R O M Â N I A

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.10/2008

privind aprobarea unor avize emise de

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism

pentru unele documentații

                                                                 

          Consiliul Judeţean Hunedoara,

          Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al compartimentului de resort precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;

          În conformitate cu prevederile art.37 alin.(5) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1) lit.f şi ale art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. Se aprobă Avizul nr.1/2008 emis de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru documentaţia: ,,Plan urbanistic zonal şi Regulamentul local aferent pentru Casă de vacanță în satul Popești, comuna Cîrjiți', Proiect nr.10/2007, cuprins în Anexa nr.1 la prezenta.

Art.2. Se aprobă Avizul nr.2/2008 emis de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru ,,Harta de risc la alunecări de teren - Studiu de caz - Zona Crângului, Municipiul Deva, județul Hunedoara', Faza  a III-a Măsuri de prevenire,  Contract nr.253/3717/2007, cuprins în Anexa nr.2 la prezenta.

Art.3. Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  

                            

 

 

                                                                  

PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,         

         Mircea Ioan Moloţ                                                 Dana Dan

 

 

 

 

Deva, la 31 ianuarie 2008

 

                    R O M Â N I A                                                        ANEXA nr.1

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA            a Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara

  COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE                                  nr.10/2008

   A TERITORIULUI ŞI URBANISM

           Nr.312/ 22  ianuarie 2008        

              

AVIZ Nr. 1  din 22 ianuarie 2008

privind

PLANUL URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENTUL LOCAL AFERENT

pentru

 'Casă de vacanță' în satul Popești, comuna Cîrjiți

__________________________________________________________________________

            Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, constituită prin Hotărârea nr. 211/2006 a Consiliului Judeţean Hunedoara,

            Analizând documentaţia fază PUZ, Proiect nr. 10/2007, elaborată de SC HABITAT PLUS SRL Deva - arh. Anca Vulcan-, beneficiar  familia Pitulescu Mircea ,

Văzând Certificatul de urbanism nr. 126/29.10.2007 emis de Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Avizul nr. D 7267 din 30.11.2007 emis de Statul Major General-U.M. 02515 "D" Bucureşti , Avizul nr. 251.723 din 8.11.2007 emis de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara, Avizul nr. 77.270 din 15.11.2007 emis de Serviciul Român de Informaţii-U.M. 0362 Bucureşti, Avizul  nr. 961/05.11.2007 de amplasament emis de SC ENEL ELECTRICA BANAT SA-Sucursala Deva,  Adresa  nr. 10712/ACC/ din 17.12.2007 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Hunedoara,                   

 

Avizează favorabil documentaţia Plan urbanistic zonal şi Regulamentul local aferent pentru 'Casă de vacanță' în  satul Popești, comuna Cîrjiți, în următoarele condiţii:

 

- Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local aferent se vor aproba de către Consiliul Local al Comunei Cîrjiți potrivit cap.B  pct.11 col. 3 din Anexa nr.1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, dar numai după:

·         revizuirea conținutului bilanțului teritorial din partea scrisă și desenată cu privire la funcțiunea locuire;

·         restudierea tipului de terenuri funcție de proprietari, în Planșa nr. 5 / Obiective de utilitate publică;

·         evidențierea în Planșa nr. 6- Reglementări urbanistice-Detaliu, atât a limitei intravilanului propus cât și a intravilanului existent;

·         evidențierea în Planșa nr. 4 - Plan reglementări edilitare și în Planșa nr. 6 - Reglementări urbanistice - Detaliu, a fosei septice și a puțului;

·         avizarea conținutului topografic al documentației de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara.

La depunerea documentaţiei spre aprobare se va prezenta dovada plăţii tarifului de exercitare a dreptului de semnătură la Registrul Urbaniştilor din România, potrivit prevederilor art.47 alin.(3) din Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România nr. 26/2006.

 

- Autorizaţia de construire se va emite de Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, potrivit prevederilor art.4 lit.a pct.2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza documentaţiei faza PAC  pusă de acord cu avizele solicitate prin Certificatul de urbanism.

 

 

             PREŞEDINTE COMISIE,                                    SECRETAR COMISIE,

                       Dorin Păran                                                       Aurora Mârza

 

             

 

 

·          Scutit de taxă potrivit Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Red/Dact/I.T.

4 ex/22.01.200

        R O M Â N I A                                                                      ANEXA nr.2

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                    la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara

  COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE                                        nr.10/2008

      A TERITORIULUI ŞI URBANISM

               Nr.24/22 ianuarie 2008        

 

 

 

 

 

              

AVIZ Nr. 2  din 22 ianuarie 2008

privind

,,Harta de risc la alunecări de teren - Studiu de caz - Zona Crângului, Municipiul Deva, județul Hunedoara', Faza  a III-a Măsuri de prevenire

 

 

__________________________________________________________________________

 

            Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, constituită prin Hotărârea nr. 211/2006 a Consiliului Judeţean Hunedoara,

            Analizând studiul ,,Harta de risc la alunecări de teren - Studiu de caz - Zona Crângului, Municipiul Deva, județul Hunedoara', Faza  a III-a Măsuri de prevenire, elaborat de SC IPTANA SA București, beneficiar Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor,

Văzând adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor nr.51.270/HI/2007, înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu nr.24/2008,

 

Avizează favorabil Studiul ,,Harta de risc la alunecări de teren - Studiu de caz - Zona Crângului, Municipiul Deva, județul Hunedoara', Faza  a III-a Măsuri de prevenire,

 

cu observația de a se corecta datele cuprinse în Cap.2.2 ,,Date administrativ-teritoriale privind municipiul Deva' cu referire la suprafața administrativă a municipiului (suprafața este de 6.003 ha) și unitatea de măsură a intravilanului (unitatea de măsură este: ha).             

 

 

 

 

 

 

       PREŞEDINTE COMISIE,                                       SECRETAR COMISIE,

                  Dorin Păran                                                         Aurora Mârza

 

 

  

  • Scutit de taxă potrivit Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare

 

Red.MA

Dact.FA

Ex.4/22.01.2008

 

Informaţii în completare