ROMÂNIA

JUDEŢUL  HUNEDOARA

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

 

 

 HOTĂRÂREA Nr.9/2008

privind asocierea Județului Hunedoara cu unele unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ,,AQUA PREST HUNEDOARA'

 

 

                CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA;

                Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, precum  şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;

                Văzând Minuta cu nr.7698/2007, încheiată la sediul Consiliului Județean Hunedoara cu ocazia întâlnirii de lucru dintre conducerea consiliului județean și reprezentanți ai unor unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara, având ca obiect constituirea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitare;

În temeiul prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și ale Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;

În conformitate cu prevederile art. 11, 12 și 13, ale art. 91 alin. 1 lit.e și alin.6 lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

                În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

                Art. 1. - Se aprobă asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu municipiile: Brad, Deva, Hunedoara, Lupeni, cu orașele: Călan, Geoagiu, Hațeg,  Simeria, Uricani, precum și cu comunele: Baia de Criș, Baru, Băcia, Bănița, Beriu, Boșorod, Bretea Română, Buceș, Cerbăl, Certeju de Sus, Crișcior, Densuș, Dobra, General Berthelot, Ghelari, Gurasada, Hărău, Ilia, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Mărtinești, Orăștioara de Sus, Peștișu Mic, Pui, Rapoltu Mare, Rîu de Mori, Sarmizegetusa, Sălașu de Sus, Sîntămărie Orlea, Șoimuș, Teliucu Inferior, Turdaș, Vața de Jos, Vețel și Zam, prin Consiliile Locale ale acestora, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA', persoană juridică de drept român.

                Art. 2. - Se aprobă Actul Constitutiv și Statutul  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA' în formele prevăzute în anexele nr.1 și nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA' va avea sediul în România, Județul Hunedoara, Municipiul Deva, Calea Zarandului nr.43, cod poștal 330092, tel. 0254222345, fax. 0254206007.

                             (2) - Patrimoniul inițial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA' va fi de 45.000 lei .

                             (3) - Se aprobă participarea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, la patrimoniul inițial al Asociației cu o contribuție în numerar, în valoare de 1000  lei.

Art. 4.- Se împuternicește Dl. Moloț Mircea Ioan, președinte al Consiliului Județean Hunedoara, cetățean român, născut la data de 20 martie 1950, în Comuna Mărtinești, județul Hunedoara, domiciliat în Deva, Strada Gheorghe Lazăr nr.9, posesor al C.I. seria HD, nr. 227430, eliberată de Poliția Deva, la data de 28.04.2004, să semneze în numele și pe seama Consiliului Județean Hunedoara, Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA', astfel cum sunt prevăzute în anexele la prezenta hotărâre.

Art. 5 - Numește reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA', în persoana președintelui în funcție al Consiliului Județean Hunedoara.

Art. 6. (1) - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri şi cu realizarea formalităţilor prevăzute de lege pentru înregistrarea Asociației la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă Grefa Judecătoriei Deva se împuternicesc Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

             (2) - Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relații Publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

 

                                                                                                                                                 

                                PREŞEDINTE,                                                                SECRETAR  AL  JUDEŢULUI,

                           Mircea Ioan Moloţ                                                                                Dana Dan

 

 

 

Deva, la 31 ianuarie  2008

                                                                                                            ANEXA NR.1

                                                                         la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara

                                                                                                 Nr.9/2008

 

ACT CONSTITUTIV

AL ASOCIAŢIEI  DE  DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

'AQUA PREST HUNEDOARA'

 

I.              ASOCIAŢII:

            Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, reprezentat de Dl. Moloț Mircea Ioan, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara ;

            Municipiul Brad, prin Consiliul Local al Municipiului Brad, reprezentat de Dl. Cazacu Florin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brad;

            Municipiul Deva, prin Consiliul Local al Municipiului Deva, reprezentat de Dl. Muntean Mircia, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Deva;

            Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, reprezentat de Dl. Schiau Nicolae, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Hunedoara;

            Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni, reprezentat de Dl. Resmeriță Cornel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Lupeni;

