ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDETEAN

  

HOTARAREA NR.21/2008

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2008

 

 

                        CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA;

                        Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;

                        Văzând adresa Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a judeţului Hunedoara nr.486/2008, înregistrată la Consiliul Judeţean Hunedoara sub nr.1343/2008;

                        In conformitate cu prevederile art.62 alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

                        In temeiul dispoziţiilor art.91 alin.1 lit.f şi ale art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;

 

HOTARASTE:

 

                        Art.1 Se stabilesc preţurile medii ale unor produse agricole pentru anul 2008, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                        Art.2 Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

 

 

 

                                                                               

         PRESEDINTE,                              SECRETAR AL JUDETULUI,

              Mircea Ioan Moloţ                                         Dana Dan

 

 

 Deva, la 21  februarie 2008

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA

                                                                                           la Hotărârea nr.21/2008

a Consiliului Judeţean Hunedoara

 

 

 S I T U A T I A

privind preţurile medii ale produselor agricole pentru anul 2008

 

Nr.crt. Denumire produs UM Preţul mediu
    Grâu Lei/kg. 1.15
1. Cereale Orz Lei/kg. 1,05
    Porumb boabe Lei/kg. 1,15
2. Legume Varză Lei/kg. 2,5
    Ceapă Lei/kg. 2,4
    Morcov Lei/kg. 2,5
    Tomate Lei/kg. 6,0
    Cartof Lei/kg. 2,0
    Castraveţi Lei/kg. 4,5
3. Fructe Mere Lei/kg. 3,2
    Pere Lei/kg. 4,2
    Struguri Lei/kg. 5,0

 

 ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDETEAN

Nr.____/05.02.2008

 

 

 

 

 

                        C ă t r e

                                                DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE

                                                             RURALA A JUDETULUI HUNEDOARA

                                                      In atenția domnului director general Ion Simion

 

 

                        Codul Fiscal, aprobat prin Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează prin intermediul dispoziţiilor Capitolului IV, regimul juridic al veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor.

                        Potrivit prevederilor art.62 alin.1 din actul normativ sus-menționat, venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură și se stabilește pe baza chiriei sau arendei prevăzute în contractul încheiat între părți pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării chiriei sau arendei.

                        Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractuală, iar în cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se va face pe baza prețurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor județene, ca urmare a propunerilor direcțiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, hotărâri ce trebuie adoptate înainte de începerea anului fiscal. Aceste hotărâri se transmit în cadrul aceluiași termen direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, pentru a fi comunicate unităților fiscale din subordine.

                        Având în vedere cele expuse anterior, vă rugăm ca, în cel mai scurt timp posibil, să ne comunicați situația privind prețurile medii pentru anul 2008 pentru unele produse agricole (cereale, cartofi, fasole verde, legume, fructe etc.), în scopul inițierii de către Consiliul Județean Hunedoara a unui proiect de hotărâre în acest sens.

                        Cu stimă,

 

 

                        PRESEDINTE,                                   SECRETAR AL JUDETULUI,

                    Mircea Ioan Moloț                                               Dana Dan                          

 

Informaţii în completare