ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

 

 

                                      HOTĂRÂREA NR.19/2008

 

privind aprobarea acordării  unor  finanţări  nerambursabile  persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ şi unităţilor de cult din judeţul Hunedoara,  pentru  anul  2008

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA:

 

            Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;

            Văzând raportul de oportunitate întocmit de Comisia de evaluare şi selecţionare a persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ care iniţiază şi organizează acţiuni, programe, proiecte culturale şi educativ-ştiinţifice, sportive, a unităţilor de cult şi a ofertelor formulate pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot acorda  finanţări  nerambursabile  din  fonduri  publice, nr. 1545/2008;

            In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.4/2008 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2008;

            In baza prevederilor art.91 alin.5 lit.a  pct.1,4,5,6,  şi lit  b  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;

            In temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 Se aprobă acordarea  finanţării  nerambursabile  persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ şi unităţilor de cult din judeţul Hunedoara, în cuantumurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

                       

 

 

Art.2 Sumele prevăzute la art.1 din prezenta se alocă de la bugetul propriu al Judeţului Hunedoara din Capitolul 67.02 - Cultură, recreere şi religie în baza contractelor încheiate între finanţator şi beneficiar, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale în materie.

                       

 

 Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia programe, prognoze, buget, finanţe şi se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

 

               

 

 

 

                                                                          

                                                                                                                                   

                         PREŞEDINTE,                                 SECRETAR  AL  JUDEŢULUI,

                     Mircea Ioan Moloţ                                               Dana Dan

 

 

Deva,­­­ 21.02. 2008

 

 

ANEXA

la Hotărârea nr.   19   /2008 a

Consiliului Judeţean Hunedoara

 

 

 

LISTA

cuprinzând persoanele  fizice autorizate/atestate, asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile neguvernamentale fără scop lucrativ şi unităţile de cult din judeţul Hunedoara care beneficiază de finanţări  nerambursabile  de la bugetul propriu al Judeţului Hunedoara, pentru  anul 2008.

 

 

Nr.crt.

 

                     Denumirea solicitantului

 

Suma acordată

-lei-

 1.  
Parohia  Ortodoxă  Deva VI-Opera 300000
 1.  
Biserica  Penticostală Betania  5000
 1.  
Biserica Penticostală Muntele Sionului 15000
 1.  
Biserica Creştină După  Evanghelie 5000
 1.  
Parohia  Greco  Catolică  Deva 25000
 1.  
Biserica Creştină  Baptistă Sf. Treime 5000
 1.  
Biserica Penticostală  Emanuel 10000
 1.  
Parohia  Ortodoxă  Peştişu  Mare 5000
 1.  
Biserica  Penticostală  Peştişu  Mare 2000
 1.  
Parohia  Greco-Catolică Hunedoara 15000
 1.  
Biserica Penticostală  Maranata 10000
 1.  
Biserica Baptistă   Maranata 5000
 1.  
Biserica Penticostală  Golgota 15000
 1.  
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea Hunedoara 6000
 1.  
Parohia  Reformată  Hunedoara 1000
 1.  
Parohia  Reformată  Răcăştie 2500
 1.  
Parohia  Reformată  Peştişu  Mare 2000
 1.  
Parohia Ortodoxă Livezeni  II 10000
 1.  
Biserica Penticostală Filadelfia 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Petroşani I 15000
 1.  
Biserica Penticostală  Petroşani I 2000
 1.  
Biserica Creştină Baptistă Golgota Petroşani 5000
 1.  
Biserica Penticostală  Brad 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Brad II 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Adormirea Maicii D-lui 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Mesteacăn 5000
 1.  
Biserica Penticostală Orăştie 10000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Orăştie III 18000
 1.  
Biserica Penticostală Maranata Lupeni 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Bărbăteni 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Lupeni II 5000
 1.  
Parohia  Romano Catolică Lupeni 20000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Lupeni I 5000
 1.  
Biserica Creştină Baptistă Sf Treime Lupeni 7000
 1.  
Parohia  Reformată  Lupeni 2500
 1.  
Parohia  Unitariană Lupeni-Vulcan 6000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Vulcan II 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Paroşeni 5000
 1.  
Biserica Creştină  Baptistă Speranţa 5000
 1.  
Parohia  Reformată  Vulcan 1500
 1.  
Parohia Ortodoxă  Aninoasa 5000
 1.  
Parohia  Romano Catolică Aninoasa 6000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Streisângiorgiu 5000
 1.  
Biserica Penticostală Călan 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Crişeni 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Batiz 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Ruşi 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă Sf. Constantin  şi Elena Oraşul Vechi 6000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Geoagiu  Suseni 32500
 1.  
Parohia Ortodoxă  Aurel  Vlaicu 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă Silvaşu de Jos 10000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Sf. Nicolae  Haţeg I 7500
 1.  
Parohia Ortodoxă  Sf.  Treime Haţeg II 10000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Silvaşu  de Sus 5000
 1.  
Biserica Penticostală  Betel Haţeg 16000
 1.  
Biserica Creştină  Baptistă Bethleem Haţeg 2000
 1.  
Parohia Greco-Catolică  Haţeg 2000
 1.  
Parohia Greco-Catolică Silvaşu de Sus 2000
 1.  
Mănăstirea Ortodoxă  Prislop 25000
 1.  
Biserica Penticostală Petrila 1500
 1.  
Parohia Ortodoxă  Petrila  I 7500
 1.  
Parohia Ortodoxă  Sf.  Varvara 7500
 1.  

Parohia Ortodoxă Petrila Brad

7500
 1.  
Parohia Ortodoxă  Petrila  II 7500
 1.  
Biserica Creştină Baptistă Emanuel Petrila 5000
 1.  
Biserica Penticostală  Muntele  Sionului 5000
 1.  
Parohia  Reformată  Petrila Lonea 2500
 1.  
Biserica Creştină Baptistă Betel 2500
 1.  
Biserica Penticostală  Simeria 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Sântandrei 15000
 1.  
Parohia Greco-Catolică  Simeria 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă Biscaria Simeria 2500
 1.  
Biserica Penticostală Uricani 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Uricani 5000
 1.  
Biserica Creştină Baptistă  Uricani 7000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Cărăstău 7500
 1.  
Parohia Ortodoxă Ţebea 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Voia 10000
 1.  
Biserica Creştină  Baptistă Voia 2500
 1.  
Parohia Ortodoxă  Balşa 2500
 1.  
Parohia Ortodoxă  Almaşu  Mic de Munte 2500
 1.  
Parohia Ortodoxă  Mada 2500
 1.  
Biserica Penticostală  Balşa 2000
 1.  
Parohia Ortodoxă Poiana 2500
 1.  
Parohia Ortodoxă  Livadia 7500
 1.  
Parohia Ortodoxă  Petros 10000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Baru  Mare 7500
 1.  
Biserica Penticostală Baru 15000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Tâmpa 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Simeria  Veche-Totia 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Băcia 12000
 1.  
Parohia  Reformată  Băcia 1500
 1.  
Parohia  Ortodoxă  Hărţăgani 5000
 1.  
Parohia  Ortodoxă  Băiţa 5000
 1.  
Schitul Ortodox  Acoperământul  Maicii Domnului 10000
 1.  
Parohia  Romano  Catolică Băiţa 5000
 1.  
Parohia  Ortodoxă  Sălişte 5000
 1.  
Parohia  Ortodoxă  Ormindea 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Băniţa 10000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Bătrâna 2500
 1.  
Parohia Ortodoxă  Orăştioara  de Jos 7500
 1.  
Biserica Penticostală  Căstău 4000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Blăjeni Sat 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Boşorod 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă Brănişca 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă    Furcşoara 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Boz 5000
 1.  
Biserica Penticostală  Vâlcelele  Bune 2500
 1.  
Parohia Ortodoxă    Măceu 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă Covragiu   5000
 1.  
Biserica Penticostală  Vâlcele 1500
 1.  
Biserica Penticostală  Bătălari 1500
 1.  
Parohia Ortodoxă  Ocolişu Mare 5000
 1.  

Parohia Ortodoxă  Curechiu

7500
 1.  
Parohia Ortodoxă Buceş Sat 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Dupăpiatră Sat 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă Mihăileni 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Dupăpiatră Tarniţa 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Bunila 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Burjuc 7500
 1.  
Parohia Ortodoxă  Glodghileşti 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Cerbăl 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Runcu  Mare 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Vărmaga 6000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Nojag 6000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Certeju  de  Sus 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Hondol 6000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Almaşu Sec 7500
 1.  
Parohia Ortodoxă  Ghergheş 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Crişcior 10000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Zdrapţi 5000
 1.  
Schitul Ortodox Sf.  Treime  Crişcior 10000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Densuş 3000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Peşteana 4500
 1.  

Parohia Ortodoxă  Hăţăgel

5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Ştei 2500
 1.  

Parohia  Greco  Catolică  Ştei

1500
 1.  

Biserica Creştină Baptistă  Hăţăgel

2000
 1.  

Biserica Creştină Baptistă  Densuş

2000
 1.  
Biserica Penticostală  Densuş 1500
 1.  
Biserica Penticostală  Peşteniţa 2500
 1.  
Parohia Ortodoxă  Dobra 10000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Lăpuşnic 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Răduleşti 5000
 1.  
Biserica Penticostală  Dobra 2000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Panc Sălişte 5000
 1.  
Biserica Penticostală  Roşcani 2000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Roşcani 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă Gen. Berthelot 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Tuştea 5000
 1.  
Parohia  Greco  Catolică  Tuştea 2500
 1.  
Schitul  Sf. Arhangheli Mihail  şi Gavril   Ghelari 7500
 1.  
Parohia Ortodoxă  Ghelari 5000
 1.  
Parohia  Greco  Catolică   Ghelari 2000
 1.  
Parohia Ortodoxă Gurasada 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Hărău 10000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Banpotoc 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Bârsău 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Ilia 15000
 1.  
Biserica Penticostală  Ilia 4000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Brâznic 5000
 1.  
Biserica Penticostală  Lăpugiu de Sus 2000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Fintoag 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Lăsău 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Teiu 5000
 1.  
Biserica Penticostală  Ohaba 5000
 1.  
Biserica Penticostală  Fintoag 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Runcu  Mare 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Lunca  Cernii de Jos 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Luncoiu de  Jos 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Luncoiu de  Sus 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă Mărtineşti 50000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Dâncu  Mare 5000
 1.  
Parohia  Reformată  Jeledinţi 1500
 1.  
Parohia  Greco  Catolică   Mărtineşti 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Tămăşasa 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Ludeşti 10000
 1.  
Biserica  Penticostală  Bucium 3000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Grid 3500
 1.  
Parohia Ortodoxă Orăştioara de Sus 6500
 1.  
Parohia Ortodoxă  Ponor 6000
 1.  
Biserica Creştină Baptistă  Şerel 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Şerel 6000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Băieşti 6000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Râu Bărbat 6000
 1.  
Biserica Creştină Baptistă  Pui 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Galaţi 6000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Pui 6000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Dumbrava 7500
 1.  
Parohia Ortodoxă  Mânerău 10000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Rapolt 7500
 1.  
Parohia Ortodoxă  Boiu 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Bobâlna 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Vălioara 15000
 1.  
Biserica Creştină Baptistă  Răchitova 5000
 1.  
Mănăstirea Ortodoxă Crişan 25000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Crişan 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Ostrov 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Clopotiva 5000
 1.  
Biserica Creştină Baptistă  Râu de  Mori 5000
 1.  
Schitul  Ortodox  Colţ 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Romos 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Pişchinţi 3500
 1.  
Parohia  Greco  Catolică Romos 5000
 1.  
Parohia  Evanghelică C.A. Romos 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Sarmizegetusa 5000
 1.  
Biserica  Penticostală  Betania 5000
 1.  
Biserica Creştină Baptistă  Clopotiva- Hobiţa-Grădişte  2000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Păucineşti 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Sălaşu de Sus 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Sălaşu de  Jos 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Râu Alb 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Nucşoara 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Sântămăria-Orlea 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Sânpetru 7500
 1.  
Biserica Creştină Baptistă  Ciopeia 2500
 1.  
Parohia Ortodoxă  Bărăşti 25000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Subcetate 5000
 1.  
Biserica Creştină Baptistă  Bucium  Orlea 5000
 1.  
Biserica Creştină Baptistă Golgota Sâmpetru 2000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Fornădie 10000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Şoimuş 10000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Boholt 13000
 1.  
Biserica Creştină Baptistă  Teliucu Inferior 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Teliucu Inferior 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Cinciş 7500
 1.  
Biserica Penticostală Cinciş Cerna  4000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Topliţa 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Toteşti 15000
 1.  
Parohia  Greco  Catolică  Toteşti 2500
 1.  
Biserica Creştină Baptistă  Emanuel  Cârneşti 2000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Cârneşti  10000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Reea 15000
 1.  