            Oraşul Călan, prin Consiliul Local al Oraşului Călan, reprezentat de Dl. Iovănesc Filip Adrian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Orașului Călan;

            Oraşul Geoagiu, prin Consiliul Local al Oraşului Geoagiu, reprezentat de Dl. Mariș Simion, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Orașului Geoagiu;

            Oraşul Hațeg, prin Consiliul Local al Oraşului Hațeg, reprezentat de Dl. Timiș Nicolae, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Orașului Hațeg;

            Oraşul Simeria, prin Consiliul Local al Oraşului Simeria, reprezentat de Dl. Jura Păun Petru Radu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Orașului Simeria;

            Oraşul Uricani, prin Consiliul Local al Oraşului Uricani, reprezentat de Dl. Buhăiescu Dănuț, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Orașului Uricani;

            Comuna Baia de Criș, prin Consiliul Local al Comunei Baia de Criș, reprezentat de Dl. Farcaș Romeo, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Baia de Criș;

            Comuna Baru, prin Consiliul Local al Comunei Baru, reprezentat de Dl. Răducanu Daniel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Baru;

            Comuna Băcia, prin Consiliul Local al Comunei Băcia, reprezentat de Dl. Rîșteiu Emil, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Băcia;

            Comuna Bănița, prin Consiliul Local al Comunei Bănița, reprezentat de Dl. Burlec Martin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Bănița;

            Comuna Beriu, prin Consiliul Local al Comunei Beriu, reprezentat de Dna. Moța Rodica, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Beriu;

            Comuna Boșorod, prin Consiliul Local al Comunei Boșorod, reprezentat de Dl. Grecu Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Boșorod;

            Comuna Bretea Română, prin Consiliul Local al Comunei Bretea Română, reprezentat de Dna. Gușe Aurica, în calitate de Primar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Bretea Română;

            Comuna Buceș, prin Consiliul Local al Comunei Buceș, reprezentat de Dl. Achim Mărcuș, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Buceș;

            Comuna Cerbăl, prin Consiliul Local al Comunei Cerbăl, reprezentat de Dl. Ticula Miron, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Cerbăl;

            Comuna Certeju de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Certeju de Sus, reprezentat de Dl. Câmpian Adrian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Certeju de Sus;

            Comuna Crișcior, prin Consiliul Local al Comunei Crișcior, reprezentat de Dl. Furdui Ilie Ovidiu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local  al Comunei Crișcior;

            Comuna Densuș, prin Consiliul Local al Comunei Densuș, reprezentat de Dl. Ștefoni Sorin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Densuș;

            Comuna Dobra, prin Consiliul Local al Comunei Dobra, reprezentat de Dl. Șuiaga Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Dobra;

            Comuna General Berthelot, prin Consiliul Local al Comunei General Berthelot, reprezentat de Dna. Huzoni Maria, în calitate de Primar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei General Berthelot;

            Comuna Ghelari, prin Consiliul Local al Comunei Ghelari, reprezentat de Dl. Bulbucan Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Ghelari;

            Comuna Gurasada, prin Consiliul Local al Comunei Gurasada, reprezentat de Dl. Nan Silviu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Gurasada;

            Comuna Hărău, prin Consiliul Local al Comunei Hărău, reprezentat de Dl. Dălie Petru, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Hărău;

            Comuna Ilia, prin Consiliul Local al Comunei Ilia, reprezentat de Dl. Omotă Marius, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Ilia;

            Comuna Lelese, prin Consiliul Local al Comunei Lelese, reprezentat de Dl. Achim Ciprian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Lelese;

 

            Comuna Lunca Cernii de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Lunca Cernii de Jos, reprezentat de Dl. Ștefoni Emilian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Lunca Cernii de Jos;

            Comuna Mărtinești, prin Consiliul Local al Comunei Mărtinești, reprezentat de Dl. Bârcean Nicolae, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Mărtinești;

            Comuna Orăștioara de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Orăștioara de Sus, reprezentat de Dl. Tămășoni Aurel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Orăștioara de Sus;

