ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEŢEAN

  

HOTĂRÂREA NR.22/2008

privind asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara cu Consiliul Local al Municipiului Lupeni în vederea finanţării şi realizării în comun a obiectivului de   investiţii 'Amenajare parcări  în staţiunea  Straja  -  Lupeni, cu acces din DJ 664 A'

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;

          Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;

          Văzând Hotărârea nr.17/2008 a Consiliului Local al Municipiului Lupeni;

          În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

          În baza prevederilor art. 91 alin. 6 lit.c din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;

          În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

          Art.1. Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara cu Consiliul Local al Municipiului Lupeni în vederea finanţării şi realizării în comun a obiectivului de   investiţii 'Amenajare parcări  în staţiunea  Straja  -  Lupeni, cu acces din DJ 664 A'

          Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze Acordul de asociere invocat la art.1 din prezenta.

          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara.

          Art.4. Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, A. T. O. P. , din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.                                  

 

                                                                                                             

        PREŞEDINTE,                                                SECRETAR AL JUDEŢULUI,

      Mircea Ioan Moloţ                                                                 Dana Dan

    

Deva, la 21 februarie 2008

 

                                                                                                                        ANEXA

                                                                                                  La Hotărârea nr._______/2008

                                                                                                  a Consiliului Județean Hunedoara

 

 

 

ACORD DE ASOCIERE

 

            Prezentul Acord de asociere se încheie în temeiul prevederilor art. 35 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 91 alin. 6 lit.c și ale art.104 alin. 6 lit. f din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

          Între:

I.              Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, str.1Decembrie 1918 Nr. 28, Judeţul Hunedoara, reprezentat prin Domnul Mircea Ioan Moloţ - Preşedinte

      și

II.            Consiliul Local al Municipiului Lupeni, cu sediul în municipiul Lupeni, Str. Revolutiei nr. 2, județul Hunedoara, reprezentat prin Domnul Cornel Resmerita - Primar.

 

Cap.1. Obiectul acordului

Art. 1.1  Obiectul acordului îl constituie asocierea în vederea finanțării și realizării în comun a Proiectului: 'Amenajare parcari în Stațiunea Straja-Lupeni, cu acces din DJ 664A'.

 

Cap. 2. Durata acordului

Art.2.1  Prezentul acord se încheie pe  perioada realizării proiectului, fiind valabil până la recepția finală şi intră în vigoare la  data semnării lui de către ambele părți.

 

Cap. 3.  Obligaţiile părţilor

Art. 3.1 Consiliului Judeţean Hunedoara are următoarele obligaţii:

a)    să includă investiţia  în  Planul de investiţii al Consiliului Județean Hunedoara;

b)    să asigure sumele necesare realizării documentațiilor tehnico-economice(fazele SF, PAC, PT, DDE) și execuției proiectului comun: 'Amenajare parcari în Stațiunea Straja-Lupeni, cu acces din DJ 664A';

c)    să organizeze procedurile de achiziții publice în vederea realizarii obiectivului de investiții;

d)    să monitorizeze lucrările de execuție ale obiectivului de investiții, până la recepția la terminarea lucrărilor;

e)    să predea obiectivul recepționat către Consiliul Local al Municipiului Lupeni

Art. 3.2 Consiliul Local al Municipiului Lupeni are următoarele obligaţii:

a)    să pună la dispoziţie un teren în suprafaţă de 7.925 mp după cum urmează:

-1.500 mp situată la intersecția dintre drumul forestier și DJ 664A (parcela 12A)

-5.625 mp situată pe DJ 664A (parcela 40D)

-800mp situată pe  DJ 664A (parcela 31A)

b)    să obţină Certificatul de urbanism, avizele şi acordurile necesare și  Autorizaţia de construire;

c)    să asigure exploatarea obiectivului dupa preluarea lui, la terminarea lucrărilor;

 

Cap. 4. Dispoziţii finale

Art. 4.1 După finalizare, obiectivul de investiţie se va include în domeniul public al Municipiului Lupeni şi în administrarea Consiliul Local al Municipiului Lupeni, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Lupeni.

Art. 4.2 Părţile sunt pe deplin responsabile de obligaţiile asumate prin prezentul acord.

Art.  4.3 Orice modificare a clauzelor se face prin acordul scris al părţilor implicate, prin act adițional.

Art.  4.4 Soluţionarea litigiilor ce se ivesc în derularea acordului se realizează pe cale amiabilă, sau în caz de neințelegere, la instanțele judecătorești competente.

            Prezentul Acord de asociere se încheie în 2 (două) exemplare, câte unu pentru fiecare parte.

 

 

Consiliul Judeţean Hunedoara

Preşedinte,

Mircea Ioan Moloţ

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Lupeni

Primar,

Cornel Resmerita

 

 

Informaţii în completare