ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂREA NR.20/2008

privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia

Consiliului Judeţean Hunedoara

 

          CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;

          Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din cadrul consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;

          Văzând adresa nr.1502/2008 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva şi nr.1629/2008 a Primarului Municipiului Orăştie;

În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1 - Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara, pentru:

-      acordarea unui ajutor în sumă de 800,00 mii lei Primăriei Municipiului Orăştie;

-      finanţarea unor cheltuieli neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, în sumă de 52,15 mii lei;

conform anexelor nr.1 - 3 care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP.

 

                                               

PREŞEDINTE,                            SECRETAR AL JUDEŢULUI,

      Mircea Ioan Moloţ                                         Dana Dan

 

 

Deva, la 21 februarie 2008

 

 
 
Bitmap Bitmap Bitmap
 
     
      Anexa nr.1/1
      la Hotărârea nr.20/2008
      a Consiliului Judeţean Hunedoara
  Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
Formular:
       
           
BUGETUL PROPRIU AL JUDEŢULUI
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE, PE ANUL 2008
CAPITOLUL 54.02 Alte servicii publice generale    
           
          - mii lei -
D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod indicator Program 2008 Influenţe Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI  (cod 01+70+79)   6,032.02 -52.15 5,979.87
CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+50+51+55)   01 5,632.02 -52.15 5,579.87
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03)   10      
Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)   10.01      
  Salarii de baza 10.01.01      
  Salarii de merit 10.01.02      
  Indemnizatie de conducere 10.01.03      
  Spor de vechime 10.01.04      
  Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05      
  Alte sporuri 10.01.06      
  Ore suplimentare 10.01.07      
  Fond de premii 10.01.08      
  Prima de vacanta 10.01.09      
  Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10      
  Fond aferent platii cu ora 10.01.11      
  Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12      
  Indemnizatii de delegare  10.01.13      
  Indemnizatii de  detasare 10.01.14      
  Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15      
  Alocatii pentru locuinte 10.01.16      
  Alte drepturi salariale in bani 10.01.30      
Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)   10.02      
  Tichete de masa  10.02.01      
  Norme de hrana 10.02.02      
  Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03      
  Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04      
  Transportul la si de la locul de munca 10.02.05      
  Alte drepturi salariale in natura 10.02.30      
Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.07)   10.03      
  Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01      
  Contributii de asigurări de somaj  10.03.02      
  Contributii de asigurari sociale de sanatate  10.03.03      
  Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04      
  Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi  10.03.05      
  Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06      
  Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 10.03.07      
           
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.26+20.30)   20      
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)   20.01      
  Furnituri de birou 20.01.01      
  Materiale pentru curatenie 20.01.02      
  Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03      
  Apa, canal si salubritate 20.01.04      
  Carburanti su lubrifianti 20.01.05      
  Piese de schimb 20.01.06      
  Transport 20.01.07      
  Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  20.01.08      
  Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  20.01.09      
  Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30      
Reparatii curente    20.02      
Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02)   20.03      
  Hrana pentru oameni 20.03.01      
  Hrana pentru animale 20.03.02      
Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04)   20.04      
  Medicamente  20.04.01      
  Materiale sanitare 20.04.02      
  Reactivi 20.04.03      
  Dezinfectanti 20.04.04      
 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)    20.05      
  Uniforme si echipament 20.05.01      
  Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03      
  Alte obiecte de inventar 20.05.30      
Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02)   20.06      
  Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01      
  Deplasari în străinătate 20.06.02      
Materiale de laborator 20.09      
Cercetare-dezvoltare 20.10      
Carti, publicatii si materiale documentare   20.11      
Consultanta si expertiza   20.12      
Pregatire profesionala   20.13      
Protectia muncii   20.14      
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata   20.15      
Studii si cercetari   20.16      
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor   20.18      
Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere 20.19      
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale   20.20      
Meteorologie   20.21      
Finantarea actiunilor din domeniul apelor   20.22      
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor   20.23      
Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor  (cod 20.24.01 la 20.24.03)   20.24      
  Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.01      
  Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02      
  Stabilirea riscului de tara 20.24.03      
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 20.25      
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale   20.26      
Alte cheltuieli  (cod 20.30.01+20.30.02+20.30.04+20.30.30)   20.30      
  Reclama si publicitate 20.30.01      
  Protocol si reprezentare  20.30.02      
  Chirii 20.30.04      
  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30      
           