            Comuna Peștișu Mic, prin Consiliul Local al Comunei Peștișu Mic, reprezentat de Dl. Stoica Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Peștișu Mic;

            Comuna Pui, prin Consiliul Local al Comunei Pui, reprezentat de Dl. Stoica Victor, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Pui;

            Comuna Rapoltu Mare, prin Consiliul Local al Comunei Rapoltu Mare, reprezentat de Dl. Roman Octavian Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Rapoltu Mare;

            Comuna Rîu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Rîu de Mori, reprezentat de Dl. Mang Niculiță, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Rîu de Mori;

            Comuna Sarmizegetusa, prin Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa, reprezentat de Dl. Todoni Mihai Cornel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa;

            Comuna Sălașu de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Sălașu de Sus, reprezentat de Dl. Marica Sorin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Sălașu de Sus;

            Comuna Sîntămărie Orlea, prin Consiliul Local al Comunei Sîntămărie Orlea, reprezentat de Dl. Filip Ioan Victor, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Sântămărie Orlea;

            Comuna Șoimuș, prin Consiliul Local al Comunei Șoimuș, reprezentat de Dl. Nistor Laurențiu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Șoimuș;

            Comuna Teliucu Inferior, prin Consiliul Local al Comunei Teliucu Inferior, reprezentat de Dl. Pupeza Daniel Gheorghe Sorin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Teliucu Inferior;

            Comuna Turdaș, prin Consiliul Local al Comunei Turdaș, reprezentat de Dl. Lup Aurel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Turdaș;

            Comuna Vața de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vața de Jos, reprezentat de Dl. Folescu Milu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Vața de Jos și

            Comuna Vețel, prin Consiliul Local al Comunei Vețel, reprezentat de Dl. Popa Petru, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Vețel;

            Comuna Zam, prin Consiliul Local al Comunei Zam, reprezentat de Dl. Sicre Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Zam,

            s-au asociat şi au înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 'AQUA PREST HUNEDOARA' , în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, ale Legii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare.

 

            II. DENUMIREA

Denumirea Asociaţiei este: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 'AQUA PREST HUNEDOARA' (denumită în continuare 'Asociaţia'), conform Dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 57979 din 14.12.2007, eliberată de Ministrul Justiţiei, prin Direcția pentru Servicii Conexe. 

 

            III. SEDIUL

Sediul Asociaţiei este în România, Județul Hunedoara, Municipiul Deva, Calea Zarandului, nr.43, cod poștal 330092, tel. 0254.222345, fax. 0254.206007.

 

            IV. DURATA:

Asociaţia se constituie pe o durată nedeterminată începând cu data înscrierii în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Grefa Judecătoriei Deva.

 

            V. VOINŢA DE ASOCIERE / SCOPUL ASOCIAŢIEI

Prin semnarea prezentului Act Constitutiv, Asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în cadrul Asociaţiei ,,AQUA PREST HUNEDOARA', propunându-şi ca scop realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apă şi apă uzată ('Serviciile') pe baza strategiei de dezvoltare la nivelul județului şi furnizarea în comun a Serviciilor sub autoritatea fiecărei Autorităţi Locale, forma de gestiune fiind gestiunea indirectă, prin delegarea unei părţi din sarcinile şi responsabilităţile legate de Servicii printr-un Contract de Delegare a gestiunii serviciilor pe termen lung, către un operator comun unic care să fie o societate comercială înfiinţată de Părţi în acest scop sau desemnată de Părţi conform legislaţiei în vigoare ('Operatorul').

