ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

 

         HOTĂRÂREA NR.13/2008

privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Hunedoara şi Consiliul Local al municipiului Petroşani pentru realizarea proiectului 'Reabilitare DJ 709F şi infrastructură rutieră areal Parâng'

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;

            Având în vedere nota de fundamentare la hotărâre, raportul de  specialitate  al compartimentului de resort precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;

            Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 -"Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale', Domeniul de intervenţie 2.1.- "Reabilitarea şi  modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură'; 

            În conformitate cu  prevederile art. 3 alin. 2 din  Ordonanţa  Guvernului  României  nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

            În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit. a pct.12 şi ale alin.6 lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată;

În temeiul art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1.  Se solicită finanţarea nerambursabilă în vederea realizării proiectului 'Reabilitare DJ 709F şi infrastructură rutieră areal Parâng' din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 - "Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi local', conform anexei nr.1 la prezentul proiect de hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă parteneriatul dintre Consiliului Judeţean Hunedoara şi Consiliul Local al Municipiului Petroşani, în numele şi pe seama fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în parte, în vederea finanţării nerambursabile a obiectivului de investiţii 'Reabilitare DJ 709F şi infrastructură rutieră areal Parâng', în conformitate cu Acordul de parteneriat prevăzut în anexa 2 la prezentul proiect de hotarâre.

 

Art. 3.  (1) Se aprobă cofinanţarea din partea Consiliului Judeţean Hunedoara a proiectului invocat la art. 1 din prezentul proiect de hotărâre, reprezentând jumătate din cota de 2% din valoarea costurilor eligibile, în sumă de 133.389,5 lei conform bugetului prevăzut în anexa nr.3 la prezentul proiect de hotărâre.

               (2) Jumătate din valoarea cheltuielilor neeligibile ce vor interveni  pe parcursul implementării proiectului vor fi suportate din bugetul propriu al  Consiliului Judeţean  Hunedoara .

               (3) Se aprobă suma de 13.072.184 lei pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului, sumă ce va fi cheltuită în avans de către Consiliul Judeţean Hunedoara până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management, conform bugetului prevăzut în anexa nr.3 la prezentul proiect de hotărâre.

              (4) Se aprobă suma de 2.618.529 lei reprezentând contravaloarea TVA-ului pentru cheltuieli eligibile plătite din toate sursele de finanţare ale proiectului, respectiv fonduri publice (Fondul European de Dezvoltare Regională  - FEDR si de co-finanţare de la bugetul de stat) şi contribuţia proprie a beneficiarului, sumă ce va fi cheltuită în avans de către Consiliul Judeţean Hunedoara până la rambursarea prin bugetul de stat, conform bugetului prevăzut în anexa nr.3 la prezentul proiect de hotărâre.

 

Art. 4  Sumele prevăzute la art.2 din prezentul proiect hotărâre se vor include in bugetul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anii 2008 -2010, în situaţia în care proiectul va fi selectat.

 

Art. 5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

                 

 

 

 

                                                                                     

               PREŞEDINTE,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI,                                                                                                                                                       

           Mircea Ioan Moloţ                                                                   Dana Dan

 

 

 

 

 

 

 Deva, la  31 ianuarie 2008

 

  

                                                                                                  Anexa nr.1

 

 

 

Titlul proiectului:

'Reabilitare DJ 709F şi infrastructură rutieră areal Parâng'

 

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăţi infrastructura rutieră în zona Munţilor Parâng (Valea Jiului) şi prin extensie în întregul judeţ Hunedoara şi Regiunea Vest,  cu scopul creării cadrului propice dezvoltării socio-economice durabile, încurajării dezvoltării sectorului privat autohton.

 

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

1.    Asigurarea accesului facil auto către o zonă cu potenţial turistic ridicat, Staţiunea Parâng şi fluidizarea traficului spre această zonă, realizarea unei parcări la baza telescaunului.

a.    Infrastructura rutieră a drumului judeţean DJ 709F: Slătinioara-Cabana Rusu-Masivul Parâng, pe tronsonul km 6+600-12+600, se va dezvolta prin îmbunătăţirea elementelor geometrice, atât în plan cât şi în profil longitudinal, pentru aducerea drumului la parametrii minimi ceruţi de categoria şi clasa tehnică.

b.    Terenul va fi stabilizat şi reabilitat prin construirea de ziduri de sprijin, podeţe şanţuri, rigole, casiuri şi drenuri pentru dirijarea apelor pluviale, parapeţi de protecţie, etc.

c.    Parcarea va fi prevăzută cu podeţe casetate, lucrări de terasamente importante şi parapeţi flexibili.

2.    Realizarea unei mai bune conexiuni cu .zonele şi rutele de transport învecinate, atât la nivel local cât şi regional şi naţional

3.    Diminuarea disparităţilor existente în interiorul judeţului Hunedoara şi implicit a celor intraregionale (dintre judeţele Hunedoara, Arad si Timiş) prin  accesibilizarea unui areal  cu însemnat  potenţial economic, turistic - Valea Jiului (până la finalizarea proiectului).

4.    Sprijinirea dezvoltării zonei, în prezent existând o singură modalitate de acces rezonabil, dar neacceptat de unele categorii de turişti, telescaunul, prin crearea infrastructurii rutiere adecvate, condiţie esenţială a dezvoltării durabile. 

5.    Îmbunătăţirea si conservarea calităţii  factorilor de mediu în zonă.

 

Activităţi specifice:

1.   Formarea echipei de implementare a proiectului;

2.  Elaborarea proiectului tehnic de execuţie şi  a documentaţiei de achiziţie publică a lucrărilor de reabilitare a drumului;

3.  Parcurgerea procedurii de achiziţie publică a lucrărilor şi încheierea contractului de execuţie lucrări;

4.  Recrutarea inspectorului (dirigintelui) de şantier;

5.  Implementarea lucrărilor proiectului;

6.  Pregătirea cadrului instituţional pentru exploatarea durabilă a proiectului;

7.  Audit final;

8.  Monitorizarea post implementare;

 

Rezultate scontate:

q  Tronson reabilitat intre Cabana Rusu şi Staţiunea Parâng, (în dreptul Cabanei Clubului Sportiv Petroşani), km 6+ 600 - 12+600;

q  Creşterea traficului de marfă şi pasageri pe drumul modernizat ;

q  Scăderea gradului de uzură al autovehiculelor;

q  Scăderea poluării ca urmare a executării unei suprafeţe rulante de calitate şi sporirea duratei de exploatare a drumului;

q  Sporirea siguranţei şi fluenţa circulaţiei;

q  Eliminarea pericolului de izolare a zonei ;

q  Reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători;

q  Îmbunătăţirea accesului din/pe pieţele regionale;

q  Creşterea eficienţei activităţilor economice;

 

Impact pe termen scurt:

Asistenţa financiară nerambursabilă  va permite abordarea lucrărilor  şi scurtarea perioadei de reabilitare  a drumului judeţean, respectiv aducerea acestuia la parametrii corespunzători din punct de vedere tehnic şi refacerea sistemului rutier pentru fluidizarea traficului pe drumul judeţean DJ 706F: Slătinioara-Cabana Rusu-Masivul Parâng, pe tronsonul km 6+600-12+600.