Parohia Ortodoxă  Turdaş

5000
 1.  
Parohia  Greco  Catolică   Turdaş 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Vaţa  de  Jos 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Ociu 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Basarabasa 10000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Târnava de Criş 10000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Vălişoara 7500
 1.  
Parohia Ortodoxă  Lunca  Devei  10000
 1.  
Parohia Ortodoxă Dealu  Mare 7500
 1.  
Parohia Ortodoxă Visca  5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Vorţa 25000
 1.  
Biserica Penticostală Valea Poienii 2000
 1.  
Biserica Penticostală Visca 4000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Zam 5000
 1.  
Biserica Penticostală  Zam 2000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Almaş Sălişte 5000
 1.  
Parohia Ortodoxă  Pojoga 5000
 1.  
Club Sportiv Body-Gym Deva 6000
 1.  
Club Sportiv Masibo Petroşani 15000
 1.  
Club Sportiv Siderurgica Hunedoara 25000
 1.  
Club de Şah Deva 9000
 1.  
Asociaţia Judeţeană de Gimnastică Deva 40000
 1.  
Club Sportiv Heian Deva 10000
 1.  
Asociaţia Judeţeană de Handbal 50000
 1.  
Fotbal Club CIP Deva 100000
 1.  
Automobil Club Român Deva 60000
 1.  
Asociaţia Club Sportiv Dava Deva 20000
 1.  
Asociaţia Judeţeană de Fotbal Hunedoara 15000
 1.  
Club Sportiv Cetate Deva 100000
 1.  
Asociaţia Sportivă Transilvania  Aventure Club 50000
 1.  
Asociaţia Club Sportiv AMC Racing Hunedoara 70000
 1.  
Asociaţia Sportivă Constructorul 20000
 1.  
Asociaţia Sportul pentru Toţi 13000
 1.  
Club Sportiv Mureşul Deva 300000
 1.  
Club Sportiv Shoto Hunedoara 15000
 1.  
Asociaţia Fradev  Deva 9005
 1.  
Asociaţia Ecologică Petro Aqua 5930
 1.  
Fundaţia Obârşia 10000
 1.  
Asociaţia Tinerilor pentru Tehnică şi Educaţie Brad 8000
 1.  
Asociaţia pentru Promovarea  Egalităţii de Şanse din România 10000
 1.  
Asociaţia Linişor 10000
 1.  
Asociaţia Corală Sargeţia 15000
 1.  
Fundaţia Conexiuni 30380
 1.  
Asociaţia Maria Femeilor din Brad 7500
 1.  
Ionescu Doina Lucia 6000
 1.  
Uniunea Artiştilor Plastici Deva 10000
 1.  
Asociaţia Handicapaţilor Neuromotori 16000
 1.  
Asociaţia AntiParkinson 10000
 1.  
Asociaţia EBEN HAEZER Lupeni 15000
 1.  
Asociaţia Umanitară KUN Hunedoara 4500
 1.  
Asociaţia SEGESVARI MIKLOS PAL 5000
 1.  
Popiţiu Mircea Deva 9000
 1.  
Asociaţia RROMILOR PAKIW Deva 10000
 1.  
Fundaţia Noi Orizonturi Lupeni 10000
 1.  
Asociaţia Antisida Noua Speranţă Petrila 8700
 1.  
Asociaţia Centrului de Mediere Deva 7000
 1.  
Asociaţia pentru Dezvoltarea şi Promovarea Resurselor Umane, Deva 18000
 1.  
Asociaţia Proformare Deva 5000
 1.  
Asociaţia Umanitară Non Profit Setras 5000
 1.  
Asociaţia Amigos 6000
 1.  
Asociaţia LANGDON DOWN 2000 6200
 1.  
ATU  proiect I 11300
 1.  
ATU  proiect II 7000
 1.  
Asociaţia Liviu Oros 10000
 1.  
Asociaţia Rangerilor din România 10000
 1.  
Asociaţia Cultural- Umanitară şi Ştiinţifică Provincia Corvina 22000
 1.  
Asociaţia Culturală Emia 10000
 1.  
Nemecsek Ştefan 6000
 1.  
Asociaţia Scriitorilor din Judeţul Hunedoara 5000
 1.  
Asociaţia Salvital

28000

 1.  
ATU proiect III 10000
 1.  
Asociaţia Tinerilor Activi pentru Comunitatea Deva 15000
 1.  
Asociaţia HUMMIT 20000
 1.  
Organizaţia Naţională Cercetaşii României 10000
 1.  
Asociaţia Tinerilor din Judeţul Hunedoara 15000
 1.  
Clubul Sporturilor Montane 11670
 1.  
Asociaţia Act4Europe 9995
 

Total

3 283 680

 

 

 

  

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

            Comisia de evaluare şi selecţionare a persoanelor  fizice autorizate/atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care iniţiază şi organizează   acţiuni, programe,  proiecte  culturale  şi educativ-ştiinţifice,  sportive, a  unităţilor  de  cult  şi a  ofertelor  formulate  pentru editarea  unor  publicaţii culturale, pentru  care  se  pot acorda  finanţări nerambursabile din  fonduri  publice.

 

 

RAPORT  DE  OPORTUNITATE

 

 Privind  evaluarea  şi selecţionarea  acţiunilor,  programelor sau  proiectelor  în  domeniile  cultural, sportiv, de  tineret  şi  cultură scrisă  iniţiate  şi  organizate  de  către  asociaţiile,  fundaţiile  sau  organizaţiile  neguvernamentale şi  unităţile  de  cult din  judeţul  Hunedoara;

            Comisia de evaluare şi selecţionare a persoanelor  fizice autorizate/atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care iniţiază şi organizează   acţiuni, programe  proiecte  culturale  şi educativ-ştiinţifice,  sportive, de tineret, a  unităţilor  de  cult  şi a  ofertelor  formulate  pentru editarea  unor  publicaţii culturale, pentru  care  se  pot acorda  finanţări nerambursabile din  fonduri  publice, constituită  prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara 47/2006, în perioada 18.02.2008 - 20.02.2008 a  procedat  la  evaluarea şi  selecţionarea  documentaţiilor   de  solicitare  a finanţărilor  nerambursabile depuse  de  către  persoanele  fizice autorizate/atestate, asociaţiile, fundaţiile şi organizaţiile neguvernamentale fără scop patrimonial care iniţiază şi organizează   acţiuni, programe,  proiecte  culturale  şi educativ-ştiinţifice,  sportive, de  tineret, a  unităţilor  de  cult  şi a  ofertelor  formulate  pentru editarea  unor  publicaţii culturale din  judeţul  Hunedoara.

            Toate  solicitările  primite au  fost  examinate şi  supuse  evaluării respectându-se în  acest  sens  criteriile  de selecţionare   stabilite  în  Regulamentul de  organizare  şi  funcţionare  a  Comisiei.

            Analizând aceste solicitări    pe  domeniile  cultural,  sportiv,   de  tineret, cultură scrisă şi  unităţi de  cult,  în  urma  evaluării  au întrunit    criteriile  de  selecţionare   şi  au  avut  un  punctaj maxim  de  evaluare acordat, următoarele:

-          la  unităţile  de cult,  dintr-un  număr  de  304    solicitări  au  fost  calificate  un număr   250     de cereri, iar   54   au  fost  respinse;

-          la  sport,  dintr-un  număr  de    20   solicitări  au  fost calificate  18,   iar  2  respinse;

-          la  cultură,  dintr-un  număr de  40 cereri  au  fost  calificate  30,  iar  10    au  fost  respinse.

-          la  cultură  scrisă, dintr-un  număr de  6 cereri  au  fost  calificate  5,  iar una  a fost  respinsă.

-          la  tineret,   dintr-un număr de  7 cereri,  au  fost  calificate  7 .

 

            Documentaţiile  de  solicitare  a finanţărilor  nerambursabile  au  fost  evaluate  şi  selectate  pe  domenii  de  activitate după cum  urmează:

 

 1. Domeniul: -  cultural  este  prevăzut  în  anexele  nr. 1, nr. 2 şi  nr. 3  la  prezentul.
 2. Domeniul: -  sportiv este  prevăzut  în  anexele    nr. 4,  nr.  5  şi  nr. 6 la  prezentul.
 3. Domeniul: -  cultură  scrisă este  prevăzut  în  anexele  nr.7, nr. 8, nr. 9  la  prezentul.
 4. Domeniul: -  tineret este  prevzut în  anexele  nr. 10 şi nr.11. la  prezentul.
 5. Unităţile  de  cult  sunt  prevăzute  în  anexele   nr.12, nr.13 şi  nr.14 la  prezentul.

 

 

PREŞEDINTE  -  Balint  Tiberiu        prezent

 

MEMBRII -  Simedru  Eugenia           prezent

  

                   Bucaleţ  Marian  Victor    prezent

 

                   Jurconi  Petru                  prezent

 

                   Constantinescu  Marius   prezent

 

                   Urdă  Ioan                       prezent

 

                   Pârvu  Ovidiu                  prezent

                 

                   Ţolaş  Liliana                   prezent

       

  

 

 

 

 

                                                                            Anexa 1

la Raportul de oportunitate  

 

 

LISTA

cuprinzând solicitările pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al Judeţului Hunedoara pentru cultură.

Februarie 2008

 

 

Nr.

crt.