           
TITLUL V FONDURI DE REZERVA  (cod 50.04)   50 1,384.02 -852.15 531.87
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale   50.04 1,384.02 -852.15 531.87
           
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   51 4,248.00 800.00 5,048.00
Transferuri curente  51.01 4,248.00 800.00 5,048.00
  Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 3,748.00   3,748.00
  Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate Bitmap
51.01.24
500.00 800.00 1,300.00
           
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI      55      
A. Transferuri interne  Bitmap Bitmap
55.01
     
  Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 55.01.08      
  Programe de dezvoltare 55.01.13      
  Alte transferuri curente interne 55.01.18      
           
CHELTUIELI DE CAPITAL     70      
           
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03)   71      
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)   71.01      
  Construcţii 71.01.01      
  Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02      
  Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03      
  Alte active fixe  71.01.30      
Reparaţii capitale aferente activelor fixe      71.03      
           
OPERATIUNI FINANCIARE     79 400.00   400.00
           
TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE      81 400.00   400.00
Rambursari de credite externe     81.01 400.00   400.00
 
Rambursari de credite externe din fondul de garantare
81.01.02
400.00   400.00
           
      Anexa nr.1/2
      la Hotărârea nr._____/2008
      a Consiliului Judeţean Hunedoara
 
Formular:
       
           
BUGETUL PROPRIU AL JUDEŢULUI
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE, PE ANUL 2008
CAPITOLUL 66.02 Sănătate    
           
           - mii lei -
D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod indicator Program 2008 Influenţe Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI  (cod 01+70)   303.42 13.19 316.61
CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+51+57)   01 253.00 13.19 266.19
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03)   10      
Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)   10.01      
  Salarii de baza 10.01.01      
  Salarii de merit 10.01.02      
  Indemnizatie de conducere 10.01.03      
  Spor de vechime 10.01.04      
  Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05      
  Alte sporuri 10.01.06      
  Ore suplimentare 10.01.07      
  Fond de premii 10.01.08      
  Prima de vacanta 10.01.09      
  Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10      
  Fond aferent platii cu ora 10.01.11      
  Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12      
  Indemnizatii de delegare  10.01.13      
  Indemnizatii de  detasare 10.01.14      
  Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15      
  Alocatii pentru locuinte 10.01.16      
  Alte drepturi salariale in bani 10.01.30      
Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)   10.02      
  Tichete de masa  10.02.01      
  Norme de hrana 10.02.02      
  Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03      
  Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04      
  Transportul la si de la locul de munca 10.02.05      
  Alte drepturi salariale in natura 10.02.30      
Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.07)   10.03      
  Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01      
  Contributii de asigurări de somaj  10.03.02      
  Contributii de asigurari sociale de sanatate  10.03.03      
  Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04      
  Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi  10.03.05      
  Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06      
  Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 10.03.07      
           
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.26+20.30)   20      
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)   20.01      
  Furnituri de birou 20.01.01      
  Materiale pentru curatenie 20.01.02      
  Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03      
  Apa, canal si salubritate 20.01.04      
  Carburanti su lubrifianti 20.01.05      
  Piese de schimb 20.01.06      
  Transport 20.01.07      
  Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  20.01.08      
  Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  20.01.09      
  Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30      
Reparatii curente    20.02      
Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02)   20.03      
  Hrana pentru oameni 20.03.01      
  Hrana pentru animale 20.03.02      
Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04)   20.04      
  Medicamente  20.04.01      
  Materiale sanitare 20.04.02      
  Reactivi 20.04.03      
  Dezinfectanti 20.04.04      
 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)    20.05      
  Uniforme si echipament 20.05.01      
  Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03      
  Alte obiecte de inventar 20.05.30      
Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02)   20.06      
  Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01      
  Deplasari în străinătate 20.06.02      
Materiale de laborator 20.09      
Cercetare-dezvoltare 20.10      
Carti, publicatii si materiale documentare   20.11      
Consultanta si expertiza   20.12      
Pregatire profesionala   20.13      
Protectia muncii   20.14      
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata   20.15      
Studii si cercetari   20.16      
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor   20.18      
Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere 20.19      
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale   20.20      
Meteorologie   20.21      
Finantarea actiunilor din domeniul apelor   20.22      
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor   20.23      
Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor  (cod 20.24.01 la 20.24.03)   20.24      
  Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.01      
  Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02      
  Stabilirea riscului de tara 20.24.03      
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 20.25      
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale   20.26      
Alte cheltuieli  (cod 20.30.01+20.30.02+20.30.04+20.30.30)   20.30      
  Reclama si publicitate 20.30.01      
  Protocol si reprezentare  20.30.02      
  Chirii 20.30.04      
  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30      
           