 

Impact pe termen lung:

q  Diminuarea disparităţilor interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente;

q  Diminuarea disparităţilor  între zonele atractive pentru investitori şi cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale;

q  Accelerarea  mobilităţii populaţiei şi a bunurilor;

q  Economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive;

q  Diminuarea fenomenului de poluare;

q  Dezvoltarea turismului ;

q  Facilitarea accesului şi atragerea numărului de investiţii în domeniul agroturismului, producţiei, serviciilor;

q  Îmbunătăţirea calităţii aerului;

q  Abilităţi sporite în domeniul gestionării fondurilor structurale de către autoritatea publică locală;

q  Cooperarea interregională;

q  Creşterea competitivităţii întreprinderilor/firmelor;

q  Creşterea competitivităţii şi a mobilităţii forţei de muncă;

q  Dezvoltare mai rapidă a României pe ansamblu, dar şi a fiecărei regiuni în parte

 

        

         

                                                                                             Anexa nr.2

 

                                                                                                                                                                                   

           

    CONSILIUL JUDEŢEAN                                             CONSILIUL LOCAL                                                    

         HUNEDOARA                                                                                  AL MUNICIPIULUI          

                                                                                                                  PETROŞANI                                                                                                                                                                                              

 

ACORD DE PARTENERIAT

pentru realizarea proiectului 'Reabilitare DJ 709F şi infrastructură rutieră areal Parâng' prin Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale.

 

 

Art. 1. Părţile

  1. Consiliul Judeţean Hunedoara, în calitate de partener şi lider de proiect,

având sediul în Deva, str. 1 Decembrie 1918, reprezentat de domnul Mircea Ioan MOLOŢ - PREŞEDINTE,

  1. Consiliul Local al municipiului Petroşani, în calitate de partener, având sediul în Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 93, reprezentat de domnul Florin-Tiberiu IACOB-RIDZI - PRIMAR

au convenit următoarele:

 

Art. 2. Obiectivul

2.1       Obiectivul acordului de parteneriat este realizarea proiectului 'Reabilitare DJ 709F şi infrastructură rutieră areal Parâng', prin Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale.

 

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului

3.1         Rolurile şi responsabilităţile partenerilor sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor cererii de finanţare - document principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului.

 

Partenerul

Roluri şi responsabilităţi în proiect

Consiliul Judeţean Hunedoara

 

-    Lider de proiect şi solicitant al finanţării;

-    Asigură întocmirea cererii de finanţare;

-   Asigură promovarea şi lansarea proiectului, prin acţiunile specificate în Anexa nr. 1 la prezentul acord de parteneriat;

-       Asigură implementarea proiectului, desemnând în acest sens echipa de implementare, în conformitate cu organigrama şi având Atribuţiile specificate în fişele de post anexate;

-       Asigură întreţinerea şi exploatarea drumului judeţean DJ 709F pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la finalizarea proiectului, în conformitate cu atribuţiile legale care îi revin în calitatea sa de administrator al drumurilor judeţene din judeţul Hunedoara.

-       În conformitate cu prevederile legale în vigoare, drumul judeţean DJ 709F va rămâne în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Petroşani

-       Furnizează documentaţia tehnică aferentă (studiu de fezabilitate, proiect tehnic), însoţită de toate avizele necesare, inclusiv Autorizaţia de construire;

-       Participă la întocmirea Cererii de Finanţare;

-       Contribuie la promovarea şi lansarea proiectului prin acţiunile specificate în Anexa nr. 1 la prezentul acord de parteneriat;

-       Participă la implementarea proiectului, desemnând în acest sens un reprezentant tehnic şi unul economic în componenţa echipei de implementare, fiecare având atribuţiile specificate în fişele de post prevăzute în Anexa nr.2 la prezentul acord;

-       Asigură întreţinerea şi exploatarea infrastructurii rutiere ce va fi reabilitată în arealul Parâng pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la finalizarea proiectului, în conformitate cu atribuţiile legale care îi revin în calitatea sa de administrator al acesteia;

-       În conformitate cu prevederile legale în vigoare, infrastructura rutieră reabilitată în arealul Parâng va rămâne în administrarea Consiliului Local al Municipiului Petroşani; 

   

 

 

3.2         Cofinanţarea operaţiunilor:

Consiliul Judeţean Hunedoara, va asigura:

½ din valoarea necesară cofinanţării lucrării, respectiv suma de 133.389,5 lei;

½ din valoarea cheltuielilor neeligibile. 

Consiliul Local al municipiului Petroşani,  va asigura:

½ din valoarea necesară cofinanţării lucrării, respectiv suma de 133.389,5 lei;

½ din valoarea cheltuielilor neeligibile

 

Art. 4. Durata acordului

4.1         Durata acordului: până la finalizarea implementării proiectului prin Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale.

 

Art. 5. Drepturi şi obligaţii ale partenerilor

5.1         Consiliul Judeţean Hunedoara va semna cererea de finanţare şi contractul de finanţare nerambursabilă, în numele partenerilor. Acesta îi va reprezenta, de asemenea, în relaţiile cu Autoritatea Contractantă.

5.2         Partenerii se vor consulta cu regularitate privind evoluţia proiectului.

5.3         Partenerii vor respecta prezentul acord pe toată durata acestuia.

 

Art. 6. Încetarea acordului. Forţa majoră

6.1         Prezentul acord încetează ca urmare a următoarelor cauze:

-         Hotărârea comună a partenerilor;

-         Expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul de asociere;

-         Imposibilitatea realizării proiectului datorită schimbării legislaţiei naţionale şi internaţionale.

 

 

 

Art. 7. Dispoziţii finale

7.1         Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este   convenită de ambele părţi, respectându-se condiţiile impuse de Autoritatea Contractantă.

7.2         Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

7.3         Părţile sunt de acord  că prezentul acord este guvernat de legea română.

 

Încheiat în 3 (trei) exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru Autoritatea Contractantă.   

 

 

 

Semnături

                                                                                    

 

 

Consiliul Judeţean Hunedoara                                              Consiliul Local al municipiului                                                                                                                 Petroşani 

                                                                                                                                                                                   

       Preşedinte                                                                                     Primar 

Mircea Ioan MOLOŢ                                                              Florin-Tiberiu IACOB-RIDZI

 

  

                                                                                                       Anexa .1                                                                                                                                                                                                              la  Acordul de parteneriat

pentru realizarea proiectului

    'Reabilitare DJ 709F şi infrastructură rutieră areal Parâng'

 

ACTIUNI PRIVIND PROMOVAREA ŞI LANSAREA PROIECTULUI

 

Nr. Activitatea de informare şi publicitate Responsabil activitate
1 Seminar de lansare al Proiectului, conferinţă de presă Consiliul Judeţean Hunedoara, Consiliul Local al Municipiului Petroşani
1.1 Banner postat  în Seminarul de lansare a proiectului Consiliul Judeţean Hunedoara
1.2 Mape de prezentare a Proiectului Consiliul Local al Municipiului Petroşani
1.3 Comunicat de presă Consiliul Judeţean Hunedoara, Consiliul Local al Municipiului Petroşani
1.4 Prezentare power-point Consiliul Judeţean Hunedoara
2 Amplasare panouri pentru şantier în construcţii (billboards) Consiliul Local al Municipiului Petroşani
3 Album foto al Proiectului (fotografii care sa ilustreze pas cu pas maturizarea Proiectului) Consiliul Judeţean Hunedoara
4 Seminar de închidere (finalizare) al Proiectului, conferinţă de presă Consiliul Judeţean Hunedoara, Consiliul Local al Municipiului Petroşani
4.1 Banner postat  în Seminarul de închidere al proiectului Consiliul Judeţean Hunedoara
4.2 Mape de prezentare a Proiectului Consiliul Local al Municipiului Petroşani
4.3 Comunicat de presă Consiliul Judeţean Hunedoara
4.4 Prezentare power-point Consiliul Judeţean Hunedoara
5 Placă permanentă (commemorative plaque) Consiliul Judeţean Hunedoara

