ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

  

HOTĂRÂREA NR.18/2008  

privind aprobarea Programului anual al Consiliului Judeţean Hunedoara

de  finanţare nerambursabilă in condiţiile Legii nr. 350/2005

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA:

Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al compartimentului  de resort, precum si raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 15 alin.1 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

 Potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d  şi alin.5 lit. a pct. 1,2,3,4,5,6 şi lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

 În temeiul art. 97 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 Se aprobă Programul anual al Consiliului Judeţean Hunedoara de finanţare nerambursabilă in condiţiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pe anul 2008, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta.

            Art.2 Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

 

                                                                                                                        

             PREŞEDINTE                                                        SECRETAR AL JUDEŢULUI

            Mircea Ioan Moloţ                                                                    Dana Dan

 

  

Deva , la 21.02. 2008

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    Anexa

                                                                                                                        La Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara Nr.18/ 2008

 

 

 

 

                                                            PROGRAMUL ANUAL AL CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA

                                                    DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ IN CONDIŢIILE LEGII NR.350/2005

- 2008 -

 

 

 

Nr. crt. Tema proiectelor Perioada de derulare
1. Promovarea valorilor culturale - programe şi proiecte culturale de interes zonal 2008
2. Promovarea culturii scrise 2008
3. Sprijinirea cultelor religioase 2008
4. Organizarea de competiţii sportive , precum şi asigurarea furnizării serviciilor necesare pentru realizarea acţiunilor şi activităţilor sportive 2008
5. Organizarea de activităţi recreative pentru tineret şi asigurarea desfăşurării activităţii de tineret 2008