ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

 

HOTĂRÂREA Nr.17/2008

privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia

Consiliului Judeţean Hunedoara

 

 

          CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;

          Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;

          Văzând adresa cu nr.1761/2008 a Primarului Municipiului Brad;

În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1 - Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara, pentru acordarea unui ajutor în sumă de 500,00 mii lei Primăriei Municipiului Brad, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP.

 

                                                                  

PREŞEDINTE,                            SECRETAR AL JUDEŢULUI,

      Mircea Ioan Moloţ                                         Dana Dan

 

 

 

 

 

Deva, la 31 ianuarie 2008

 

Informaţii în completare