                                                     

 

             

 

Anexa nr.2       .

la  Acordul de parteneriat

pentru realizarea proiectului

Reabilitare DJ 709F şi infrastructură rutieră areal Parâng'

 

 

FIŞA POST:   MANAGER ECONOMIC

 

1. Titlul slujbei

MANAGER  ECONOMIC

2. Funcţia

Coordonează aspectele economico-financiare pe durata etapelor de programare şi implementare tehnică a proiectului

 

3. Departamentul

 

Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP)

 

4. Cerinţe

a)   Diplomă de absolvire a studiilor superioare economice

b)     Alte cerinţe specifice:

·         Înţelegerea sistemului european de plată şi contractare

·         Aptitudini de contabilitate de cel mai înalt nivel

·         Experienţă în cadrul sectorului de finanţe publice

·         Experienţă în programarea şi monitorizarea proiectelor cu finanţare UE

·         Aptitudini pentru operarea pe calculator (Windows - Word şi Excel)

·         Aptitudini analitice, spirit de iniţiativă, corectitudine şi disciplină.

 

5. Obiectivele slujbei

·         Managementul financiar total al programului

·         Raportarea financiară către Beneficiar , ADR Vest şi MDLPL

 

6. Relaţii

 

Þierarhice

·         Este subordonat conducătorului Unităţii de Implementare a Proiectului

 

Þfuncţionale

·         Împreună cu firmele de construcţii însărcinate cu executarea lucrărilor

·         Împreună cu reprezentanţii principalilor actori implicaţi în Proiect

 

Þde colaborare

·         Colaborează cu alte servicii ale Beneficiarului

·         Colaborează cu alţi acţionari implicaţi în implementarea proiectului

 

Þde reprezentare

·         Conform cu decizia Conducătorului UIP

 

7. Atribuţii, lucrări, sarcini şi  desemnări

·         Pregăteşte cashflow-ul (fluxul de monetar) pentru fiecare componentă a proiectului 

·         Menţinerea unui sistem adecvat de contabilitate pentru costurile proiectului

·         Să asigure ca fondurile de la MFP sunt folosite în concordanţă cu contractele

·         Să asigure ca Beneficiarul local va furniza partea lui la contribuţia locală (incluzând costurile non-eligibile)

·         Să pregătească expunerea financiară pentru a putea plăti contractorii în timp util

·         Să pregătească informaţia financiară cerută pentru diferite rapoarte

·         Să revizuiască planul financiar al Proiectului 

·         Evaluarea, din punct de vedere financiar, a termenilor de referinţă şi a specificaţiilor tehnice

·         Monitorizarea implementării financiare a proiectului

·         Să verifice indicatorii economico-financiari

·         Să asiste la pregătirea specificaţiilor tehnice

·         Să ia parte ca şi membru cu drept de vot la procesul de ofertare (dacă se cere)

·         Să ia parte la întâlnirile de la nivel local 

·         Să primească şi să analizeze raportul financiar periodic al inspectorului de şantier

·         Să asigure implementarea condiţionalităţilor Memorandum-ului de Finanţare

·         Împreună cu cel ce conduce UIP, să verifice etapele de implementare ale proiectului

·         Să pregătească raportul financiar final al implementării proiectului 

 

8. Competenţă

·         În concordanţă cu prezenta descriere a slujbei

·         Alte sarcini repartizate de către superiori

 

9. Responsabilităţi

·         Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor în conformitate cu descrierea slujbei şi, de asemenea, a altor sarcini atribuite de către superiori

·         Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea şi oportunitatea operaţiunilor cuprinse în documentele semnate de conducătorul UIP

·         Răspunde pentru buna operare a activităţilor continuate în cadrul UIP

·         Asigură confidenţialitatea operaţiunilor îndeplinite în cadrul UIP

 

 

FIŞA POST: EXPERT ECONOMIC

 

 

1. Titlul slujbei

EXPERT ECONOMIC

 

2. Poziţie

Întocmeşte documentele economico-financiare pe parcursul etapelor de programare şi implementare tehnică a Proiectului

 

3. Departament

 

Unitatea de Implementare a Proiectului  (UIP)

 

4. Cerinţe

a)   Diplomă de absolvire a studiilor superioare economice

c)     Alte cerinţe specifice:

·         Înţelegerea sistemului european de plată şi contractare

·         Aptitudini de contabilitate de cel mai înalt nivel

·         Experienţă în cadrul sectorului de finanţe publice

·         Cunoştinţe referitoare la integrarea în Uniunea Europeană

·         Experienţă în programarea şi monitorizarea proiectelor

·         Aptitudini pentru operarea pe calculator (Windows - Word şi Excel)

·         Aptitudini analitice, spirit de iniţiativă, corectitudine şi disciplină.

5. Obiectivele slujbei

·         Asistarea managerului economic în managementul financiar total al Proiectului

·         Raportarea financiară către Beneficiar, ADR Vest şi MDLPL

 

6. Relaţii

 

Þierarhice

·         Este subordonat conducătorului Managerului economic  a Proiectului 

Þfuncţionale

·         Împreună cu firmele de construcţii însărcinate cu executarea lucrărilor

·         Împreună cu reprezentanţii principalilor actori implicaţi în Proiectului

Þde colaborare

·         Colaborează cu alte servicii ale Beneficiarului

·         Colaborează cu alţi acţionari implicaţi în implementarea proiectului

Þde reprezentare

·         În concordanţă cu decizia Conducătorului UIP

 

7. Atribuţii, lucrări, sarcini şi  desemnări

Asistă managerul economic  la:

·         Pregătirea cashflow-ului pentru fiecare componentă a proiectului

·         Menţinerea unui sistem adecvat de contabilitate pentru costurile programului

·         Asigurarea ca fondurile de la MFP sunt folosite în concordanţă cu contractul de finanţare 

·         Pregătirea expunerii financiare pentru a putea plăti contractorii în timp util

·         Pregătirea informaţiilor financiare cerute pentru diferite rapoarte

·         Revizuirea planului financiar al Proiectului 

·         Evaluarea, din punct de vedere financiar, a termenilor de referinţă şi a specificaţiilor tehnice

·         Monitorizarea implementării financiare a proiectului

·         Verificarea indicatorilor economico-financiari

·         Asistarea  în pregătirea specificaţiilor tehnice

·         Primirea şi analizarea raportului financiar periodic al inspectorului de şantier

·         Verificarea asigurării de co-finanţare

·         Pregătirea raportului financiar final asupra implementării proiectului

8. Competenţă

·       În concordanţă cu prezenta descriere a slujbei

·       Alte sarcini repartizate de către superiori

9. Responsabilităţi

·         Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor în conformitate cu descrierea slujbei şi, de asemenea, a altor sarcini atribuite de către superiori