Solicitant Obiectul solicitării Suma solicitată
1 Asociaţia Fradev  Deva finanţare 9005
2 Asociaţia Ecologică Petro Aqua finanţare 5930
3 Fundaţia Obârşia finanţare 20000
4 Asociaţia Tinerilor pentru Tehnică şi Educaţie Brad finanţare 8000
5

Asociaţia pentru Promovare

Egalităţii de Şanse din România

finanţare 25000
6 Asociaţia Iancu de Hunedoara PAEM Hunedoara finanţare 9000
7 Asociaţia Linişor finanţare 10000
8 Asociaţia Corală Sargeţia finanţare 68000
9 Fundaţia Conexiuni finanţare 30380
10 Asociaţia Maria Femeilor din Brad finanţare 7500
11 Ionescu Doina Lucia finanţare 6000
12 Uniunea Artiştilor Plastici Deva finanţare 20000
13 CAR Pensionari Deva finanţare 150000
14 Asociaţia Handicapaţilor Neuromotori finanţare 26000
15 Asociaţia AntiParkinson finanţare 12000
16 Asociaţia EBEN HAEZER Lupeni finanţare 15000
17 Asociaţia Umanitară KUN Hunedoara finanţare 4500
18 Asociaţia SEGESVARI MIKLOS PAL finanţare 5000
19 Popiţiu Mircea Deva finanţare 15000
20 Asociaţia RROMILOR PAKIW Deva finanţare 15250
21 Fundaţia Noi Orizonturi Lupeni finanţare 42568
22 Uniunea Composesoratelor din jud HD finanţare 19800
23 Asociaţia Antisida Noua Speranţă Petrila finanţare 8700
24 Asociaţia Centrului de Mediere Deva finanţare 15000
25 Asociaţia pentru Dezvoltarea şi Promovarea Resurselor Umane, Deva finanţare 18000
26 Asociaţia Interetnică a Persoanelor Defavorizate din România finanţare 89716
27 Asociaţia Proformare Deva finanţare 20000
28 Asociaţia Umanitară Non Profit Setras finanţare 11010
29 Asociaţia Amigos finanţare 6000
30 Asociaţia Tinerilor Activi ptr Comunitatea Deva finanţare 10000
31 Asociaţia Umanitară BETEL finanţare 27550
32 Asociaţia culturală PROARTIS finanţare 30000
33 Asociaţia LANGDON DOWN 2000 finanţare 11700
34 ATU proiect I finanţare 14300
35 ATU proiect II finanţare 7000
36 Asociaţia Tinerilor din Judeţul Hunedoara finanţare 3000
37 Fundaţia Sfântul Francisc finanţare 5000
38 Asociaţia Geszthy Ferenc Tarsasag finanţare 10210
39 Asociaţia Liviu Oros finanţare 19950
40 Asociaţia Rangerilor din România finanţare 30000

  

Anexa 2

la Raportul de oportunitate  

LISTA

cuprinzând persoanele fizice autorizate/ atestate, asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile neguvernamentale fără scop lucrativ care iniţiază şi organizează acţiuni culturale care au fost selectate pentru a beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul propriu al Judeţului Hunedoara.

Februarie 2008

 

Nr.

crt.

            Solicitant Obiectul solicitării Punctaj

Suma propusă a  fi acordată

- lei -

1 Asociaţia Fradev  Deva finanţare 100 9005
2 Asociaţia Ecologică Petro Aqua finanţare 100 5930
3 Fundaţia Obârşia finanţare 90 10000
4 Asociaţia Tinerilor pentru Tehnică şi Educaţie Brad finanţare 100 8000
5

Asociaţia pentru Promovarea

Egalităţii de Şanse din România

finanţare 80 10000
6 Asociaţia Linişor finanţare 100 10000
7 Asociaţia Corală Sargeţia finanţare 70 15000
8 Fundaţia Conexiuni finanţare 100 30380
9 Asociaţia Maria Femeilor din Brad finanţare 100 7500
10 Ionescu Doina Lucia finanţare 100 6000
11 Uniunea Artiştilor Plastici Deva finanţare 80 10000
12 Asociaţia Handicapaţilor Neuromotori finanţare 70 16000
13 Asociaţia AntiParkinson finanţare 90 10000
14 Asociaţia EBEN HAEZER Lupeni finanţare 100 15000
15 Asociaţia Umanitară KUN Hunedoara finanţare 100 4500
16 Asociaţia SEGESVARI MIKLOS PAL finanţare 100 5000
17 Popiţiu Mircea Deva finanţare 80 9000
18 Asociaţia RROMILOR PAKIW Deva finanţare 70 10000
19 Fundaţia Noi Orizonturi Lupeni finanţare 70 10000
20 Asociaţia Antisida Noua Speranţă Petrila finanţare 100 8700
21 Asociaţia Centrului de Mediere Deva finanţare 80 7000
22 Asociaţia pentru Dezvoltarea şi Promovarea Resurselor Umane, Deva finanţare 100 18000
23 Asociaţia Proformare Deva finanţare 70 5000
24 Asociaţia Umanitară Non Profit Setras finanţare 70 5000
25 Asociaţia Amigos finanţare 100 6000
26 Asociaţia LANGDON DOWN 2000 finanţare 70 6200
27 ATU proiect I finanţare 80 11300
28 ATU proiect II finanţare 80 7000
29 Asociaţia Liviu Oros finanţare 80 10000
30 Asociaţia Rangerilor din România finanţare 70 10000
  TOTAL    

295 515

  

Anexa 3

la Raportul de oportunitate  

LISTA

cuprinzând persoanele fizice autorizate/ atestate, asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile neguvernamentale fără scop lucrativ care iniţiază şi organizează acţiuni culturale care nu au fost selectate pentru a beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul propriu al Judeţului Hunedoara.

Februarie 2008

 

 

Nr.crt. Solicitant Obiectul solicitării Motivul       

respingerii

 

      Bugetul propriu  al  Consiliului Judeţean        Hunedoara Punctaj
1 Asociaţia Interetnică a Persoanelor Defavorizate din România finanţare fonduri insuficiente 40
2 Asociaţia Umanitară BETEL finanţare fonduri insuficiente 30
3 CAR Pensionari Deva finanţare fonduri insuficiente 20
4 Uniunea Composesoratelor din judeţul Hunedoara finanţare fonduri insuficiente 20
5 Asociaţia Iancu de Hunedoara PAEM Hunedoara finanţare fonduri insuficiente 40
6 Asociaţia Tinerilor Activi ptr Comunitatea Deva finanţare fonduri insuficiente 30
7 Asociaţia culturală PROARTIS finanţare fonduri insuficiente 20
8 Asociaţia Tinerilor din Judeţul Hunedoara finanţare fonduri insuficiente 30
9 Fundaţia Sfântul Francisc finanţare fonduri insuficiente 20
10 Asociaţia Geszthy Ferenc Tarsasag finanţare fonduri insuficiente 20

 

          

Anexa nr.4

                                                                                       la Raportul de oportunitate  

 

 

LISTA

cuprinzând solicitările pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara pentru acţiuni sportive.

Februarie 2008

 

 

 

Nr.crt Solicitant Obiectul solicitării Suma solicitată
1 Club Sportiv Body-Gym Deva finanţări 36000
2 Club Sportiv Masibo  Petroşani finanţări 20835
3 Club Sportiv Siderurgica  Hunedoara                  finanţări 37000
4 Clubul de Şah Deva finanţări 9000
5 Asociaţia Judeţeană de Gimnastică  Deva finanţări 47228
6 Club Sportiv Heian  Deva finanţări 74000
7 Asociaţia Judeţeană de Handbal finanţări 52199
8 Asociaţia Club Sportiv Dava Deva finanţări 35000
9 Fotbal Club C.I.P.  Deva finanţări 270000
10 Automobil Club Român  Deva finanţări 75000
11 Asociaţia Sportivă Constructorul Hunedoara finanţări 60840
12 Club Sportiv Fair Play Hunedoara finanţări 18280
13 Asociația Judeţeană Sportul pentru Toți finanţări 13000
14 Club Sportiv Mureşul  Deva finanţări 368410
15 Asociaţia Judeţeană de Fotbal Hunedoara finanţări 29400
16 Club Sportiv Shoto Hunedoara finanţări 57150
17 Club Sportiv Cetate Deva finanţări 200000
   18 Asociaţia Sportivă Transilvania Aventure Club finanţări 208000
  19 Asociaţia Club Sportiv AMC Racing finanţări 70000
  20 Asociaţia Club Sportiv Silver Fox finanţări 50000
         

    

                                                                                                                       

                                                                                                            Anexa nr. 5

la Raportul de oportunitate

 

LISTA

cuprinzând persoanele fizice autorizate/ atestate, asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile neguvernamentale fără scop lucrativ care iniţiază şi organizează acţiuni sportive în judeţul Hunedoara care au  fost selectate pentru a beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul propriu al Consiliului Judeţean.

Februarie 2008

 

Nr.crt Solicitant Obiectul solicitării Punctaj

Suma propusă

a fi  acordată

(lei)

1 Club Sportiv Body-Gym Deva finanţare 95 6000
2 Club Sportiv Masibo Petroşani finanţare 100 15000
3 Club Sportiv Siderurgica Hunedoara finanţare 95 25000
4 Club de Şah Deva finanţare 93 9000
5 Asociaţia Judeţeană de Gimnastică Deva finanţare 99 40000
6 Club Sportiv Heian Deva finanţare 90 10000
7 Asociaţia Judeţeană de Handbal finanţare 89 50000
8 Fotbal Club CIP Deva finanţare 100 100000
9 Automobil Club Român Deva finanţare 100 60000
10. Asociaţia Club Sportiv Dava Deva finanţare 100 20000
11 Asociaţia Judeţeană de Fotbal Hunedoara finanţare 97 15000
12 Club Sportiv Cetate Deva finanţare 100 100000
13 Asociaţia Sportivă Transilvania  Aventure Club finanţare 94 50000
14 Asociaţia Club Sportiv AMC Racing Hunedoara finanţare 100 70000
15 Asociația Sportivă Constructorul finanţare 96 20000
16 Asociaţia Sportul pentru Toţi finanţare 95 13000  
17 Club Sportiv Mureşul Deva finanţare 96 300000  
18 Club Sportiv Shoto Hunedoara finanţare 97 15000  
 

TOTAL

   

918 000

 

 

  

Anexa nr.6

la Raportul de oportunitate

 

 

LISTA

cuprinzând persoanele fizice autorizate/atestate, asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile neguvernamentale fără scop lucrativ care iniţiază şi organizează acţiuni sportive care nu au fost selectate pentru a beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul propriu al Judeţului Hunedoara.

Februarie  2008

 

 

 

Nr.crt. Solicitant Obiectul solicitării      Motivul    respingerii
      Bugetul  propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara Punctaj
1 Club Sportiv Fair Play Hunedoara finanţare fonduri insuficiente 75
2  Asociaţia Club Sportiv Silver Fox finanţare fonduri insuficiente 75

 

  

Anexa 7

la Raportul  de  oportunitate

 

LISTA

cuprinzând solicitările pentru acordarea de finanţări nerambursabile pentru cultură - scrisă

Februarie 2008

 

Nr.crt. Solicitant Obiectul solicitării Suma solicitată
1 Asociaţia Cultural-Umanitară şi Ştiinţifică Provincia Corvina finanţare 22 000
2 Asociaţia Culturală Emia finanţare 28000
3 Paulina Popa finanţare 15000
4 Asociaţia Scriitorilor din judeţul Hunedoara finanţare 6000
5 Nemecsek Ştefan finanţare 16000
6 Asociaţia Salvital finanţare 28000

 

 Anexa 8

la Raportul  de  oportunitate

 

LISTA

cuprinzând persoanele fizice autorizate/ atestate ,asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile neguvernamentale fără scop lucrativ care iniţiază şi promovează cultura  scrisă şi au fost selectate pentru a beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul propriu al Judeţului Hunedoara

Februarie 2008

 

Nr.crt. Solicitant Obiectul solicitării Punctaj

Suma propusă a  fi  acordată

- lei -

1 Asociaţia Cultural- Umanitară şi Ştiinţifică Provincia Corvina finanţare 100 22000
2 Asociaţia Culturală Emia finanţare 80 10000
3 Nemecsek Ştefan finanţare 70 6000
4 Asociaţia Scriitorilor din Judeţul Hunedoara finanţare 90 5000
5 Asociaţia Salvital finanţare 100

