R O M Â N I A

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEŢEAN     

 

  

HOTĂRÂREA NR.23/2008

pentru aprobarea documentaţiei tehnico -economice privind obiectivul de investiţii 'Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă'

 

 

        CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,

          Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei lucrări publice, gospodărie comunală, mediu şi achiziţii publice, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;

          Ținând cont de Hotărârea Guvernului nr. 1.762/2006 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele județe;

          În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi alin.(3) lit.f, precum şi ale  art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

          În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

            Art. 1. - Se aprobă documentaţia tehnico-economică privind obiectivul de investiţii 'Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă', potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta.        

 

           Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia lucrări publice, gospodărie comunală, mediu şi achiziţii publice şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara.

         

                PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,

             Mircea Ioan Moloţ                                                 Dana Dan          

 

 

 

 

Deva, la 21 februarie 2008

Informaţii în completare