 

            VI. PATRIMONIUL INIŢIAL

Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de  45.000 LEI, constituit din contribuţia în numerar a asociaţilor, după cum urmează :

 1. Județul Hunedoara - 1000 lei;
 2. Municipiul Brad - 1000 lei;
 3. Municipiul Deva - 1000 lei;
 4. Municipiul Hunedoara - 1000 lei;
 5. Municipiul Lupeni - 1000 lei;
 6. Oraşul Călan - 1000 lei;
 7. Oraşul Geoagiu - 1000 lei;
 8. Oraşul Hațeg - 1000 lei;
 9. Oraşul Simeria - 1000 lei;
 10. Orașul Uricani - 1000 lei;
 11. Comuna Baia de Criș - 1000 lei;
 12. Comuna Baru - 1000 lei;
 13. Comuna Băcia - 1000 lei;
 14. Comuna Bănița - 1000 lei;
 15. Comuna Beriu - 1000 lei;
 16. Comuna Boșorod - 1000 lei;
 17. Comuna Bretea Română - 1000 lei;
 18. Comuna Buceș - 1000 lei;
 19. Comuna Cerbăl - 1000 lei;
 20. Comuna Certeju de Sus - 1000 lei;
 21. Comuna Crișcior - 1000 lei;
 22. Comuna Densuș - 1000 lei;
 23. Comuna Dobra - 1000 lei;
 24. Comuna General Berthelot - 1000 lei;
 25. Comuna Ghelari - 1000 lei;
 26. Comuna Gurasada - 1000 lei;
 27. Comuna Hărău - 1000 lei;
 28. Comuna Ilia - 1000 lei;
 29. Comuna Lelese - 1000 lei;
 30. Comuna Lunca Cernii de Jos - 1000 lei;
 31. Comuna Mărtinești - 1000 lei;
 32. Comuna Orăștioara de Sus  - 1000 lei;
 33. Comuna Peștișu Mic - 1000 lei;
 34. Comuna Pui - 1000 lei;
 35. Comuna Rapoltu Mare - 1000 lei;
 36. Comuna Rîu de Mori - 1000 lei;
 37. Comuna Sarmizegetusa - 1000 lei;
 38. Comuna Sălașu de Sus - 1000 lei;
 39. Comuna Sîntămărie Orlea - 1000 lei;
 40. Comuna Șoimuș - 1000 lei;
 41. Comuna Teliucu Inferior - 1000 lei;
 42. Comuna Turdaș - 1000 lei;
 43. Comuna Vața de Jos - 1000 lei;
 44. Comuna Vețel - 1000 lei;
 45. Comuna Zam - 1000 lei;

 

            Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele :

a) Cotizaţiile membrilor săi şi alte contribuţii de la bugetele Autorităţilor Locale membre;

b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale ;

c) Donaţii, sponsorizări sau legate ;

d) Orice alte surse legale de venituri.

 

            VII. ORGANELE  DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL

 

Conducerea Asociaţiei

Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii desemnaţi de Autorităţile Locale membre, prin hotărâre a acestora.

Adunarea Generală îl alege dintre membrii săi pe Preşedintele Asociaţiei care are atribuţiile prevăzute în Statutul Asociaţiei şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel.

 

Administrarea Asociaţiei

Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din 3 (trei) membri numiţi de Adunarea Generală, pe o perioada de 4 ani.

Sunt numiţi în calitate de membri ai primului Consiliu Director :

Dl./Dna. …....................................,

Dl./Dna. …...................................., 

Dl./Dna. …....................................,

 

Controlul Financiar al Asociaţiei

Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de un cenzor numit de Adunarea Generală pentru o perioadă de 1 (un) an, cu posibilitate prelungirii.

Primul cenzor al asociaţiei este dl./dna.___________________, cetăţean ________, născut la data de ___________, domiciliat în _____________,  titular al B.I. / C.I. seria ___ nr. __________________.

 

            VIII. Pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice se împuterniceşte Domnișoara Vasilache Geanina Elena, cetăţean român, domiciliat în Deva, titular CI seria HD nr.356093, eliberată de S.P.C.L.E.P. Deva la data de 05.02.2007 sau orice persoana pe care mandatarul şi-o va substitui. Domnișoara Vasilache Geanina Elena este consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

 

 

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat în ____  exemplare originale, azi, data autentificării.