28000

 

TOTAL

 

 

71 000

 

  

Anexa 9

la Raportul  de  oportunitate

 

LISTA

cuprinzând persoanele fizice autorizate/ atestate ,asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile neguvernamentale fără scop lucrativ care iniţiază şi promovează cultura  scrisă şi nu au fost selectate pentru a beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul propriu al  Judeţului Hunedoara

 

 

 

Nr.crt. Solicitant Obiectul solicitării Motivul   respingerii
      Punctaj Bugetul propriu  al  Consiliului Judeţean        Hunedoara
1 Paulina Popa finanţare 50 fonduri insuficiente

 

  

Anexa 10

la Raportul  de  oportunitate

 

LISTA

cuprinzând solicitările pentru acordarea de finanţări nerambursabile pentru tineret

Februarie 2008

 

 

 

Nr.crt. Solicitant Obiectul solicitării Suma solicitată
1 ATU proiect III finanţare 11500
2 Asociaţia Tinerilor Activi pentru Comunitatea Deva finanţare 15000
3 Asociaţia HUMMIT finanţare 20000
4 Organizaţia Naţională Cercetaşii României finanţare 10000
5 Asociaţia Tinerilor din Judeţul Hunedoara finanţare 15000
6 Clubul Sporturilor Montane finanţare 11670
7 Asociaţia Act4Europe finanţare 9995

 

  

Anexa. 11

la Raportul  de  oportunitate

 

LISTA

cuprinzând persoanele fizice autorizate/ atestate ,asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile neguvernamentale fără scop lucrativ care iniţiază actiuni de tineret şi au fost selectate pentru a beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul propriu al Judeţului Hunedoara

Februarie 2008

 

 

 

Nr.crt. Solicitant Obiectul solicitării Punctaj

Suma propusă a  fi  acordată

- lei -

1 ATU proiect III finanţare 100 11500
2 Asociaţia Tinerilor Activi pentru Comunitatea Deva finanţare 100 15000
3 Asociaţia HUMMIT finanţare 100 20000
4 Organizaţia Naţională Cercetaşii României finanţare 100 10000
5 Asociaţia Tinerilor din Judeţul Hunedoara finanţare 100 15000
6 Clubul Sporturilor Montane finanţare 100 11670
7 Asociaţia Act4Europe finanţare 100 9995
 

TOTAL

 

 

93 165

  

Anexa nr. 12

la Raportul  de  oportunitate

 

LISTA

cuprinzând  unităţile  de  cult din judeţul Hunedoara, care  au

solicitat   finanţare  nerambursabilă de la bugetul  propriu   al

Judeţului Hunedoara.

  Februarie 2008

 

 

Nr.

crt.

Localitatea Unitatea  de  cult

Obiectul

solicitării

 1.  
Deva Parohia  Ortodoxă  Deva VI-Opera finanţare
 1.  
Deva Biserica  Penticostală Betania  finanţare
 1.  
Deva Biserica Penticostală Muntele Sionului finanţare
 1.  
Deva Biserica Creştină După  Evanghelie finanţare
 1.  
Deva Parohia  Greco  Catolică  Deva finanţare
 1.  
Deva Biserica Creştină  Baptistă Sf. Treime finanţare
 1.  
Deva Biserica Penticostală  Emanuel finanţare
 1.  
Deva Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea  Deva finanţare
 1.  
Hunedoara Parohia  Ortodoxă  Peştişu  Mare finanţare
 1.  
Hunedoara Biserica  Penticostală  Peştişu  Mare finanţare
 1.  
Hunedoara Parohia  Greco-Catolică Hunedoara finanţare
 1.  
Hunedoara Biserica Penticostală  Maranata finanţare
 1.  
Hunedoara Biserica Baptistă   Maranata finanţare
 1.  
Hunedoara Biserica Penticostală  Golgota finanţare
 1.  
Hunedoara Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea Hunedoara finanţare
 1.  
Hunedoara Parohia  Reformată  Hunedoara finanţare
 1.  
Hunedoara Parohia  Reformată  Răcăştie finanţare
 1.  
Hunedoara Parohia  Reformată Peştişu  Mare finanţare
 1.  
Hunedoara Biserica Penticostală  Nr. 2 Maghiară finanţare
 1.  
Petroşani Parohia Ortodoxă Livezeni  II finanţare
 1.  
Petroşani Biserica Penticostală Filadelfia Petroşani finanţare
 1.  
Petroşani Parohia Ortodoxă  Petroşani I finanţare
 1.  
Petroşani Biserica Penticostală  Petroşani I finanţare
 1.  
Petroşani Biserica Creştină Baptistă  Golgota  Petroşani finanţare
 1.  
Petroşani Parohia Ortodoxă  Petroşani II finanţare
 1.  
Petroşani Parohia Ortodoxă  Petroşani III finanţare
 1.  
Petroşani Parohia  Greco-Catolică Petroşani finanţare
 1.  
Petroşani Parohia Ortodoxă Livezeni I  Sf. Varvara finanţare
 1.  
Petroşani Parohia  Romano Catolică  Petroşani finanţare
 1.  
Petroşani Parohia Ortodoxă Livezeni I  Sf. Gheorghe finanţare
 1.  
Brad Biserica Penticostală  Brad finanţare
 1.  
Brad Parohia Ortodoxă  Brad II finanţare
 1.  
Brad Parohia Ortodoxă  Adormirea Maicii D-lui finanţare
 1.  
Brad Parohia Ortodoxă  Mesteacăn finanţare
 1.  
Brad Biserica Creştină Baptistă  Brad finanţare
 1.  
Brad Parohia  Romano Catolică  Brad finanţare
 1.  
Brad Parohia  Romano Ţărăţel finanţare
 1.  
Brad Biserica Penticostală Brad finanţare
 1.  
Brad Parohia  Greco-Catolică  Brad finanţare
 1.  
Oraştie Biserica Penticostală Orăştie finanţare
 1.  
Oraştie Parohia Ortodoxă  Orăştie III finanţare
 1.  
Oraştie Parohia Ortodoxă  Orăştie I finanţare
 1.  
Oraştie Parohia  Greco-Catolică  Orăştie finanţare
 1.  
Lupeni Biserica Penticostală  Maranata Lupeni finanţare
 1.  
Lupeni Parohia Ortodoxă  Bărbăteni finanţare
 1.  
Lupeni Parohia Ortodoxă  Lupeni II finanţare
 1.  
Lupeni Parohia  Romano Catolică Lupeni finanţare
 1.  
Lupeni Parohia Ortodoxă  Lupeni I finanţare
 1.  
Lupeni Biserica Creştină Baptistă  Sf Treime Lupeni finanţare
 1.  
Lupeni Parohia  Reformată  Lupeni finanţare
 1.  
Lupeni Parohia Unitariană Lupeni Vulcan-Vulcan finanţare
 1.  
Lupeni Biserica Creştină Baptistă Maghiară Lupeni finanţare
 1.  
Vulcan Parohia Ortodoxă  Vulcan II finanţare
 1.  
Vulcan Parohia Ortodoxă  Paroşeni finanţare
 1.  
Vulcan Biserica Creştină  Baptistă Speranţa finanţare
 1.  
Vulcan Parohia  Reformată  Vulcan finanţare
 1.  
Vulcan Biserica Penticostală  Vulcan finanţare
 1.  
Aninoasa Parohia Ortodoxă  Aninoasa finanţare
 1.  
Aninoasa Parohia  Romano Catolică Aninoasa finanţare
 1.  
Aninoasa Parohia Ortodoxă  Iscroni finanţare
 1.  
Călan Parohia Ortodoxă  Streisângiorgiu finanţare
 1.  
Călan Biserica Penticostală Călan finanţare
 1.  
Călan Parohia Ortodoxă  Crişeni finanţare
 1.  
Călan Parohia Ortodoxă  Batiz finanţare
 1.  
Călan Parohia Ortodoxă  Ruşi finanţare
 1.  
Călan

Parohia Ortodoxă  Sf. Constantin  şi Elena

 Oraşul  Vechi

finanţare
 1.  
Călan Biserica Penticostală  Filadelfia Călan finanţare
 1.  
Geoagiu Parohia Ortodoxă  Geoagiu  Suseni finanţare
 1.  
Geoagiu Parohia Ortodoxă  Aurel  Vlaicu finanţare
 1.  
Geoagiu Parohia Ortodoxă  Geoagiu  Băi finanţare
 1.  
Geoagiu Parohia Ortodoxă  Gelmar finanţare
 1.  
Haţeg Parohia Ortodoxă Silvaşu de Jos finanţare
 1.  
Haţeg Parohia Ortodoxă  Sf. Nicolae  Haţeg I finanţare
 1.  
Haţeg Parohia Ortodoxă Sf.  Treime Haţeg II finanţare
 1.  
Haţeg Parohia Ortodoxă  Silvaşu  de Sus finanţare
 1.  
Haţeg Biserica Penticostală Betel Haţeg finanţare
 1.  
Haţeg Biserica Creştină  Baptistă Bethleem Haţeg finanţare
 1.  
Haţeg Parohia Greco-Catolică  Haţeg finanţare
 1.  
Haţeg Parohia Greco-Catolică Silvaşu de Sus finanţare
 1.  
Haţeg Mănăstirea Ortodoxă  Prislop finanţare
 1.  
Haţeg Biserica Creştină  Baptistă  Golgota  Haţeg finanţare
 1.  
Haţeg Parohia  Romano Catolică  Haţeg finanţare
 1.  

Haţeg

 

Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea   Haţeg finanţare
 1.  
Haţeg Biserica Penticostală  Haţeg II finanţare
 1.  
Haţeg Parohia  Reformată  Haţeg finanţare
 1.  
Petrila Biserica Penticostală Petrila finanţare
 1.  
Petrila Parohia Ortodoxă  Petrila  I finanţare
 1.  
Petrila Parohia Ortodoxă  Sf.  Varvara finanţare
 1.  
Petrila

Parohia Ortodoxă Petrila Brad 

finanţare
 1.  
Petrila Parohia Ortodoxă  Petrila  II finanţare
 1.  
Petrila Biserica Creştină Baptistă Emanuel  Petrila finanţare
 1.  
Petrila Biserica Penticostală  Muntele  Sionului finanţare
 1.  
Petrila Parohia  Reformată  Petrila Lonea finanţare
 1.  
Petrila Biserica  Creştină după  Evanghelie Speranţa finanţare
 1.  
Petrila Biserica Penticostală  Cimpa finanţare
 1.  
Petrila Biserica Penticostală  Lonea finanţare
 1.  
Petrila Biserica  Adventistă de  Ziua a Şaptea  Petrila finanţare
 1.  
Simeria Biserica Creştină Baptistă Betel finanţare
 1.  
Simeria Biserica Penticostală  Simeria finanţare
 1.  
Simeria Parohia Ortodoxă  Sântandrei finanţare
 1.  
Simeria Parohia Greco-Catolică  Simeria finanţare
 1.  
Simeria Parohia Ortodoxă  Biscaria Simeria finanţare
 1.  
Simeria Parohia Ortodoxă  Bârcea  Mare finanţare
 1.  
Uricani Biserica Penticostală Uricani finanţare
 1.  
Uricani Parohia Ortodoxă  Uricani finanţare
 1.  
Uricani Biserica Creştină Baptistă  Uricani finanţare
 1.  
Baia  de Criş Parohia Ortodoxă  Cărăstău finanţare
 1.  
Baia de Criş Parohia Ortodoxă Ţebea finanţare
 1.  
Baia de Criş Biserica Creştină Baptistă  Ţebea finanţare
 1.  
Balşa Parohia Ortodoxă  Voia finanţare
 1.  
Balşa Biserica Creştină  Baptistă Voia finanţare
 1.  
Balşa Parohia Ortodoxă  Balşa finanţare
 1.  
Balşa Parohia Ortodoxă  Almaşu  Mic de Munte finanţare
 1.  
Balşa Parohia Ortodoxă  Mada finanţare
 1.  
Balşa Biserica Penticostală  Balşa finanţare
 1.  
Balşa Parohia Ortodoxă Poiana finanţare
 1.  
Baru Mare Parohia Ortodoxă  Livadia finanţare
 1.  
Baru Mare Parohia Ortodoxă  Petros finanţare
 1.  
Baru Mare Parohia Ortodoxă  Baru  Mare finanţare
 1.  
Baru Mare Biserica Penticostală Baru finanţare
 1.  
Băcia Parohia Ortodoxă  Tâmpa finanţare
 1.  
Băcia Parohia Ortodoxă  Simeria  Veche-Totia finanţare
 1.  
Băcia Parohia Ortodoxă  Băcia finanţare
 1.  
Băcia Parohia  Reformată  Băcia finanţare
 1.  
Băiţa Parohia  Ortodoxă  Hărţăgani finanţare
 1.  
Băiţa Parohia  Ortodoxă  Băiţa finanţare
 1.  