·         Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea şi oportunitatea operaţiunilor cuprinse în documentele semnate de conducătorul UIP

·         Răspunde pentru buna operare a activităţilor continuate în cadrul UIP

·         Asigură confidenţialitatea operaţiunilor îndeplinite în cadrul UIP

 

  

FIŞA POST: MANAGER  TEHNIC

 

1. Titlul slujbei

MANAGER  TEHNIC

 

2. Poziţia

Coordonează aspectele tehnice pe parcursul etapelor programării şi implementării tehnice a Proiectului

 

3. Departament

 

Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP)

 

4. Cerinţe

a)   Diplomă de absolvire a studiilor superioare tehnice

d)     Alte cerinţe specifice:

·         O vastă experienţă managerială

·         Cunoştinţe referitoare la integrarea în Uniunea Europeană

·         Experienţă în programarea şi monitorizarea proiectelor

·         Aptitudini pentru operarea pe calculator (Windows - Word şi Excel)

·         Aptitudini analitice, spirit de iniţiativă, corectitudine şi disciplină.

5. Obiectivele slujbei

·         Monitorizarea totală a implementării tehnice a proiectului

·         Monitorizarea îndeplinirii sarcinii de către Contractor

·         Monitorizarea indicatorilor tehnici

 

6. Relaţii

 

Þierarhice

·         Este subordonat conducătorului Unităţii de Implementare a Proiectului

             Þfuncţionale

·         Împreună cu firmele de construcţii ce execută lucrările de construcţii

·         Împreună cu reprezentanţii beneficiarului

 

Þde colaborare

·         Colaborează cu alte servicii ale Beneficiarului

·         Colaborează cu alţi acţionari implicaţi în implementarea proiectului

 

Þde reprezentare

·         Conform cu decizia Conducătorului UIP

 

 

7. Atribuţii, lucrări, sarcini şi  desemnări

Sarcini ce trebuie îndeplinite în cadrul Unităţii de Implementare a Proiectului :

 

Generale

·         Să asigure ca fondurile de la MFP sunt folosite în concordanţă  contractele

·         Să analizeze dacă expunerea financiară este corect calculată pentru a putea plăti contractorii în timp util

·         Monitorizarea implementării Planului de Achiziţie 

·         Să andoseze din punct de vedere tehnic, termenii de referinţă şi specificaţiile tehnice 

·         Să ia parte ca şi membru cu drept de vot la procesul de ofertare (dacă se cere)

·         Să ia parte la întâlnirile de la nivel local 

·         Să primească şi să analizeze raportul financiar periodic al inspectorului de şantier

·         Împreună cu Conducătorul UIP, să verifice etapele de implementare ale proiectului

·         Să verifice raportul tehnic final asupra implementării proiectului

 

Pe parcursul fazei de implementare

 

·         Va lucra cu Inspectorul de şantier  pentru stabilirea unui sistem, pentru a măsura lucrările realizate, sistem ce va reprezenta baza pentru certificarea valorii lucrărilor  şi  va susţine certificatul de plată    

·         Când se va cere, va determina valoarea, Costul sau prelungirea perioadei ce va urma după discuţia cu respectivul Contractor

·         Revizuieşte construcţia completă a programului pentru Lucrările propuse de Contractor şi, dacă este necesar, instruirea Contractorului pentru a revizui programul de a obţine completare în cadrul Timpului pentru Îndeplinire

·         Îndeplinirea controalelor de calitate a organizărilor şi procedurilor Contractorului pentru a asigura conformitatea cu calitatea necesară pentru asigurarea cerinţelor stabilite în Contract

·         Va lucra cu  Inspectorul de şantier pentru pregătirea şi implementarea tuturor Planurilor de Calitate şi Sănătate, Siguranţă şi de Mediu (SSM)

·         Evaluează viabilitatea propunerilor de design ale Contractorilor

·         Va îndeplini inspecţia şi testarea pe durata fabricării tuturor obiectelor importante de Instalaţii şi Materiale

·         Va examina Ofertele şi celelalte propuneri pentru aprovizionarea de echipament

·         Va supraveghea construcţia pe parcursul implementării proiectului pentru a asigura concordanţa cu respectivul Contract

·         Va revizui orice proceduri de testare a terenului de construcţie şi va superviza testele de acceptare actuală a terenului desfăşurate de Contractor 

·         Va revizui plângerile Contractorului şi va sfătui ce sumă, dacă este cazul, datorează Reprezentantul Angajatorului

·         Va inspecta Schiţele de construcţie ale Lucrărilor şi manualele de operare şi întreţinere pregătite de Contractor

·         Va participa la testarea oricărei Instalaţii sau alte părţi a Lucrărilor aşa cum este specificat în Contract

·         Va supraveghea Contractorul pe perioada Testelor După Perioada de Îndeplinire şi va preda Lucrările Beneficiarului

·         Va verifica certificatele de plată intermediare  şi Certificatul Final de Plată emis de Constructor

 

8. Competenţă 

·       În concordanţă cu prezenta descriere a slujbei

·         Alte sarcini repartizate de către superiori

 

9. Responsabilităţi

·         Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor în conformitate cu descrierea slujbei şi, de asemenea, a altor sarcini atribuite de către superiori

·         Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea şi oportunitatea operaţiunilor cuprinse în documentele semnate de conducătorul UIP

·         Răspunde pentru buna operare a activităţilor continuate în cadrul UIP

·         Asigură confidenţialitatea operaţiunilor îndeplinite în cadrul UIP

 

 

 

FIŞA POST: EXPERT  TEHNIC

 

 

1. Titlul slujbei

EXPERT  TEHNIC

 

2. Poziţia

Întocmeşte documentele  tehnice pe parcursul etapelor programării şi implementării tehnice a Proiectului

 

3. Departament

 

Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP)

 

4. Cerinţe

a)   Diplomă de absolvire a studiilor superioare tehnice

e)     Alte cerinţe specifice:

·         O vastă experienţă managerială

·         Cunoştinţe referitoare la integrarea în Uniunea Europeană

·         Experienţă în programarea şi monitorizarea proiectelor

·         Aptitudini pentru operarea pe calculator (Windows - Word şi Excel)

·         Aptitudini analitice, spirit de iniţiativă, corectitudine şi disciplină.