 

ASOCIAŢII :

 

Judeţul Hunedoara,

prin  Consiliul Județean Hunedoara,

reprezentat de Președinte Moloț Mircea Ioan

[semnătura]

 

Municipiul  Brad,                                                  Municipiul Deva,      

Prin Consiliul Local al Municipiului Brad,              Prin  Consiliul Local al Municipiului Deva,

Reprezentat de Primar Cazacu Florin                       Reprezentat de Primar Muntean Mircia

[semnătura]                                                               [semnătura]

 

Municipiul Hunedoara,                                        Municipiul Lupeni,                                     

Prin Consiliul Local a Municipiului Hunedoara,      Prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni,

Reprezentat de Primar Schiau Nicolae                      Reprezentat de Primar  Resmeriță Cornel                          

[semnătura]                                                                [semnătura]                                          

 

Oraşul  Călan,

Prin Consiliul Local al Orașului Călan,

Reprezentat de Primar  Iovănesc Filip Adrian

[semnătura]

 

Oraşul Geoagiu,                                                       Oraşul  Hațeg,

Prin  Consiliul Local al Orașului Geoagiu,                Prin Consiliul Local al Orașului Hațeg,

Reprezentat de Primar Mariș Simion                         Reprezentat de Primar  Timiș Nicolae

[semnătura]                                                                [semnătura]

 

Oraşul  Simeria,                                                      Oraşul  Uricani,

Prin  Consiliul Local al Orașului Simeria,                Prin  Consiliul Local al Orașului Uricani,

Reprezentat de Primar Jura Păun Petru Radu           Reprezentat de Primar Buhăiescu Dănuț

[semnătura]                                                               [semnătura]

 

Comuna Baia de Criș,                                              Comuna Baru,

Prin  Consiliul Local al Comunei Baia de Criș,         Prin Consiliul Local al Comunei Baru,

Reprezentat de Primar  Farcaș Romeo                       Reprezentat de Primar  Răducanu Daniel

[semnătura]                                                                [semnătura]

 

Comuna Băcia,                                                          Comuna Bănița,

Prin  Consiliul Local al Comunei Băcia,                     Prin Consiliul Local al Comunei Bănița,

Reprezentat de Primar  Rîșteiu Emil                           Reprezentat de Primar  Burlec Martin

[semnătura]                                                                 [semnătura]

 

Comuna Beriu,

Prin  Consiliul Local al Comunei Beriu,

Reprezentat de Primar  Moța Rodica

[semnătura]

Comuna Boșorod,                                                     Comuna Bretea Română,

Prin  Consiliul Local al Comunei Boșorod,                Prin Consiliul Local al Comunei Bretea Română,

Reprezentat de Primar  Grecu Ioan                             Reprezentat de Primar  Gușe Aurica

[semnătura]                                                                 [semnătura]

 

Comuna Buceș,                                                          Comuna Cerbăl,

Prin  Consiliul Local al Comunei Buceș,                     Prin Consiliul Local al Comunei Cerbăl,

Reprezentat de Primar  Achim Mărcuș                        Reprezentat de Primar  Ticula Miron

[semnătura]                                                                  [semnătura]

 

Comuna Certeju de Sus,                                           Comuna Crișcior,

Prin  Consiliul Local al Comunei Certeju de Sus,       Prin Consiliul Local al Comunei Crișcior,

Reprezentat de Primar  Câmpian Adrian                     Reprezentat de Primar  Furdui Ilie Ovidiu

[semnătura]                                                                  [semnătura]

 

Comuna Densuș,                                                        Comuna Dobra,

Prin  Consiliul Local al Comunei Densuș,                   Prin Consiliul Local al Comunei Dobra,

Reprezentat de Primar  Ștefoni Sorin                           Reprezentat de Primar  Șuiaga Gheorghe

[semnătura]                                                                  [semnătura]

 

Comuna General Berthelot,                                        Comuna Ghelari,

Prin  Consiliul Local al Comunei General Berthelot,    Prin Consiliul Local al Comunei Ghelari,

Reprezentat de Primar  Huzoni Maria                            Reprezentat de Primar  Bulbucan Ioan

[semnătura]                                                                     [semnătura]

 

Comuna Gurasada,                                                      Comuna Hărău,