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 253.00 13.19 266.19
Transferuri curente 51.01 246.00   246.00
  Transferuri catre instituţii publice 51.01.01      
  Actiuni de sanatate   51.01.03      
  Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 51.01.39 246.00   246.00
Transferuri de capital    Bitmap
51.02
7.00 13.19 20.19
  Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale 51.02.12 7.00 13.19 20.19
    Bitmap Bitmap
 
     
TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02)   57      
 Ajutoare sociale  (cod 57.02.01+57.02.02)   57.02      
   Ajutoare sociale in numerar 57.02.01      
   Ajutoare sociale in natura 57.02.02      
           
CHELTUIELI DE CAPITAL     70 50.42   50.42
           
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03)   71 50.42   50.42
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)   71.01      
  Construcţii 71.01.01      
  Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02      
  Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03      
  Alte active fixe  71.01.30      
Reparaţii capitale aferente activelor fixe      71.03 50.42   50.42
           
      Anexa nr.1/3
      la Hotărârea nr._____/2008
      a Consiliului Judeţean Hunedoara
 
Formular:
       
           
BUGETUL PROPRIU AL JUDEŢULUI
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINIATE, PE ANUL 2008
CAPITOLUL 87.02 Alte acţiuni economice    
       
          - mii lei -
D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod indicator Program 2008 Influenţe Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI  (cod 01+70+79)     38.96 38.96
CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+51+55+59)   01      
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03)   10      
Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)   10.01      
  Salarii de baza 10.01.01      
  Salarii de merit 10.01.02      
  Indemnizatie de conducere 10.01.03      
  Spor de vechime 10.01.04      
  Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05      
  Alte sporuri 10.01.06      
  Ore suplimentare 10.01.07      
  Fond de premii 10.01.08      
  Prima de vacanta 10.01.09      
  Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10      
  Fond aferent platii cu ora 10.01.11      
  Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12      
  Indemnizatii de delegare  10.01.13      
  Indemnizatii de  detasare 10.01.14      
  Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15      
  Alocatii pentru locuinte 10.01.16      
  Alte drepturi salariale in bani 10.01.30      
Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)   10.02      
  Tichete de masa  10.02.01      
  Norme de hrana 10.02.02      
  Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03      
  Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04      
  Transportul la si de la locul de munca 10.02.05      
  Alte drepturi salariale in natura 10.02.30      
Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.07)   10.03      
  Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01      
  Contributii de asigurări de somaj  10.03.02      
  Contributii de asigurari sociale de sanatate  10.03.03      
  Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04      
  Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi  10.03.05      
  Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06      
  Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 10.03.07      
           
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.26+20.30)   20      
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)   20.01      
  Furnituri de birou 20.01.01      
  Materiale pentru curatenie 20.01.02      
  Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03      
  Apa, canal si salubritate 20.01.04      
  Carburanti su lubrifianti 20.01.05      
  Piese de schimb 20.01.06      
  Transport 20.01.07      
  Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  20.01.08      
  Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  20.01.09      
  Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30      
Reparatii curente    20.02      
Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02)   20.03      
  Hrana pentru oameni 20.03.01      
  Hrana pentru animale 20.03.02      
Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04)   20.04      
  Medicamente  20.04.01      
  Materiale sanitare 20.04.02      
  Reactivi 20.04.03      
  Dezinfectanti 20.04.04      
 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)    20.05      
  Uniforme si echipament 20.05.01      
  Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03      
  Alte obiecte de inventar 20.05.30      
Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02)   20.06      
  Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01      
  Deplasari în străinătate 20.06.02      
Materiale de laborator 20.09      
Cercetare-dezvoltare 20.10      
Carti, publicatii si materiale documentare   20.11      
Consultanta si expertiza   20.12      
Pregatire profesionala   20.13      
Protectia muncii   20.14      
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata   20.15      
Studii si cercetari   20.16      
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor   20.18      
Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere 20.19      
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale   20.20      
Meteorologie   20.21      
Finantarea actiunilor din domeniul apelor   20.22      
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor   20.23      
Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor  (cod 20.24.01 la 20.24.03)   20.24      
  Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.01      
  Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02      
  Stabilirea riscului de tara 20.24.03      
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 20.25      
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale   20.26      
Alte cheltuieli  (cod 20.30.01+20.30.02+20.30.04+20.30.30)   20.30      
  Reclama si publicitate 20.30.01      
  Protocol si reprezentare  20.30.02      
  Chirii 20.30.04      
  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30      
           