Băita

 

Schitul Ortodox  Acoperământul  Maicii Domnului finanţare
 1.  
Băiţa Parohia  Romano  Catolică Băiţa finanţare
 1.  
Băiţa Parohia  Ortodoxă  Sălişte finanţare
 1.  
Băiţa Parohia  Ortodoxă  Ormindea finanţare
 1.  
Băniţa Parohia Ortodoxă  Băniţa finanţare
 1.  
Bătrâna Parohia Ortodoxă  Bătrâna finanţare
 1.  
Beriu Parohia Ortodoxă  Orăştioara  de Jos finanţare
 1.  
Beriu Biserica Penticostală  Căstău finanţare
 1.  
Blajeni Parohia Ortodoxă  Blăjeni Sat finanţare
 1.  
Blajeni Parohia Ortodoxă  Blăjeni Criş finanţare
 1.  
Bosorod Parohia Ortodoxă  Boşorod finanţare
 1.  
Bosorod Biserica  Adventistă de  Ziua a Şaptea  Chitid finanţare
 1.  
Brănişca Parohia Ortodoxă Brănişca finanţare
 1.  
Brănişca Parohia Ortodoxă    Furcşoara finanţare
 1.  
Brănişca Parohia Ortodoxă  Boz finanţare
 1.  
Bretea Română

Biserica Penticostală  Vâlcelele  Bune

 

finanţare
 1.  

Bretea

Română

Parohia Ortodoxă    Măceu

 

finanţare
 1.  

Bretea

Română

Parohia Ortodoxă Covragiu

 

finanţare
 1.  

Bretea

Română

Biserica Penticostală  Vâlcele

 

finanţare
 1.  

Bretea

Română

Biserica Penticostală  Bătălari

 

finanţare
 1.  

Bretea

Română

Parohia Ortodoxă    Ocolişu  Mare

 

finanţare
 1.  

Bretea

Română

Parohia Ortodoxă    Vâlcele

 

finanţare
 1.  
Bucureşci

Parohia Ortodoxă Curechiu

finanţare
 1.  
Buceş Parohia Ortodoxă Buceş Sat finanţare
 1.  
Buceş Parohia Ortodoxă  Dupăpiatră  Sat finanţare
 1.  

Buceş

Parohia Ortodoxă Mihăileni finanţare
 1.  

Buceş

Parohia Ortodoxă  Dupăpiatră Tarniţa finanţare
 1.  
Bunila Parohia Ortodoxă  Bunila finanţare
 1.  
Burjuc Parohia Ortodoxă  Burjuc finanţare
 1.  
Burjuc Parohia Ortodoxă  Glodghileşti finanţare
 1.  
Cerbăl Parohia Ortodoxă  Cerbăl finanţare
 1.  
Cerbăl Parohia Ortodoxă  Runcu  Mare finanţare
 1.  

Certeju

de Sus

Parohia Ortodoxă  Vărmaga

 

finanţare
 1.  

Certeju

de Sus

Parohia Ortodoxă  Nojag

 

finanţare
 1.  

Certeju

de Sus

Parohia Ortodoxă  Certeju  de  Sus

 

finanţare
 1.  

Certeju

de Sus

Parohia Ortodoxă  Hondol

 

finanţare
 1.  

Certeju

de Sus

Biserica Creştină Baptistă  Hondol

 

finanţare
 1.  
Cârjit Parohia Ortodoxă  Almaşu Sec finanţare
 1.  
Cârjit Parohia Ortodoxă  Ghergheş finanţare
 1.  
Crişcior Parohia Ortodoxă  Crişcior finanţare
 1.  
Crişcior Parohia Ortodoxă  Zdrapţi finanţare
 1.  
Crişcior Schitul Ortodox Sf.  Treime  Crişcior finanţare
 1.  
Densuş Parohia Ortodoxă  Densuş finanţare
 1.  
Densuş Parohia Ortodoxă  Peşteana finanţare
 1.  

Densuş

Parohia Ortodoxă  Hăţăgel

finanţare
 1.  
Densuş Parohia Ortodoxă  Ştei finanţare
 1.  

Densuş

Parohia  Greco  Catolică  Ştei

finanţare
 1.  

Densuş

Biserica Creştină Baptistă  Hăţăgel

finanţare
 1.  

Densuş

Biserica Creştină Baptistă  Densuş

finanţare
 1.  
Densuş Biserica Penticostală  Densuş finanţare
 1.  
Densuş Biserica Penticostală  Peşteniţa finanţare
 1.  
Dobra Parohia Ortodoxă  Dobra finanţare
 1.  
Dobra Parohia Ortodoxă  Lăpuşnic finanţare
 1.  
Dobra Parohia Ortodoxă  Răduleşti finanţare
 1.  
Dobra Biserica Penticostală  Dobra finanţare
 1.  
Dobra Parohia Ortodoxă  Panc Sălişte finanţare
 1.  
Dobra Biserica Penticostală  Roşcani finanţare
 1.  
Dobra Parohia Ortodoxă  Roşcani finanţare
 1.  

Gen.

Berthelot

Parohia Ortodoxă Gen. Berthelot

 

finanţare
 1.  

Gen.

Berthelot

Parohia Ortodoxă  Tuştea

 

finanţare
 1.  

Gen.

Berthelot

Parohia  Greco  Catolică  Tuştea

 

finanţare
 1.  
Ghelar Schitul  Sf. Arhangheli Mihail  şi Gavril   Ghelari finanţare
 1.  
Ghelar Parohia Ortodoxă  Ghelari finanţare
 1.  
Ghelar Parohia  Greco  Catolică   Ghelari finanţare
 1.  
Gurasada Parohia Ortodoxă Gurasada finanţare
 1.  
Hărău Parohia Ortodoxă  Hărău finanţare
 1.  
Hărău Parohia Ortodoxă  Banpotoc finanţare
 1.  
Hărău Parohia Ortodoxă  Bârsău finanţare
 1.  
Ilia Parohia Ortodoxă  Ilia finanţare
 1.  
Ilia Biserica Penticostală  Ilia finanţare
 1.  
Ilia Parohia Ortodoxă  Brâznic finanţare
 1.  

Lapugiu

de  Jos

Biserica Penticostală  Lăpugiu de Sus

 

finanţare
 1.  

Lapugiu

de  Jos

Parohia Ortodoxă  Fintoag

 

finanţare
 1.  

Lapugiu

de  Jos

Parohia Ortodoxă  Lăsău

 

finanţare
 1.  

Lapugiu

de  Jos

Parohia Ortodoxă  Teiu

 

finanţare
 1.  

Lapugiu

de Jos

Biserica Penticostală  Ohaba

 

finanţare
 1.  

Lapugiu

de  Jos

Biserica Penticostală  Fintoag

 

finanţare
 1.  

Lapugiu

de Jos

Parohia Ortodoxă  Lapugiu de Jos

 

finanţare
 1.  
Lelese Parohia Ortodoxă  Runcu  Mare finanţare
 1.  

Lunca

Cernii deJos

Parohia Ortodoxă  Lunca  Cernii de Jos

 

finanţare
 1.  

Luncoiu

de  Jos

Parohia Ortodoxă  Luncoiu de  Jos

 

finanţare
 1.  

Luncoiu

de  Jos

Parohia Ortodoxă  Luncoiu de  Sus

 

finanţare
 1.  
Mărtineşti Parohia Ortodoxă Mărtineşti finanţare
 1.  
Mărtineşti Parohia Ortodoxă  Dâncu  Mare finanţare
 1.  
Mărtineşti Parohia  Reformată  Jeledinţi finanţare
 1.  
Mărtineşti Parohia  Greco  Catolică   Mărtineşti finanţare
 1.  
Mărtineşti Parohia Ortodoxă  Tămăşasa finanţare
 1.  
Oraştioara Parohia Ortodoxă  Ludeşti finanţare
 1.  
Oraştioara Biserica  Penticostală  Bucium finanţare
 1.  
Oraştioara Parohia Ortodoxă  Grid finanţare
 1.  
Oraştioara Parohia Ortodoxă Orăştioara de Sus finanţare
 1.  
Oraştioara Parohia Ortodoxă Orăştioara de  Jos finanţare
 1.  
Pui Parohia Ortodoxă  Ponor finanţare
 1.  
Pui Biserica Creştină Baptistă  Şerel finanţare
 1.  
Pui Parohia Ortodoxă  Şerel finanţare
 1.  
Pui Parohia Ortodoxă  Băieşti finanţare
 1.  
Pui Parohia Ortodoxă  Râu Bărbat finanţare
 1.  
Pui Biserica Creştină Baptistă  Pui finanţare
 1.  
Pui Parohia Ortodoxă  Galaţi finanţare
 1.  
Pui Parohia Ortodoxă  Pui finanţare
 1.  
Peştişu  Mic Parohia Ortodoxă  Dumbrava finanţare
 1.  
Peştişu  Mic Parohia Ortodoxă  Mânerău finanţare
 1.  

Rapoltul

Mare

Parohia Ortodoxă  Rapolt

 

finanţare
 1.  

Rapoltul

Mare

Parohia Ortodoxă  Boiu

 

finanţare
 1.  

Rapoltul

Mare

Parohia Ortodoxă  Bobâlna

 

finanţare
 1.  

Rapoltul

Mare

Parohia  Greco  Catolică   Rapoltul

Mare

finanţare
 1.  

Rapoltul

Mare

Biserica  Adventistă de  Ziua a Şaptea  Bobâlna

 

finanţare
 1.  

Rapoltul

Mare

Biserica  Adventistă de  Ziua a Şaptea  Folt

 

finanţare
 1.  
Răchitova Parohia Ortodoxă  Vălioara finanţare
 1.  
Răchitova Biserica Creştină Baptistă  Răchitova finanţare
 1.  
Ribiţa Mănăstirea Ortodoxă Crişan finanţare
 1.  
Ribiţa Parohia Ortodoxă  Crişan finanţare
 1.  
Ribiţa Parohia Ortodoxă  Dumbrava finanţare
 1.  

Râu

de Mori

Parohia Ortodoxă  Ostrov

 

finanţare
 1.  

Râu

de Mori

Parohia Ortodoxă  Clopotiva

 

finanţare
 1.  