5. Obiectivele slujbei

·         Monitorizarea totală a implementării tehnice a proiectului

·         Monitorizarea îndeplinirii sarcinii de către Contractor

·         Monitorizarea indicatorilor tehnici

 

6. Relaţii

 

Þierarhice

·         Este subordonat Managerului tehnic

             Þfuncţionale

·         Împreună cu firmele de construcţii ce execută lucrările de construcţii

·         Împreună cu reprezentanţii beneficiarului

 

Þde colaborare

·         Colaborează cu alte servicii ale Beneficiarului

·         Colaborează cu alţi acţionari implicaţi în implementarea proiectului

 

Þde reprezentare

·         Conform cu decizia Conducătorului UIP

 

7. Atribuţii, lucrări, sarcini şi  desemnări

Sarcini ce trebuie îndeplinite în cadrul Unităţii de Implementare a Proiectului :

 

Generale

·         Să asigure ca fondurile de la MFP sunt folosite în concordanţă  contractele

·         Să analizeze dacă expunerea financiară este corect calculată pentru a putea plăti contractorii în timp util

·         Să pregătească informaţia tehnică cerută pentru diferite rapoarte

·         Monitorizarea implementării Planului de Achiziţie 

·         Să asiste la pregătirea specificaţiilor tehnice şi evaluează, din punct de vedere tehnic, termenii de referinţă şi specificaţiile tehnice 

·         Să ia parte ca şi membru cu drept de vot la procesul de ofertare (dacă se cere)

·         Să ia parte la întâlnirile de la nivel local 

·         Să primească şi să analizeze raportul financiar periodic al inspectorului de şantier

·         Împreună cu Conducătorul UIP, să verifice etapele de implementare ale proiectului

·         Să pregătească raportul tehnic final asupra implementării proiectului

 

Pe parcursul fazei de implementare

 

·         Furnizează serviciile de supraveghere de ansamblu pentru design-ul detaliat al Contractorului, construcţia şi Preluarea Lucrărilor şi Remedierea Defectelor

·         Va lucra cu Inspectorul de şantier când acesta va emite instrucţiuni, variaţii, observaţii, certificări şi decizii ale recenziilor în concordanţă cu respectivul Contract şi, acolo unde se cere de către Contract

·         Va lucra cu Inspectorul de şantier  pentru stabilirea unui sistem, pentru a măsura lucrările realizate, sistem ce va reprezenta baza pentru certificarea valorii lucrărilor  şi  va susţine certificatul de plată    

·         Când se va cere, va determina valoarea, Costul sau prelungirea perioadei ce va urma după discuţia cu respectivul Contractor

·         Revizuieşte construcţia completă a programului pentru Lucrările propuse de Contractor şi, dacă este necesar, instruirea Contractorului pentru a revizui programul de a obţine completare în cadrul Timpului pentru Îndeplinire

·         Evaluează viabilitatea propunerilor de design ale Contractorilor

·         Va îndeplini inspecţia şi testarea pe durata fabricării tuturor obiectelor importante de Instalaţii şi Materiale

·         Va examina Ofertele şi celelalte propuneri pentru aprovizionarea de echipament

·         Va supraveghea construcţia pe parcursul implementării proiectului pentru a asigura concordanţa cu respectivul Contract

·         Va revizui orice proceduri de testare a terenului de construcţie şi va superviza testele de acceptare actuală a terenului desfăşurate de Contractor 

·         Va revizui plângerile Contractorului şi va sfătui ce sumă, dacă este cazul, datorează Reprezentantul Angajatorului

·         Va inspecta Schiţele de construcţie ale Lucrărilor şi manualele de operare şi întreţinere pregătite de Contractor

·         Va participa la testarea oricărei Instalaţii sau alte părţi a Lucrărilor aşa cum este specificat în Contract

·         Va supraveghea Contractorul pe perioada Testelor după Perioada de Îndeplinire şi va preda Lucrările Beneficiarului

·         Va verifica certificatele de plată intermediare  şi Certificatul Final de Plată emis de Constructor

 

8. Competenţă 

·       În concordanţă cu prezenta descriere a slujbei

·         Alte sarcini repartizate de către superiori

 

9. Responsabilităţi

·         Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor în conformitate cu descrierea slujbei şi, de asemenea, a altor sarcini atribuite de către superiori

·         Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea şi oportunitatea operaţiunilor cuprinse în documentele semnate de conducătorul UIP

·         Răspunde pentru buna operare a activităţilor continuate în cadrul UIP

·         Asigură confidenţialitatea operaţiunilor îndeplinite în cadrul UIP

 

 

 

FIŞA POST: ASISTENT MANAGER

 

1. Titlul slujbei

ASISTENT MANAGER

 

2. Poziţia

Ajutor Manager Proiect

 

3. Departament

 

 Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP)

 

4. Cerinţe

a)   Diplomă de absolvire a studiilor superioare

b)     Alte cerinţe specifice:

·         Aptitudini de secretariat şi asistenţă

·         Înţelegerea programelor UE

·         Aptitudini pentru operarea pe calculator (Windows - Word şi Excel)

·         Aptitudini analitice, spirit de iniţiativă, corectitudine şi disciplină.

5. Obiectivele slujbei

·         Menţinerea administraţiei generale a UIP

 

6. Relaţii

 

Þierarhice

·         Este subordonat conducătorului Unităţii de Implementare a Proiectului

Þfuncţionale

·         Cu membrii UIP

 

Þde colaborare

·         Colaborează cu alte servicii ale Beneficiarului

·         Colaborează cu alţi acţionari implicaţi în implementarea proiectului

 

Þde reprezentare

·         Conform deciziei Conducătorului UIP

 

7. Atribuţii, lucrări, sarcini şi  desemnări

Sarcini ce trebuie îndeplinite în cadrul Unităţii de Implementare a Proiectului :

 

·         Realizează rapoartele de corespondenţă şi prezentare în cadrul termenelor limită

·         Predă rapoartele cerute către ADR Vest , MDLPL , MFP etc.

·         Tehnoredactarea  documentelor de pe manuscrise

·         Oferă suport membrilor UIP

·         Aranjează întâlniri interne şi externe

·         Face aranjamentele de cazare şi transport

·         Aranjează documentele pentru a fi arhivate/recuperate

·         Asigură acurateţea menţinerii la zi a sistemelor

·         Colectarea şi distribuirea poştei

·         Aducerea la zi a jurnalelor personalului

·         Răspunde la telefon şi preia mesajele 

 

8. Competenţă

·       În concordanţă cu prezenta descriere a slujbei

·         Alte sarcini repartizate de către superiori

9. Responsabilităţi

·         Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor în conformitate cu descrierea slujbei şi, de asemenea, a altor sarcini atribuite de către superiori

·         Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea şi oportunitatea operaţiunilor cuprinse în documentele semnate de conducătorul UIP

·         Răspunde pentru buna operare a activităţilor continuate în cadrul UIP

·         Asigură confidenţialitatea operaţiunilor îndeplinite în cadrul UIP

 

 

 

FIŞA POST: MANAGER PROIECT

 

1.Titlul postului

MANAGER PROIECT

 

2. Poziţie

Administrare generală a Proiectului

 

3. Departament

Unitatea de implementare a proiectului UIP

4. Cerinţe

a) Diplomă universitară

b) Alte cerinţe specificate

- Experienţa în programarea şi implementarea proiectelor de investiţii cu fonduri internaţionale

- Administraţie instituţională

- Legislaţie pentru mediu şi structuri administrative

- Cunoaşterea problemelor de integrare europeană

- Performante analitice şi conceptuale

- Lucru pe computer (Windows, word, excel)

- Performante analitice, iniţiative, corectitudine, disciplină

- Talent pentru modernizarea procesului de identificare interconectata a soluţiilor

4. Obiectivele postului

- Management general al proiectului

- Programare şi implementare a proiectului

- Monitorizare şi ajustare a proiectului

- Interlocutor principal al MDLPL , MPF, EC şi ADR Vest  legat de implementarea proiectului

- Dezvoltare şi implementare a programelor de informare publică pentru promovarea proiectului

