botgros

 

Informaţii în completare