Râu

de Mori

Biserica Creştină Baptistă  Râu de  Mori

 

finanţare
 1.  

Râu

de Mori

Schitul  Ortodox  Colţ

 

finanţare
 1.  
Romos Parohia Ortodoxă  Romos finanţare
 1.  
Romos Parohia Ortodoxă  Pişchinţi finanţare
 1.  
Romos Parohia  Greco  Catolică   Romos finanţare
 1.  
Romos Parohia Evanghelică  C. A. Romos finanţare
 1.  

Sarmisegetusa

 

Parohia Ortodoxă  Sarmizegetusa

 

finanţare
 1.  
Sarmisegetusa Biserica  Penticostală  Betania finanţare
 1.  

Sarmisegetusa

 

Biserica Creştină Baptistă  Clopotiva 

Hobiţa-Grădişte

finanţare
 1.  

Sarmisegetusa

 

Parohia Ortodoxă  Păucineşti

 

finanţare
 1.  

Salşu de Sus

 

Parohia Ortodoxă  Sălaşu de Sus

 

finanţare
 1.  

Salşu de Sus

 

Parohia Ortodoxă  Sălaşu de  Jos

 

finanţare
 1.  

Salşu de Sus

 

Parohia Ortodoxă  Râu Alb

 

finanţare
 1.  

Salşu de Sus

 

Parohia Ortodoxă  Nucşoara

 

finanţare
 1.  
Salşu de Sus Biserica Penticostală  Nucşoara finanţare
 1.  
Salşu de Sus Biserica Creştină Baptistă  Nucşoara finanţare
 1.  

Sântămărie

Orlea

Parohia Ortodoxă  Sântămăria-Orlea

 

finanţare
 1.  

Sântămărie

Orlea

Parohia Ortodoxă  Sânpetru

 

finanţare
 1.  

Sântămărie

Orlea

Biserica Creştină Baptistă  Ciopeia

 

finanţare
 1.  

Sântămărie

Orlea

Parohia Ortodoxă  Bărăşti

 

finanţare
 1.  

Sântămărie

Orlea

Parohia Ortodoxă  Subcetate

 

finanţare
 1.  

Sântămărie

Orlea

Biserica Creştină Baptistă  Bucium  Orlea

 

finanţare
 1.  

Sântămărie

Orlea

Biserica Creştină Baptistă  Golgota Sâmpetru

 

finanţare
 1.  

Sântămărie

Orlea

Biserica Creştină Baptistă  Săcel

 

finanţare
 1.  

Sântămărie

Orlea

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea Bărăşti

 

finanţare
 1.  
Şoimuş Parohia Ortodoxă  Fornădie finanţare
 1.  
Şoimuş Parohia Ortodoxă  Şoimuş finanţare
 1.  
Şoimuş Parohia Ortodoxă  Boholt finanţare
 1.  
Şoimuş Parohia Ortodoxă  Bejan finanţare
 1.  
Şoimuş Biserica Creştină Baptistă  Şoimuş finanţare
 1.  
Teliucu Inferior Biserica Creştină Baptistă  Teliucu Inferior finanţare
 1.  
Teliucu Inferior Parohia Ortodoxă  Teliucu Inferior finanţare
 1.  
Teliucu Inferior Parohia Ortodoxă  Cinciş finanţare
 1.  
Teliucu Inferior Biserica Penticostală Cinciş Cerna finanţare
 1.  
Topliţa Parohia Ortodoxă  Topliţa finanţare
 1.  
Topliţa Parohia Ortodoxă  Hăşdău finanţare
 1.  
Toteşti Parohia Ortodoxă  Toteşti finanţare
 1.  
Toteşti Parohia  Greco Catolică  Toteşti finanţare
 1.  
Toteşti Biserica Creştină Baptistă  Emanuel  Cârneşti finanţare
 1.  
Toteşti Parohia Ortodoxă  Cârneşti finanţare
 1.  
Toteşti Parohia Ortodoxă  Reea finanţare
 1.  

Turdaş

Parohia Ortodoxă  Turdaş

finanţare
 1.  
Turdaş Parohia  Greco  Catolică   Turdaş finanţare
 1.  
Turdaş Parohia Ortodoxă  Pricaz finanţare
 1.  
Turdaş Parohia Ortodoxă  Spini finanţare
 1.  
Vaţa de Jos Parohia Ortodoxă  Vaţa  de  Jos finanţare
 1.  
Vaţa de Jos Parohia  Ortodoxă  Ociu finanţare
 1.  
Vaţa de Jos Parohia Ortodoxă  Basarabasa finanţare
 1.  
Vaţa de Jos Parohia Ortodoxă  Târnava de Criş finanţare
 1.  
Vaţa de Jos Parohia Ortodoxă  Prăvăleni finanţare
 1.  
Vălişoara Parohia Ortodoxă  Vălişoara finanţare
 1.  
Vălişoara Parohia Ortodoxă  Lunca  Devei finanţare
 1.  
Vălişoara Parohia Ortodoxă Dealu  Mare finanţare
 1.  
Vorţa Parohia Ortodoxă Visca  finanţare
 1.  
Vorţa Parohia Ortodoxă  Vorţa finanţare
 1.  
Vorţa Biserica Penticostală Valea Poienii finanţare
 1.  
Vorţa Biserica Penticostală Visca finanţare
 1.  
Veţel Parohia Ortodoxă  Vulcez finanţare
 1.  
Veţel Parohia Ortodoxă  Veţel finanţare
 1.  
Zam Parohia Ortodoxă  Zam finanţare
 1.  
Zam Biserica Penticostală  Zam finanţare
 1.  
Zam Parohia Ortodoxă  Almaş Sălişte finanţare
 1.  
Zam Parohia Ortodoxă  Pojoga finanţare

 

  

Anexa  nr.13

la Raportul  de  oportunitate

 

   

 

 LISTA

           cuprinzând  unităţile  de  cult din judeţul Hunedoara, selectate care  beneficiază de finanţare  nerambursabilă de la bugetul  propriu   al Judeţului  Hunedoara.

        Februarie  2008

 

Nr.

Crt.

Localitatea Unitatea  de  cult Punctaj

Suma  propusă

pentru aprobare

(lei)

 1.  
Deva Parohia  Ortodoxă  Deva VI-Opera 95

300000

 

 1.  
Deva Biserica  Penticostală Betania  95 5000
 1.  
Deva Biserica Penticostală Muntele Sionului 95

15000

 

 1.  
Deva Biserica Creştină După  Evanghelie 95

5000

 

 1.  
Deva Parohia  Greco  Catolică  Deva 95 25000
 1.  
Deva Biserica Creştină  Baptistă Sf. Treime 95

5000

 

 1.  
Deva Biserica Penticostală  Emanuel 95 10000
 1.  
Hunedoara Parohia  Ortodoxă  Peştişu  Mare 95 5000
 1.  
Hunedoara Biserica  Penticostală  Peştişu  Mare 95

2000

 

 1.  
Hunedoara

Parohia  Greco-Catolică

Hunedoara

95

15000

 

 1.  
Hunedoara Biserica Penticostală  Maranata 95 10000
 1.  
Hunedoara Biserica Baptistă   Maranata 95 5000
 1.  
Hunedoara Biserica Penticostală  Golgota 95 15000
 1.  
Hunedoara Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea Hunedoara 95

6000

 

 1.  
Hunedoara Parohia  Reformată  Hunedoara 95 1000
 1.  
Hunedoara Parohia  Reformată  Răcăştie 95 2500
 1.  
Hunedoara Parohia  Reformată  Peştişu  Mare 95

2000

 

 1.  
Petroşani Parohia Ortodoxă Livezeni  II 95 10000
 1.  
Petroşani Biserica Penticostală Filadelfia 95 5000
 1.  
Petroşani Parohia Ortodoxă  Petroşani I 95 15000
 1.  
Petroşani Biserica Penticostală  Petroşani I 95 2000
 1.  
Petroşani Biserica Creştină Baptistă Golgota Petroşani 95

5000

 

 1.  
Brad Biserica Penticostală  Brad 95 5000
 1.  
Brad Parohia Ortodoxă  Brad II 95 5000
 1.  
Brad Parohia Ortodoxă  Adormirea Maicii D-lui 95

5000

 

 1.  
Brad Parohia Ortodoxă  Mesteacăn 95 5000
 1.  
Oraştie Biserica Penticostală Orăştie 95 10000
 1.  
Oraştie Parohia Ortodoxă  Orăştie III 95 18000
 1.  
Lupeni Biserica Penticostală Maranata Lupeni 95

5000

 

 1.  
Lupeni Parohia Ortodoxă  Bărbăteni 95 5000
 1.  
Lupeni Parohia Ortodoxă  Lupeni II 95 5000
 1.  
Lupeni Parohia  Romano Catolică Lupeni 95 20000
 1.  
Lupeni Parohia Ortodoxă  Lupeni I 95 5000
 1.  
Lupeni Biserica Creştină Baptistă Sf Treime Lupeni 95

7000

 

 1.  
Lupeni Parohia  Reformată  Lupeni 95 2500
 1.  
Lupeni Parohia  Unitariană Lupeni-Vulcan 95

6000

 

 1.  
Vulcan Parohia Ortodoxă  Vulcan II 95 5000
 1.  
Vulcan Parohia Ortodoxă  Paroşeni 95 5000
 1.  
Vulcan Biserica Creştină  Baptistă Speranţa 95

5000

 

 1.  
Vulcan Parohia  Reformată  Vulcan 95 1500
 1.  
Aninoasa Parohia Ortodoxă  Aninoasa 95 5000
 1.  

Aninoasa

 

Parohia  Romano Catolică Aninoasa 95

6000

 

 1.  
Călan Parohia Ortodoxă  Streisângiorgiu 95 5000
 1.  
Călan Biserica Penticostală Călan 95 5000
 1.  
Călan Parohia Ortodoxă  Crişeni 95 5000
 1.  
Călan Parohia Ortodoxă  Batiz 95 5000
 1.  
Călan Parohia Ortodoxă  Ruşi 95 5000
 1.  
Călan Parohia Ortodoxă  Sf. Constantin  şi  Elena    Oraşul Vechi 95

6000

 

 1.  

Geoagiu

 

Parohia Ortodoxă  Geoagiu  Suseni 95

32500

 

 1.  
Geoagiu Parohia Ortodoxă  Aurel  Vlaicu 95 5000
 1.  
Haţeg Parohia Ortodoxă Silvaşu de Jos 95 10000
 1.  

Haţeg

 

Parohia Ortodoxă  Sf. Nicolae  Haţeg I 95 7500
 1.  

Haţeg

 

Parohia Ortodoxă  Sf.  Treime Haţeg II 95 10000
 1.  

Haţeg

 

Parohia Ortodoxă  Silvaşu  de Sus 95 5000
 1.  
Haţeg Biserica Penticostală  Betel Haţeg 95 16000
 1.  

Haţeg

 

Biserica Creştină  Baptistă Bethleem Haţeg 95

2000

 

 1.  
Haţeg Parohia Greco-Catolică  Haţeg 95 2000
 1.  

Haţeg

 

Parohia Greco-Catolică Silvaşu de Sus 95

2000

 

 1.  
Haţeg Mănăstirea Ortodoxă  Prislop   25000
 1.  
Petrila Biserica Penticostală Petrila 95 1500
 1.  
Petrila Parohia Ortodoxă  Petrila  I 95 7500
 1.  
Petrila Parohia Ortodoxă  Sf.  Varvara 95 7500
 1.  
Petrila

Parohia Ortodoxă Petrila Brad

95 7500
 1.  
Petrila Parohia Ortodoxă  Petrila  II 95 7500
 1.  

