R O M Â N I A

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEŢEAN     

 

 

 

 HOTĂRÂREA NR.11/2008

 

pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice privind obiectivul de investiţii ' Alimentare și branșament cu energie electrică sediu Consiliu Județean Hunedoara și Biblioteca Județeană Ovid Densușianu, prin post de transformare PT20/0,4KV-400KVA'

 

 

          CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,

          Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei lucrări publice, gospodărie comunală, mediu şi achiziţii publice, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;

          În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

          În baza prevederilor art. 91 alin.1 lit.b, ale alin.3 lit.f, precum şi ale  art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

          În temeiul art. 97 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

            Art. 1. - Se aprobă documentaţia tehnico-economică privind obiectivul de investiţii ' Alimentare și branșament cu energie electrică sediu Consiliu Județean Hunedoara și Biblioteca Județeană Ovid Densușianu, prin post de transformare PT20/0,4KV-400KVA', potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta.      

 

           Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia lucrări publice, gospodărie comunală, mediu şi achiziţii publice şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara.

 

 

        PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,

      Mircea Ioan Moloţ                                                 Dana Dan          

 

 

 

 

Deva, la 31 ianuarie 2008

 

Informaţii în completare