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE   51      
Transferuri curente  51.01      
  Transferuri catre instituţii publice Bitmap
51.01.01
     
           
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI     55      
A. Transferuri interne  Bitmap Bitmap
55.01
     
  Fondul Român de Dezvoltare Socială 55.01.15      
  Alte transferuri curente interne 55.01.18      
           
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI     59      
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale   59.02      
           
CHELTUIELI DE CAPITAL     70   38.96 38.96
           
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03)   71   38.96 38.96
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)   71.01   38.96 38.96
  Construcţii 71.01.01      
  Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02      
  Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03      
  Alte active fixe  71.01.30   38.96 38.96
Reparaţii capitale aferente activelor fixe      71.03      
           
OPERATIUNI FINANCIARE     79      
           
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 80      
  Împrumuturi pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii 80.03      
           
TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE   (cod 81.01+81.02)   81      
Rambursari de credite externe  (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)   81.01      
  Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 81.01.01      
  Rambursari de credite externe din fondul de garantate 81.01.02      
  Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale  81.01.05      
  Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe 81.01.06      
Rambursari de credite interne  (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)   81.02      
  Rambursari de credite interne garantate  81.02.01      
  Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne 81.02.02      
  Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05      

ACTIVITATEA: 66- 02                                                                                                                                     Anexa nr.2

"SĂNĂTATE '                                                                                                              la Hotărârea nr.20/2008

51.02.12 Transferuri                                                                                                                       a Consiliului Judeţean Hunedoara

                                                                                                                  

                                                                                                                                               

 

 

L I S T A

utilajelor independente şi a altor cheltuieli de investiţii pe anul 2008,

 finanţate de la bugetul propriu al judeţului

 

 

 

Ordonator principal de credite: Consiliul Judeţean Hunedoara                   

                                                                                                                                                                                                             - mii lei -

Nr.

Denumirea utilajelor, a studiilor

U.M Canti- Valoarea din care:
crt.

şi a altor cheltuieli de investiţii

  tatea totală finanţate de la bugetul judeţului  
          Buget iniţial Influenţe Buget rectificat  

 

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ DEVA

 

 

 

 

 

 

 

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII-TOTAL

mii lei

 

20,19

7,00

+13,19

20,19

 

  din care:      

 

 

b)

DOTĂRI INDEPENDENTE

mii lei

 

20,19

7,00

+13,19

20,19

 

1. Trusă pense CLOIRD buc 2 7,00 7,00   7,00

 

2. Combină IONOSON - Expert mii lei   13,19   +13,19 13,19

 

 


 

ACTIVITATEA: 87- 02                                                                                                                                     Anexa nr.3

'Alte acţiuni economice'                                                                                                 la Hotărârea nr.20/2008

                                                                                                                           a Consiliului Judeţean Hunedoara

                                     

                                   

 

 

L I S T A

utilajelor independente şi a altor cheltuieli de investiţii pe anul 2008,

 finanţate de la bugetul propriu al judeţului

 

 

 

Ordonator principal de credite: Consiliul Judeean Hunedoara                   

                                                                                                                                                                                                             - mii lei -

Nr.

Denumirea utilajelor, a studiilor

U.M Canti- Valoarea din care:
crt.

şi a altor cheltuieli de investiţii

  tatea totală finanţate de la bugetul judeţului  
          Buget iniţial Influenţe Buget rectificat  

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTI|II-TOTAL

mii lei

 

38,96

 

+38,96

38,96

 

  din care:      

 

 

c)

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii

mii lei

 

38,96

 

+38,96

38,96

 

1. Strategia de dezvoltare turistică mii lei   38,96   +38,96 38,96

 

           

 

 

Informaţii în completare