Petrila

 

Biserica Creştină Baptistă Emanuel Petrila 95

5000

 

 1.  

Petrila

 

Biserica Penticostală  Muntele  Sionului 95

5000

 

 1.  

Petrila

 

Parohia  Reformată  Petrila Lonea 95

2500

 

 1.  
Simeria Biserica Creştină Baptistă Betel 95 2500
 1.  
Simeria Biserica Penticostală  Simeria 95 5000
 1.  
Simeria Parohia Ortodoxă  Sântandrei 95 15000
 1.  
Simeria Parohia Greco-Catolică  Simeria 95 5000
 1.  

Simeria

 

Parohia Ortodoxă Biscaria Simeria 95

2500

 

 1.  
Uricani Biserica Penticostală Uricani 95 5000
 1.  
Uricani Parohia Ortodoxă  Uricani 95 5000
 1.  

Uricani

 

Biserica Creştină Baptistă  Uricani 95

7000

 

 1.  

Baia 

de Criş

Parohia Ortodoxă  Cărăstău

 

95

7500

 

 1.  

Baia

de Criş

Parohia Ortodoxă Ţebea

 

95

5000

 

 1.  
Balşa Parohia Ortodoxă  Voia 95 10000
 1.  
Balşa Biserica Creştină  Baptistă Voia 95 2500
 1.  
Balşa Parohia Ortodoxă  Balşa 95 2500
 1.  
Balşa Parohia Ortodoxă  Almaşu  Mic de Munte 95

2500

 

 1.  
Balşa Parohia Ortodoxă  Mada 95 2500
 1.  
Balşa Biserica Penticostală  Balşa 95 2000
 1.  
Balşa Parohia Ortodoxă Poiana 95 2500
 1.  
Baru Mare Parohia Ortodoxă  Livadia 95 7500
 1.  
Baru Mare Parohia Ortodoxă  Petros 95 10000
 1.  
Baru Mare Parohia Ortodoxă  Baru  Mare 95 7500
 1.  
Baru Mare Biserica Penticostală Baru 95 15000
 1.  
Băcia Parohia Ortodoxă  Tâmpa 95 5000
 1.  

Băcia

 

Parohia Ortodoxă  Simeria  Veche-Totia 95

5000

 

 1.  
Băcia Parohia Ortodoxă  Băcia 95 12000
 1.  
Băcia Parohia  Reformată  Băcia 95 1500
 1.  
Băiţa Parohia  Ortodoxă  Hărţăgani 95 5000
 1.  
Băiţa Parohia  Ortodoxă  Băiţa 95 5000
 1.  

Băita

 

Schitul Ortodox  Acoperământul  Maicii Domnului 95

10000

 

 1.  
Băiţa Parohia  Romano  Catolică Băiţa 95 5000
 1.  
Băiţa Parohia  Ortodoxă  Sălişte 95 5000
 1.  
Băiţa Parohia  Ortodoxă  Ormindea 95 5000
 1.  
Băniţa Parohia Ortodoxă  Băniţa 95 10000
 1.  
Bătrâna Parohia Ortodoxă  Bătrâna 95 2500
 1.  

Beriu

 

Parohia Ortodoxă  Orăştioara  de Jos 95

7500

 

 1.  
Beriu Biserica Penticostală  Căstău 95 4000
 1.  
Blajeni Parohia Ortodoxă  Blăjeni Sat 95 5000
 1.  
Bosorod Parohia Ortodoxă  Boşorod 95 5000
 1.  
Brănişca Parohia Ortodoxă Brănişca 95 5000
 1.  
Brănişca Parohia Ortodoxă    Furcşoara 95 5000
 1.  
Brănişca Parohia Ortodoxă  Boz 95 5000
 1.  

Bretea

Română

Biserica Penticostală  Vâlcelele  Bune 95

2500

 

 1.  

Bretea

Română

Parohia Ortodoxă    Măceu

 

95

5000

 

 1.  

Bretea

Română

Parohia Ortodoxă Covragiu

  

95

5000

 

 1.  
Bretea Română Biserica Penticostală  Vâlcele 95 1500
 1.  

Bretea

Română

Biserica Penticostală  Bătălari

 

95

1500

 

 1.  

Bretea

Română

Parohia Ortodoxă  Ocolişu Mare

 

95

5000

 

 1.  
Bucureşci

Parohia Ortodoxă  Curechiu

95 7500
 1.  
Buceş Parohia Ortodoxă Buceş Sat 95 5000
 1.  
Buceş Parohia Ortodoxă  Dupăpiatră Sat 95 5000
 1.  

Buceş

Parohia Ortodoxă Mihăileni 95 5000
 1.  

Buceş

 

Parohia Ortodoxă  Dupăpiatră Tarniţa 95

5000

 

 1.  
Bunila Parohia Ortodoxă  Bunila 95 5000
 1.  
Burjuc Parohia Ortodoxă  Burjuc 95 7500
 1.  
Burjuc Parohia Ortodoxă  Glodghileşti 95 5000
 1.  
Cerbăl Parohia Ortodoxă  Cerbăl 95 5000
 1.  
Cerbăl Parohia Ortodoxă  Runcu  Mare 95 5000
 1.  

Certeju

de Sus

Parohia Ortodoxă  Vărmaga

 

95

6000

 

 1.  

Certeju

de Sus

Parohia Ortodoxă  Nojag

 

95

6000

 

 1.  

Certeju

de Sus

Parohia Ortodoxă  Certeju  de  Sus 95

5000

 

 1.  

Certeju

de Sus

Parohia Ortodoxă  Hondol

 

95

6000

 

 1.  
Cârjit Parohia Ortodoxă  Almaşu Sec 95 7500
 1.  
Cârjit Parohia Ortodoxă  Ghergheş 95 5000
 1.  
Crişcior Parohia Ortodoxă  Crişcior 95 10000
 1.  
Crişcior Parohia Ortodoxă  Zdrapţi 95 5000
 1.  
Crişcior Schitul Ortodox Sf.  Treime  Crişcior 95

10000

 

 1.  
Densuş Parohia Ortodoxă  Densuş 95 3000
 1.  
Densuş Parohia Ortodoxă  Peşteana 95 4500
 1.  

Densuş

Parohia Ortodoxă  Hăţăgel

95 5000
 1.  
Densuş Parohia Ortodoxă  Ştei 95 2500
 1.  

Densuş

Parohia  Greco  Catolică  Ştei

95 1500
 1.  

Densuş

Biserica Creştină Baptistă  Hăţăgel

95

2000

 

 1.  

Densuş

Biserica Creştină Baptistă  Densuş

95

2000

 

 1.  
Densuş Biserica Penticostală  Densuş 95 1500
 1.  
Densuş Biserica Penticostală  Peşteniţa 95 2500
 1.  
Dobra Parohia Ortodoxă  Dobra 95 10000
 1.  
Dobra Parohia Ortodoxă  Lăpuşnic 95 5000
 1.  
Dobra Parohia Ortodoxă  Răduleşti 95 5000
 1.  
Dobra Biserica Penticostală  Dobra 95 2000
 1.  
Dobra Parohia Ortodoxă  Panc Sălişte 95 5000
 1.  
Dobra Biserica Penticostală  Roşcani 95 2000
 1.  
Dobra Parohia Ortodoxă  Roşcani 95 5000
 1.  

Gen.

Berthelot

Parohia Ortodoxă Gen. Berthelot

 

95

5000

 

 1.  

Gen.

Berthelot

Parohia Ortodoxă  Tuştea

 

95

5000

 

 1.  

Gen.

Berthelot

Parohia  Greco  Catolică  Tuştea

 

95

2500

 

 1.  

Ghelar

 

Schitul  Sf. Arhangheli Mihail  şi Gavril   Ghelar 95

7500

 

 1.  
Ghelar Parohia Ortodoxă  Ghelar 95 5000
 1.  
Ghelar Parohia  Greco  Catolică   Ghelar 95 2000
 1.  
Gurasada Parohia Ortodoxă Gurasada 95 5000
 1.  
Hărău Parohia Ortodoxă  Hărău 95 10000
 1.  
Hărău Parohia Ortodoxă  Banpotoc 95 5000
 1.  
Hărău Parohia Ortodoxă  Bârsău 95 5000
 1.  
Ilia Parohia Ortodoxă  Ilia 95 15000
 1.  
Ilia Biserica Penticostală  Ilia 95 4000
 1.  
Ilia Parohia Ortodoxă  Brâznic 95 5000
 1.  

Lapugiu deJos

 

Biserica Penticostală  Lăpugiu de Sus 95

2000

 

 1.  
Lapugiu deJos Parohia Ortodoxă  Fintoag 95 5000
 1.  
Lapugiu deJos Parohia Ortodoxă  Lăsău 95 5000
 1.  
Lapugiu deJos Parohia Ortodoxă  Teiu 95 5000
 1.  
Lapugiu deJos Biserica Penticostală  Ohaba 95 5000
 1.  
Lapugiu de Jos Biserica Penticostală  Fintoag 95 5000
 1.  
Lelese Parohia Ortodoxă  Runcu  Mare 95 5000
 1.  

Lunca  Cernii

 

Parohia Ortodoxă  Lunca  Cernii de Jos 95

5000

 

 1.  

Luncoiu de  Jos

 

Parohia Ortodoxă  Luncoiu de  Jos 95

5000

 

 1.  

Luncoiu de  Jos

 

Parohia Ortodoxă  Luncoiu de  Sus 95

5000

 

 1.  
Mărtineşti Parohia Ortodoxă Mărtineşti 95 50000
 1.  
Mărtineşti Parohia Ortodoxă  Dâncu  Mare 95 5000
 1.  
Mărtineşti Parohia  Reformată  Jeledinţi 95 1500
 1.  

Mărtineşti

 

Parohia  Greco  Catolică   Mărtineşti 95

5000

 

 1.  
Mărtineşti Parohia Ortodoxă  Tămăşasa 95 5000
 1.  
Oraştioara Parohia Ortodoxă  Ludeşti 95 10000
 1.  
Oraştioara Biserica  Penticostală  Bucium 95 3000
 1.  
Oraştioara Parohia Ortodoxă  Grid 95 3500
 1.  

Oraştioara

 

Parohia Ortodoxă Orăştioara de Sus 95

6500

 

 1.  
Pui Parohia Ortodoxă  Ponor 95 6000
 1.  
Pui Biserica Creştină Baptistă  Şerel 95 5000
 1.  
Pui Parohia Ortodoxă  Şerel 95 6000
 1.  
Pui Parohia Ortodoxă  Băieşti 95 6000
 1.  
Pui Parohia Ortodoxă  Râu Bărbat 95 6000
 1.  
Pui Biserica Creştină Baptistă  Pui 95 5000
 1.  
Pui Parohia Ortodoxă  Galaţi 95 6000
 1.  
Pui Parohia Ortodoxă  Pui 95 6000
 1.  
Peştişu  Mic Parohia Ortodoxă  Dumbrava 95 7500
 1.  
Peştişu  Mic Parohia Ortodoxă  Mânerău 95 10000
 1.  
Rapoltul Mare Parohia Ortodoxă  Rapolt 95 7500
 1.  
Rapoltul Mare Parohia Ortodoxă  Boiu 95 5000
 1.  
Rapoltul Mare Parohia Ortodoxă  Bobâlna 95 5000
 1.  
Răchitova Parohia Ortodoxă  Vălioara 95 15000
 1.  

