ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

 

 

 

 HOTĂRÂREA NR.16/2008

pentru aprobarea Programului judeţean privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor pe anul 2008

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;

Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei Lucrări Publice, Gospodărie Comunală, Mediu și Achiziții Publice  precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;

Văzând adresele nr.64821/22.01.2008 și nr.64706/22.01.2008 înaintate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor;

            În conformitate cu prevederile art.3 din Hotărârea Guvernului României nr.577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la rețeaua de electrificare și la rețelele telefonice, republicată cu modificările și completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor nr.612/2007 pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.577/1997;

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. Se aprobă Programul judeţean privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor pe anul 2008, defalcat pe subprograme şi consilii locale, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă convenţia cadru pentru alocarea, către consiliile locale, a sumelor   cuprinse în anexa nr.1 la prezenta, pentru finanţarea proiectării şi execuţiei lucrărilor înscrise în program, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Lucrări Publice, Gospodărie Comunală, Mediu și Achiziții Publice şi Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe şi se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

 

 

                                                                                                                                        

  PREŞEDINTE,                                                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mircea Ioan Moloţ                                                                                Dana Dan

 

 

 

Deva, la 31 ianuarie 2008

 

                     

 

                                                                                                                         ANEXA nr.2

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI                   

                                                                                                                    ...................................              

       Nr._______/___________                                                               Nr_______/_____________

 

 

 

 

 

CONVENŢIE(CADRU)

încheiată astăzi __________

 

 

1.Părţile convenţiei

 

Între

            Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.28, cont nr. RO6436621420209xxxxx deschis la Trezoreria municipiului Deva (pentru sumele primite de la bugetul de stat), cont nr.RO82TREZ366500235X003806 (pentru sumele primite pentru programul de pietruire din credit extern), cont nr._________________(pentru sumele primite pentru progranul de alimentare cu apă din credit extern),  reprezentat prin Moloţ Mircea Ioan- Preşedinte şi Sălăşan Daniela- Director executiv, în calitate de ordonator principal de credite

şi

Consiliul local al comunei ....................., cu sediul în localitatea ......................., judeţul Hunedoara, cont virament nr……………………….., deschis la Trezoreria ............................, reprezentat prin ......................................, în calitate de beneficiar al sumelor alocate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr.577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate și alimentarea cu apă a satelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

            a intervenit prezenta convenţie.

 

2.Obiectul convenţiei :

 

2.1.Finanţarea proiectării şi execuţiei lucrărilor la obiectivul  ………………………….

 pe anul 2008, din fondurile aprobate în bugetul de stat potrivit Legii nr. 388/2007 a bugetului de stat pe anul 2008 și din credit extern.

2.2.Elaborarea documentaţiilor tehnico- economice, respectiv studiile de fezabilitate şi

proiectele tehnice de execuţie şi încredinţarea execuţiei lucrărilor se vor face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.

2.3.Aprobarea documentaţiilor tehnico- economice se va face cu respectarea Legii nr.500/2002

privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în contextul avizării studiilor de fezabilitate conform reglementărilor în vigoare.

 

 

 

3.Durata convenţiei :

 

3.1. Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării ei de către toate părţile implicate şi este valabilă până la data de 31.12.2008.

 

4.Responsabilităţile ordonatorului principal de credite:

 

4.1. Consiliul Judeţean Hunedoara va pune la dispoziţia Consiliului Local al Comunei

……………….. suma de …………… lei, în conformitate cu repartizarea făcută de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor şi comunicată cu adresa nr. ………………………, în baza situaţiilor de lucrări lunare, întocmite de executanţi în vederea decontării, situaţii ce vor fi verificate şi însuşite de inspectorii de specialitate autorizaţi, primar, reprezentanţi autorizaţi ai consiliului judeţean şi vizate, din punctul de vedere al calităţii lucrărilor executate, de către reprezentanţii Inspecției Județene în Construcții Hunedoara.

            4.2. Consiliul Judeţean Hunedoara are obligaţia de a înregistra în contabilitatea proprie operaţiunile legate de primirea şi utilizarea fondurilor alocate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor.

 

5. Responsabilităţile beneficiarului :

 

5.1. Consiliul Local al Comunei …………………….. se obligă să utilizeze suma prevăzută la pct. 4.1. pentru proiectarea şi execuţia obiectivului ………………………. în condiţiile legii.

            5.2. Consiliul Local al Comunei ………………va prezenta Consiliului Judeţean Hunedoara, D.L.P.G.C.M.A.P., până în data de 01 a fiecărei luni, situaţiile de lucrări întocmite pentru luna anterioară de către executanţi, situaţii ce vor fi verificate şi însuşite de inspectorii de specialitate autorizaţi, primar, reprezentanţi autorizaţi ai consiliului judeţean şi vizate, din punctul de vedere al calităţii lucrărilor executate, de către reprezentanţii Inspecției Județene în Construcții Hunedoara.

            5.3. Consiliul Local al Comunei ……………. se obligă să gestioneze suma potrivit normelor în vigoare, să înregistreze în contabilitatea proprie operaţiunile legate de primirea şi utilizarea fondurilor alocate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor.

            5.4. Consiliul Local al Comunei ……………….. răspunde, în condiţiile legii, de utilizarea sumei primite pentru realizarea obiectivului mai sus menţionat.

            5.5. Consiliul Local al Comunei ……………….. se obligă să depună la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, D.L.P.G.C.M.A.P., documentaţia tehnică necesară realizării obiectivului menţionat la pct.2.1., cât şi procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

            5.6. Consiliul Local al Comunei …………….. se obligă să restituie în contul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor sumele neutilizate la sfârşitul anului, pînă la data de 20.01. 2009.  

            5.7. Consiliul Local al Comunei ……….. se obligă să depună la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, D.L.P.G.C.M.A.P., până în data de 10.01.2009 devizul general actualizat la data de 01.01.2009, semnat de către primar, proiectant şi executant, în vederea decontării şi stabilirii necesarului de fonduri pentru continuarea obiectivului de investiţii.

 

6 . Dispoziţii finale :

 

6.1. Consiliul Judeţean Hunedoara poate sista finanţarea programului în cazul în care constată nerespectarea de către beneficiar a obligaţiilor ce îi revin prin prezenta convenţie sau nereguli în execuţie din partea constructorului, până la soluţionarea problemelor care au determinat această măsură.

6.2.  Orice modificare a prezentei convenţii se va face numai prin act adiţional semnat de părţile implicate.

6.3. Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentei convenţii se vor rezolva pe cale amiabilă.

            În situaţia în care părţile nu ajung la o înţelegere amiabilă, litigiile vor fi înaintate spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

 

 

 

 

 

   
PREȘEDINTE, PRIMAR,

Mircea Ioan Moloț

 

 
   
DIRECTOR EXECUTIV D.P.P.B.F.,  

Daniela Sălășan

 

 
   
DIRECTOR EXECUTIV D.L.P.G.C.M.A.P.,  

Viorel Rotar

 

 
   

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV ,

 

 

 
   
CONTENCIOS  JURIDIC,  
   
   

 

Informaţii în completare