ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

 

HOTĂRÂREA NR.12/2008 

privind  aprobarea  Programului de lucrări de  întreţinere şi reparaţii

drumuri şi poduri judeţene pe anul 2008

 

 

                   CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA ;

 

                   Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;

        În baza prevederilor art.59 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                   În conformitate cu prevederile art. 10 şi art.91 alin.5 lit.a pct.12 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

                   In temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

                   Art.1.- Se aprobă Programul de lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene pe anul 2008, potrivit anexei la prezenta, în valoare totală de 7.266.656,42 lei.                                          

          Art.2.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Lucrări Publice, Gospodărie Comunală, Mediu și Achiziții Publice şi se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

 

                                                                                                           

                   PREŞEDINTE,                         SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                Mircea Ioan Moloţ                                       Dana Dan

 

 

 

Deva, la 31 ianuarie 2008

 

 

Informaţii în completare