Răchitova

 

Biserica Creştină Baptistă  Răchitova 95

5000

 

 1.  
Ribiţa Mănăstirea Ortodoxă Crişan 95 25000
 1.  
Ribiţa Parohia Ortodoxă  Crişan 95 5000
 1.  

Râu

de Mori

Parohia Ortodoxă  Ostrov

 

95

5000

 

 1.  

Râu

de Mori

Parohia Ortodoxă  Clopotiva

 

 

5000

 

 1.  

Râu

de Mori

Biserica Creştină Baptistă  Râu de  Mori 95

5000

 

 1.  

Râu

de Mori

Schitul  Ortodox  Colţ

 

 

5000

 

 1.  
Romos Parohia Ortodoxă  Romos 95 5000
 1.  
Romos Parohia Ortodoxă  Pişchinţi 95 3500
 1.  
Romos Parohia  Greco  Catolică Romos 95 5000
 1.  

Romos

 

Parohia  Evanghelică C.A. Romos 95 5000
 1.  
Sarmisegetusa Parohia Ortodoxă  Sarmizegetusa 95 5000
 1.  
Sarmisegetusa Biserica  Penticostală  Betania 95 5000
 1.  

Sarmisegetusa

 

Biserica Creştină Baptistă  Clopotiva- Hobiţa-Grădişte 95  2000
 1.  
Sarmisegetusa Parohia Ortodoxă  Păucineşti 95 5000
 1.  

Salşu

de Sus

Parohia Ortodoxă  Sălaşu de Sus

 

95

5000

 

 1.  

Salşu

de Sus

Parohia Ortodoxă  Sălaşu de  Jos

 

95

5000

 

 1.  

Salşu

de Sus

Parohia Ortodoxă  Râu Alb

 

95

5000

 

 1.  

Salşu

de Sus

Parohia Ortodoxă  Nucşoara

 

95

5000

 

 1.  

Sântămărie

Orlea

Parohia Ortodoxă  Sântămăria-Orlea 95

5000

 

 1.  

Sântămărie

Orlea

Parohia Ortodoxă  Sânpetru

 

95

7500

 

 1.  

Sântămărie

Orlea

Biserica Creştină Baptistă  Ciopeia 95

2500

 

 1.  

Sântămărie

Orlea

Parohia Ortodoxă  Bărăşti 95

25000

 

 1.  

Sântămărie

Orlea

Parohia Ortodoxă  Subcetate 95

5000

 

 1.  

Sântămărie

Orlea

Biserica Creştină Baptistă  Bucium  Orlea 95

5000

 

 1.  

Sântămărie

Orlea

Biserica Creştină Baptistă Golgota Sâmpetru 95

2000

 

 1.  
Şoimuş Parohia Ortodoxă  Fornădie 95 10000
 1.  
Şoimuş Parohia Ortodoxă  Şoimuş 95 10000
 1.  
Şoimuş Parohia Ortodoxă  Boholt 95 13000
 1.  

Teliucu

Inferior

Biserica Creştină Baptistă  Teliucu Inferior 95

5000

 

 1.  
Teliucu Inferior Parohia Ortodoxă  Teliucu Inferior 95 5000
 1.  
Teliucu Inferior Parohia Ortodoxă  Cinciş 95 7500
 1.  
Teliucu Inferior Biserica Penticostală Cinciş Cerna 95

 4000

 

 1.  
Topliţa Parohia Ortodoxă  Topliţa 95 5000
 1.  
Toteşti Parohia Ortodoxă  Toteşti 95 15000
 1.  
Toteşti Parohia  Greco  Catolică  Toteşti 95 2500
 1.  

Toteşti

 

Biserica Creştină Baptistă  Emanuel  Cârneşti 95

2000

 

 1.  
Toteşti Parohia Ortodoxă  Cârneşti  95 10000
 1.  
Toteşti Parohia Ortodoxă  Reea 95 15000
 1.  

Turdaş

Parohia Ortodoxă  Turdaş

95 5000
 1.  
Turdaş Parohia  Greco  Catolică   Turdaş 95 5000
 1.  

Vaţa

de Jos

Parohia Ortodoxă  Vaţa  de  Jos 95

5000

 

 1.  

Vaţa

de Jos

Parohia Ortodoxă  Ociu 95

5000

 

 1.  

Vaţa

de Jos

Parohia Ortodoxă  Basarabasa 95

10000

 

 1.  

Vaţa

de Jos

Parohia Ortodoxă  Târnava de Criş 95

10000

 

 1.  
Vălişoara Parohia Ortodoxă  Vălişoara 95 7500
 1.  
Vălişoara Parohia Ortodoxă  Lunca  Devei  95 10000
 1.  

Vălişoara

 

Parohia Ortodoxă

Dealu  Mare

95

7500

 

 1.  
Vorţa Parohia Ortodoxă Visca  95 5000
 1.  
Vorţa Parohia Ortodoxă  Vorţa 95 25000
 1.  
Vorţa Biserica Penticostală Valea Poienii 95 2000
 1.  
Vorţa Biserica Penticostală Visca 95 4000
 1.  
Zam Parohia Ortodoxă  Zam 95 5000
 1.  
Zam Biserica Penticostală  Zam 95 2000
 1.  
Zam Parohia Ortodoxă  Almaş Sălişte 95 5000
 1.  
Zam Parohia Ortodoxă  Pojoga 95 5000

 

Total

   

1 907 500

 

  

Anexa  nr.14

la Raportul  de  oportunitate

 

LISTA

           cuprinzând  unităţile  de  cult din judeţul Hunedoara, care nu au  fost selectate şi care  nu beneficiază de finanţare  nerambursabilă de la bugetul  propriu  al Judeţului  Hunedoara

  Februarie 2008

 

 

Nr.

crt.

Localitatea Unitatea  de  cult   Motivul respingerii
      Punctaj

Bugetul propriu al

Judeţului Hunedoara

 1.  
Deva Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea  Deva 60 fonduri insuficiente
 1.  
Hunedoara Biserica Penticostală  Nr. 2 Maghiară 60 fonduri insuficiente
 1.  
Petroşani Parohia Ortodoxă  Petroşani II 60 fonduri insuficiente
 1.  
Petroşani Parohia Ortodoxă  Petroşani III 60 fonduri insuficiente
 1.  
Petroşani Parohia  Greco-Catolică Petroşani 60 fonduri insuficiente
 1.  
Petroşani

Parohia Ortodoxă Livezeni I 

Sf. Varvara

60 fonduri insuficiente
 1.  
Petroşani Parohia  Romano Catolică  Petroşani 60 fonduri insuficiente
 1.  
Petroşani

Parohia Ortodoxă Livezeni I 

Sf. Gheorghe

60 fonduri insuficiente
 1.  
Brad Biserica Creştină Baptistă  Brad 60 fonduri insuficiente
 1.  
Brad Parohia  Romano Catolică  Brad 60 fonduri insuficiente
 1.  
Brad Parohia  Romano Ţărăţel 60 fonduri insuficiente
 1.  
Brad Biserica Penticostală Brad 60 fonduri insuficiente
 1.  
Brad Parohia  Greco-Catolică  Brad 60 fonduri insuficiente
 1.  
Oraştie Parohia Ortodoxă  Orăştie I 60 fonduri insuficiente
 1.  
Oraştie Parohia  Greco-Catolică  Orăştie 60 fonduri insuficiente
 1.  
Lupeni Biserica Creştină Baptistă Maghiară Lupeni 60 fonduri insuficiente
 1.  
Vulcan Biserica Penticostală  Vulcan 60 fonduri insuficiente
 1.  
Aninoasa Parohia Ortodoxă  Iscroni 60 fonduri insuficiente
 1.  
Călan Biserica Penticostală  Filadelfia Călan 60 fonduri insuficiente
 1.  
Geoagiu Parohia Ortodoxă  Geoagiu  Băi 60 fonduri insuficiente
 1.  
Geoagiu Parohia Ortodoxă  Gelmar 60 fonduri insuficiente
 1.  
Haţeg Biserica Creştină  Baptistă  Golgota  Haţeg 70 fonduri insuficiente
 1.  
Haţeg Parohia  Romano Catolică  Haţeg 70 fonduri insuficiente
 1.  

Haţeg

 

Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea   Haţeg 70 fonduri insuficiente
 1.  
Haţeg Biserica Penticostală  Haţeg II 70 fonduri insuficiente
 1.  
Haţeg Parohia  Reformată  Haţeg 70 fonduri insuficiente
 1.  

Petrila

 

Biserica  Creştină după  Evanghelie Speranţa 70 fonduri insuficiente
 1.  
Petrila Biserica Penticostală  Cimpa 70 fonduri insuficiente
 1.  
Petrila Biserica Penticostală  Lonea 70 fonduri insuficiente
 1.  

Petrila

 

Biserica  Adventistă de  Ziua a Şaptea  Petrila 70 fonduri insuficiente
 1.  
Simeria Parohia Ortodoxă  Bârcea  Mare 70 fonduri insuficiente
 1.  
Baia de Criş Biserica Creştină Baptistă  Ţebea 70 fonduri insuficiente
 1.  
Blajeni Parohia Ortodoxă  Blăjeni Criş 70 fonduri insuficiente
 1.  

Bosorod

 

Biserica  Adventistă de  Ziua a Şaptea  Chitid 70 fonduri insuficiente
 1.  

Bretea

Română

Parohia Ortodoxă    Vâlcele

 

70 fonduri insuficiente
 1.  

Certeju

de Sus

Biserica Creştină Baptistă  Hondol

 

70 fonduri insuficiente
 1.  
Lapugiu de Jos

Parohia Ortodoxă  Lapugiu de Jos

 

70 fonduri insuficiente
 1.  
Orăştioara Parohia Ortodoxă Orăştioara de  Jos 70 fonduri insuficiente
 1.  

Rapoltul

Mare

Parohia  Greco  Catolică   Rapoltul

Mare

70 fonduri insuficiente
 1.  

Rapoltul

Mare

Biserica  Adventistă de  Ziua a Şaptea  Bobâlna 70 fonduri insuficiente
 1.  

Rapoltul

Mare

Biserica  Adventistă de  Ziua a Şaptea  Folt 70 fonduri insuficiente
 1.  
Ribiţa Parohia Ortodoxă  Dumbrava 70 fonduri insuficiente
 1.  

Salşu

de Sus

Biserica Penticostală  Nucşoara

 

70 fonduri insuficiente
 1.  

Salşu

de Sus

Biserica Creştină Baptistă  Nucşoara

 

70 fonduri insuficiente
 1.  

Sântămărie

Orlea

Biserica Creştină Baptistă  Săcel

 

70 fonduri insuficiente
 1.  

Sântămărie

Orlea

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea Bărăşti 70 fonduri insuficiente
 1.  
Şoimuş Parohia Ortodoxă  Bejan 80 fonduri insuficiente
 1.  
Şoimuş Biserica Creştină Baptistă  Şoimuş 80   fonduri insuficiente
 1.  
Topliţa Parohia Ortodoxă  Hăşdău 80   fonduri insuficiente
 1.  
Turdaş Parohia Ortodoxă  Pricaz 80   fonduri insuficiente
 1.  
Turdaş Parohia Ortodoxă  Spini 80   fonduri insuficiente
 1.  

Vaţa

de Jos

Parohia Ortodoxă  Prăvăleni

 

80   fonduri insuficiente
 1.  
Veţel Parohia Ortodoxă  Vulcez 80    fonduri insuficiente
 1.  
Veţel Parohia Ortodoxă  Veţel 80

fonduri insuficiente

 

Informaţii în completare