- Management tehnic performant al proiectului

- Îndeplinirea monitorizării prevederilor  din contract

5. Relaţii

 

          →ierarhice

- Subordonat Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara

          →funcţionale

- Cu firmele de construcţie care execută lucrările de construcţii

          →de colaborare

- Colaborări cu alte servicii în cadrul beneficiarului

- colaborare cu alţi deţinători de acţiuni implicate în implementarea proiectului

          →de reprezentare

- Conform deciziei de administrare a beneficiarului

6. Atribute, lucrări, sarcini, misiuni

Atribute de îndeplinit în cadrul Unităţii de Implementare a Proiectelor :

- Management total al activităţii PIU

- Oferă suport tehnic în timpul procesului de ofertă

- Coordonează faza de programare a proiectului

- Ia parte ca membru votant în comisia de evaluare a ofertelor

- Asigură deplina implementare a directivelor UE ale POR

- Avizează facturile contractorilor (Servicii si lucrări) - Coordonează monitorizarea tehnică a proiectului

- Vizitează regulat locaţiile

- Participă la comisiile de monitorizare

- Interlocutor al MDLPL , MPF, EC şi ADR Vest 

- Negocieri tehnice cu actorii implicaţii

- Se asigură că partea de contribuţie locală (inclusiv costuri neeligibile) este plătită în timp util de beneficiar

- Cooperează cu MDLPL , MPF, EC şi ADR Vest   pentru pregătirea rapoartelor finale şi periodice

- Coordonează procesul de informare publică a proiectului

- Coordonează campanile publicitare ale proiectului

- Coordonează activităţile din cursul pregătirii dosarului de ofertă

7. Competenţă

- În conformitate cu fişa prezenta a postului

- Alte sarcini desemnate de superior

8. Responsabilităţi

- Răspunde de realizarea  calitativa şi cantitativă a misiunii potrivit fişei postului şi de alte sarcini date de superior

- Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiilor îndosariate în documentele semnate

- Răspunde pentru buna operare a activităţilor susţinute în PIU

- Asigură confidenţialitatea operaţiilor din cadrul PIU

 

 

 

FIŞA POST: INSPECTOR  ŞANTIER

 

1.Titlul postului

INSPECTOR  ŞANTIER

 

2. Poziţie

Asigurarea implementării cu succes a proiectului din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate şi siguranţă.

3. Departament

Unitatea de implementare a proiectului UIP

 

4. Cerinţe

a) Diploma universitară

b) Alte cerinţe specificate

- Experienţa în programarea şi implementarea proiectelor de investiţii cu fonduri internaţionale

- Administraţie instituţională

- Legislaţie pentru mediu şi structuri administrative

- Cunoaşterea problemelor de integrare europeană

- Performanţe analitice şi conceptuale

- Lucru pe computer (Windows, word, excel)

- Performante analitice, iniţiative, corectitudine, disciplină

- Talent pentru modernizarea procesului de identificare interconectata a soluţiilor

4. Obiectivele postului

- Realizarea sistemului de comunicare şi raportare

- Raportul de activitate lunar

- Monitorizarea programului de lucrări

- Controlul financiar al contractului

- Completarea jurnalului de şantier

- Emiterea dispoziţiilor de şantier

- Monitorizarea şi supervizarea lucrărilor de construcţii

5. Relaţii

 

          →ierarhice

- Subordonat Managerului tehnic

          →funcţionale

- Cu firmele de construcţie care execută lucrările de construcţii

          →de colaborare

- Colaborări cu alte servicii în cadrul beneficiarului

- colaborare cu alţi deţinători de acţiuni implicate în implementarea proiectului

          →de reprezentare

- Conform deciziei de administrare a beneficiarului

6. Atribute, lucrări, sarcini, misiuni

Atribute de îndeplinit în cadrul Unităţii de Implementare a Proiectului

Faza Pre-construcţie :

1.Verificarea existenţei autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la aceasta. Investitorul are obligaţia conform Legii 10/1995, articolul 21b), sa obţină toate acordurile si avizele necesare si autorizaţia de construire. Documentaţia necesara obţinerii autorizaţiei de construire este precizată în Legea 50/1991, modificată şi republicată.

2.Verificarea corespondenţei dintre prevederile autorizaţiei de construire şi ale proiectului. Se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situaţie şi identificarea reţelelor de utilităţi existente pe teren, conform avizelor, acordurilor obţinute.

3.Preluarea de la Beneficiar si predarea către Contractor a amplasamentului şi a reperelor de nivelment. Amplasamentul va fi predat liber de orice sarcină. Inspectorul de şantier va convoca pentru aceasta fază reprezentanţi ai Beneficiarului, ai Constructorului şi al deţinătorilor de instalaţii şi utilităţi publice aflate pe amplasament.

4.La predarea-primirea amplasamentului va fi întocmit Procesul Verbal de predare a amplasamentului care va conţine menţiuni referitoare la construcţiile sau instalaţiile aflate pe amplasament sau în subsol şi termenele de eliberare

5.Participarea, împreună cu Proiectantul şi cu Constructorul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper. Inspectorul de şantier va asista la trasarea si materializarea bornelor de referinţa şi a cotelor de nivel în imediata apropiere a amplasamentului. Vor mai fi trasate şi materializate căile de acces la amplasament si limitele acestuia. Inspectorul de şantier va dispune marcarea si protejarea bornelor de reper ale construcţiei .

6.Predarea către Constructor a terenului rezervat pentru organizarea de şantier. Inspectorul are obligaţia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru organizarea de şantier, estimate de către proiectant, respectiv cheltuielile necesare în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii - montaj, taxele necesare obţinerii autorizaţiei de construcţie provizorie, taxe de conectare la utilităţi, etc. Totodată Inspectorul de şantier va dispune locul de amplasare al panourilor de identificare al construcţiei / investiţiei.

7.Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru realizarea construcţiei, verificarea existentei tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi, verificarea existentei în proiect a prevederilor privind fazele determinante precum şi a programului de control al calităţii, verificarea existentei tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică.

8.Forma de comunicare de regulă va fi în scris, exceptând situaţiile în care se dispune oprirea lucrărilor pe motiv de nerespectare a calităţii lucrărilor sau a documentaţiei, caz în care imediat după dispunerea opririi lucrărilor, Inspectorul de şantier va notifica acest lucru în scris Constructorului, Beneficiarului şi tuturor factorilor implicaţi.

9.Emiterea ordinului de începere a lucrărilor către Constructor şi comunicarea  datei de începere a lucrărilor de construcţii Inspectoratului Teritorial de Stat în Construcţii.

10.Asistenta pentru Beneficiar în verificarea şi aprobarea Scrisorii de Garanţie Bancară de Buna Execuţie şi a tuturor documentelor anexate(daca este cazul), înaintate de către Constructor. Inspectorul va verifica existentă, valabilitatea şi legalitatea documentelor prin care se constituie garanţia de bună execuţie.

11.Dacă în contractul de execuţie de lucrări se prevăd şi plăţi sub forma de avans, Inspectorul de Şantier va asista Beneficiarul în verificarea şi aprobarea scrisorii de garanţie bancară.

12.Asistenta pentru Beneficiar în verificarea şi aprobarea unui contract de asigurare adecvat. Asigurările încheiate şi prezentate de către Constructor, precum şi documentelor anexate lor, trebuie să fie în concordanta cu prevederile contractului de execuţie de lucrări.

13.Verificarea şi aprobarea propunerilor Constructorului privind masurile de protecţia muncii atât pentru personalul din şantier al Constructorului cât şi pentru public (acolo unde este cazul).

14.Organizarea de şantier, accesul la şi din şantier trebuie amenajate în aşa fel încât să nu distrugă mediul înconjurător, iar în privinţa programului de lucru al şantierului, Inspectorul de Şantier va verifica existenta aprobărilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul) în scopul asigurării confortului riveranilor.

 

Faza de Mobilizare

 Mobilizarea este perioada iniţiala a fazei de construcţiei a Contractului. În acest timp Contractorul va stabili facilităţile de şantier atât pentru sine, cât şi pentru Inspectorul de Şantier. Inspectorul de Şantier va folosi aceasta perioada pentru examinarea şi, acolo unde este cazul, aprobarea metodologiei de lucru a Contractorului. Sarcinile principale care vor fi realizate de către Inspectorul de Şantier sunt după cum urmează:

1.Examinarea Programului de construcţie a Contractorului şi previziunilor fluxului de numerar, a mâinii de lucru şi necesarului de echipament asociate.

2.Verificarea şi aprobarea Planului de asigurare a calităţii, a procedurilor de proces pentru lucrarea respective. Programul de verificări pe faze de recepţie/determinante trebuie sa fie vizat de Inspectoratul Teritorial de Stat în Construcţii.

3.Examinarea/comentarea daca este necesar a Procedurilor de Protecţia Muncii a Contractorului.

4.Examinarea/aprobarea echipamentului importat temporar de către Contractor.

5.Emiterea Certificatului de Plata Interimar pentru plata în Avans, dacă este cazul.

Faza de Construcţie propriu-zisă

1.Verificarea respectării legislaţiei cu privire la materialele utilizate privind: existenta documentelor de atestare a calităţii şi a originii, corespondenta calităţii acestora cu prevederile cuprinse în certificatele de calitate, contracte, proiecte.

2.Interzicerea utilizării de materiale semifabricate si prefabricate necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, declaraţie de conformitate ori fără agrement tehnic (pentru materialele netradiţionale).

3.Consemnează în registre rezultatele din buletinele de încercări pentru materialele la care se fac probe de laborator. În cazul în care Inspectorul de Şantier  constată neconformitatea materialelor propuse a fi puse în opera cu specificaţiile tehnice, acesta are obligaţia de a întocmi 'Rapoarte de Neconformitate' (Anexa 6) în care va preciza la ce se refera neconformităţile, descrierea detaliata a acestora şi termenul maxim de remediere.

4.Urmărirea realizării construcţiei în conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementarilor tehnice în vigoare.

5.Examinarea Programului de construcţie a Contractorului şi previziunilor fluxului de numerar asociate.

6.Verificarea respectării tehnologiilor de execuţie, aplicarea corecta a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare.

7.Interzicerea utilizării de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens.

8.Interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic.

9.Efectuarea verificărilor prevăzute în norme şi semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse, etc

10.Participarea alături de Inspectoratul de Stat în Construcţii la verificarea execuţiei în faze intermediare şi faze determinante.

11.Analizarea măsurătorilor şi testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsa, înainte ca aceasta sa fie acoperită.

12.Urmarirea realizării lucrărilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei acestora, admiţând la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ.

13.Sistarea execuţiei, demolarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător, în baza soluţiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora.

14.Transmiterea către proiectant a sesizărilor proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformitatile constatate pe parcursul execuţiei.

15.Monitorizarea evoluţiei lucrărilor în comparaţie cu Graficul de execuţie a Contractorului pentru a lua masuri de remediere în cazul în care apar stagnări, încetiniri sau alte impasuri.

16.Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale.

17.Urmarirea respectării de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate.

18.Preluarea documentelor de la Constructor si Proiectant şi completarea cărţii tehnice a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale.

19.Înregistrarea zilnică a evenimentelor de pe şantier şi a instrucţiunilor date Contractorului într-un jurnal de lucru. Înregistrările trebuie să fie făcute în baza activităţilor Contractorului, incluzând echipamentul şi forţa de muncă pe şantier, precum şi toate informaţiile relevante privind factorii care ar afecta progresul - vremea, defectarea echipamentului, etc.

20.Realizarea inspecţiilor aşa cum sunt prevăzute în Programul de Control pe faze de lucrări şi înregistrarea acestora.

21.Primirea reclamaţiilor Contractorului şi formularea de recomandări pentru Beneficiar în privinţa plăţilor adiţionale / prelungirii duratei de execuţie.

22.Medierea disputelor care apar pe şantier în timpul execuţiei lucrărilor.

23.Întocmirea rapoartelor lunare, în formatul aprobat de comun acord cu Beneficiarul, care trebuie sa cuprindă cel puţin informaţii privitoare la progresul lucrării, calitate, protecţia muncii, variaţii şi orice alte probleme care ar afecta execuţia adecvată a lucrărilor.

24.Urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare şi predarea terenului deţinătorului acestuia. La terminarea lucrărilor va dispune şi verifica aducerea la forma iniţială a terenului şi mediului afectat de lucrări, decontarea acestor lucrări fiind făcută conform capitolului "Cheltuieli pentru amenajarea terenului" din Devizul General.

Faza de Recepţia lucrărilor

1.Participarea la recepţia lucrărilor. Asigură secretariatul Comisiei de recepţie şi întocmeşte Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (Anexa 14) inclusiv anexele care cuprind lucrările restante/necorespunzătoare stabilite de Comisia de recepţie şi care trebuie finalizate/remediate în timpul perioadei de garanţie.

2.Predarea investitorului/utilizatorului a actelor de recepţie, documentaţia tehnică şi economică a construcţiei, împreună cu capitolele aferente cărţii tehnice a construcţiei.

3.Întocmirea Certificatului de plată la recepţionarea lucrărilor în baza situaţiei de lucrări transmise de Contractor.

Perioada de garanţie

1.Urmarirea rezolvării problemelor constatate de Comisia de recepţie şi întocmirea documentelor de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de Comisia de recepţie. Inspectorul de Şantier va urmări rezolvarea remedierilor în termen de cel mult 90 zile de la data recepţiei lucrărilor, conform art. 22 din HGR 273/1994.

2.În cazul în care Constructorul nu-şi va respecta obligaţiile, Inspectorul de Şantier va emite o somaţie şi dacă nici în acest caz executantul nu se conformează, va Notifica atât Constructorului cât şi Beneficiarului, propunerea de a se executa remedierile de către alt executant, cheltuiala fiind suportată de Constructorul care nu şi-a îndeplinit obligaţiile.

3.Certificarea la plată a sumelor reţinute sau confirmarea eliberării garanţiei de bună execuţie în termenul prevăzut de  contract.

4.Propunerea unei programări a inspecţiilor periodice, efectuate de către Beneficiar, ale lucrărilor în timpul acestei perioade pentru a se asigura de o funcţionare corespunzătoare a acestora.

7. Competenta

- În conformitate cu fişa prezentă a postului

- Alte sarcini desemnate de superior

8. Responsabilităţi

- Răspunde de realizarea  calitativă şi cantitativă a misiunii potrivit fisei postului şi de alte sarcini date de superior

- Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiilor îndosariate în documentele semnate

- Răspunde pentru buna operare a activităţilor susţinute în cadrul PIU

- Asigură confidenţialitatea operaţiilor din cadrul PIU

 

 

 

FIŞA POST: RESPONSABIL ACHIZIŢII , PUBLICITATE , PROMOVARE

 

1.Titlul postului

RESPONSABIL ACHIZIŢII , PUBLICITATE , PROMOVARE

 

2. Poziţie

Elaborare documente pentru achiziţii , publicitate,promovare

 

3. Departament

Unitatea de implementare a proiectului UIP

4. Cerinţe

a) Diplomă universitară

b) Alte cerinţe specificate

- Experienţa în programarea şi implementarea proiectelor de investiţii cu fonduri internaţionale

- Administraţie instituţională

- Cunoaşterea problemelor de integrare europeană

- Performanţe analitice şi conceptuale

- Lucru pe computer (Windows, word, excel)

- Performanţe analitice, iniţiative, corectitudine, disciplină

- Talent pentru modernizarea procesului de identificare interconectată a soluţiilor

 

4. Obiectivele postului

- Monitorizarea proiectului

- Dezvoltare şi implementare a programelor de informare publică pentru promovarea proiectului

- Îndeplinirea monitorizării prevederilor  din contracte

5. Relaţii

 

          →ierarhice

- Subordonat Managerului de proiect

          →funcţionale

- Cu Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Hunedoara, mass-media, etc.

          →de colaborare

- Colaborări cu alte servicii în cadrul beneficiarului

- colaborare cu alţi deţinători de acţiuni implicate în implementarea proiectului

          →de reprezentare

- Conform deciziei de administrare a beneficiarului

6. Atribute, lucrari, sarcini, misiuni

Atribute de îndeplinit în cadrul Unităţii de Implementare a Proiectelor :

- participă la elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziţiile publice de servicii si lucrări

- participă ca membru cu drept de vot în comisiile de evaluare a ofertelor de servicii şi lucrări

- participă la comisiile de monitorizare

- informează opinia publică şi potenţiali beneficiari finali ai proiectului cu privire la posibilităţile şi oportunităţile oferite de proiect

- foloseşte mijloacele cele mai potrivite de informare despre acţiunile acestui proiect,  finanţe din fonduri structurale

- negocieri tehnice cu actorii implicaţi

- elaborează planul de informare publică a proiectului

- coordonează campanile publicitare ale proiectului

- organizarea de conferinţe şi seminarii consacrate executării proiectului

- distribuirea documentelor de publicitate la actorii implicate

- pregătirea materialelor publicitare

 

7. Competenţa

- În conformitate cu fişa prezenta a postului

- Alte sarcini desemnate de superior

8. Responsabilităţi

- Răspunde de realizarea  calitativa şi cantitativă a misiunii potrivit fişei postului şi de alte sarcini date de superior

 - Răspunde pentru buna operare a activităţilor susţinute în cadrul PIU

- Asigură confidenţialitatea operaţiilor din cadrul PIU

- Informările trebuie să reflecte în mod corect participarea Comunităţii Europene la realizarea acestui proiect

- Răspunde de montarea corecta a panourilor de afişaj

 

 

                                                                                                Anexa nr.3

 la Hotărârea nr. 13/2008                                                                                                                                      a  Consiliului Judeţean Hunedoara

 

 

BUGETUL PROIECTULUI

'Reabilitare DJ 709F şi infrastructură rutieră areal Parâng'

 

 

 

Nr. crt

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

 Cheltuieli eligibile

 TOTAL

 TVA*

 
 
1 2 3                4  5=3+4              6  

1

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

 

 
1.1 Obţinerea terenului              -                 -                 -               -    
1.2 Amenajarea terenului              -          24.946         24.946        4.740  
1.3 Amenajarea pentru protecţia mediului              -          10.476         10.476        1.991  

 

TOTAL CAPITOL 1

             -  

       35.423

        35.423

       6.730

 
2

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

 

 
2.1 Canalizare, alimentare cu gaze naturale, energie electrică, telefonie, radio-tv  etc              -                 -                 -               -    
2.2 Drumuri de acces              -                 -                 -               -    

 

 TOTAL CAPITOL 2

             -  

              -  

              -  

            -  

 
3

CAPITOLUL 3                        

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

 

 
3.1 Studii de teren (geologice, topografice, hidrologice)       86.843               -           86.843      16.500  
3.2 Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaţii de construcţie              -          34.103         34.103        6.480  
3.3 Proiectare şi inginerie      492.120         492.120      93.503  
3.4 Consultanţă şi expertiză                 -                 -               -    
3.5 Asistenţă tehnică                 -                 -               -    

 

 TOTAL CAPITOL 3

     578.963

       34.103

      613.066

    116.483

 
4

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiţii

 

 
4.1 Construcţii şi instalaţii              -    10.476.336  10.476.336  1.990.504  
4.2 Utilaje şi echipamente              -                 -                 -               -    
4.3 Mijloace de transport              -                 -                 -               -    
4.4 Dotări              -                 -                 -               -    

 

TOTAL CAPITOL 4

             -  

 10.476.336

 10.476.336

 1.990.504

 
5

CAPITOLUL 5    

 Alte cheltuieli

 

 
5.1 Organizare de şantier              -         473.028       473.028      89.875  
5.1.1

5.1.1. Lucrări de construcţii

             -         315.352       315.352      59.917  
5.1.2

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier

             -         157.676       157.676      29.958  
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare              -         136.192       136.192             -    
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute              -         583.881       583.881     110.937  
5.4 Alte imobilizari necorporale (programe informatice)              -                 -                 -               -    

 

TOTAL CAPITOL 5

             -  

   1.193.101

   1.193.101

    200.813

 
6

CAPITOLUL 6                  

Cheltuieli aferente implementării proiectului

 

 
6.1 Cheltuieli de publicitate şi informare              -         100.000       100.000      19.000  
6.2 Cheltuieli de audit              -      1.500.000    1.500.000     285.000  
 

TOTAL CAPITOL 6

             -      1.600.000    1.600.000     304.000  

I

Total cheltuieli

     578.963

 13.338.963

 13.917.926

 2.618.529

 

II

Alte cheltuieli neeligibile

             -  

              -  

              -  

            -  

 

 

                    -               -    

III

TOTAL GENERAL

     578.963

 13.338.963

 13.917.926

 2.618.529

 
             
   

VALOARE GRANT

 13.072.184

   

 

 

 

 

Nr crt

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE

(RON)

I

Valoarea totală a proiectului, din care:

        16.536.455

a Valoarea neeligibilă a proiectului              578.963
b Valoarea eligibilă a proiectului         13.338.963
c TVA           2.618.529

II

Contribuţia proprie în proiect, din care:

             845.742

a Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile              266.779
b Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile              578.963

III

TVA

              2.618.529

Iv

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

        13.072.184

 

Nota de subsol conform clarificari ADR:

Valoarea totala a cheltuielilor neeligibile suportate din alte surse este de 688.967 RON (578.963 RON+TVA),  reprezentand: elaborare studii de teren,
Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, detalii de executie, conform HG 811/2006.

                                                                                                        

 

 

Informaţii în completare