Prin  Consiliul Local al Comunei Gurasada,                  Prin Consiliul Local al Comunei Hărău,

Reprezentat de Primar  Nan Silviu                                 Reprezentat de Primar  Dălie Petru

[semnătura]                                                                    [semnătura]

 

Comuna Ilia,                                                                  Comuna Lelese,

Prin  Consiliul Local al Comunei Ilia,                            Prin Consiliul Local al Comunei Lelese,

Reprezentat de Primar  Omotă Marius                            Reprezentat de Primar  Achim Ciprian

[semnătura]                                                                     [semnătura]

 

Comuna Lunca Cernii de Jos,                                      Comuna Mărtinești,

Prin Consiliul Local al Comunei Lunca Cernii de Jos,    Prin Consiliul Local al Comunei Mărtinești,

Reprezentat de Primar  Ștefoni Emilian                           Reprezentat de Primar  Bârcean Nicolae

[semnătura]                                                                      [semnătura]

 

 

Comuna Orăștioara de Sus,                                         Comuna Peștișu Mic,

Prin  Consiliul Local al Comunei Orăștioara de Sus,     Prin Consiliul Local al Comunei Peștișu Mic,

Reprezentat de Primar  Tămășoni Aurel                         Reprezentat de Primar  Stoica Ioan

[semnătura]                                                                     [semnătura]

 

Comuna Pui,                                                                Comuna Rapoltu Mare,

Prin Consiliul Local al Comunei Pui,                            Prin Consiliul Local al Comunei Rapoltu Mare,

Reprezentat de Primar  Stoica Victor                             Reprezentat de Primar  Roman Octavian 

[semnătura]                                                                    [semnătura]

 

Comuna Rîu de Mori,                                             Comuna Sarmizegetusa,

Prin  Consiliul Local al Comunei Rîu de Mori,         Prin Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa,

Reprezentat de Primar  Mang Niculiță                       Reprezentat de Primar  Todoni Mihai Cornel

[semnătura]                                                                [semnătura]

 

Comuna Sălașu de Sus,                                           Comuna Sîntămărie Orlea,

Prin Consiliul Local al Comunei Sălașu de Sus,       Prin Consiliul Local al Comunei Sîntămărie Orlea,

Reprezentat de Primar  Marica Sorin                         Reprezentat de Primar  Filip Ioan Victor

[semnătura]                                                                [semnătura]

 

Comuna Soimuș,                                                      Comuna Teliucu Inferior,

Prin Consiliul Local al Comunei Soimuș,                  Prin  Consiliul Local al Comunei Teliucu Inferior,

Reprezentat de Primar  Nistor Laurențiu                    Reprezentat de Primar  Pupeza Daniel Gheorghe

[semnătura]                                                                [semnătura]

 

 

 

Comuna Turdaș,                                                       Comuna Vața de Jos,

Prin  Consiliul Local al Comunei Turdaș,                   Prin Consiliul Local al Comunei Vața de Jos,

Reprezentat de Primar  Lup Aurel                               Reprezentat de Primar  Folescu Milu

[semnătura]                                                                  [semnătura]

 

Comuna Vețel,                                                           Comuna Zam,                                        

Prin  Consiliul Local al Comunei Vețel,                      Prin  Consiliul Local al Comunei Zam,    

Reprezentat de Primar  Popa Petru                               Reprezentat de Primar  Sicre Gheorghe                       

[semnătura]                                                                   [semnătura]                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             ANEXA  NR.2

                                                                      la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara

                                                                                                       Nr.9/2008

 

 

 

 

STATUTUL

ASOCIAŢIEI  de  DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

'AQUA PREST HUNEDOARA'

 

            Asociaţii :

            Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, reprezentat de Dl. Moloț Mircea Ioan, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara ;

            Municipiul Brad, prin Consiliul Local al Municipiului Brad, reprezentat de Dl. Cazacu Florin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brad;

            Municipiul Deva, prin Consiliul Local al Municipiului Deva, reprezentat de Dl. Muntean Mircia, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Deva;

            Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, reprezentat de Dl. Schiau Nicolae, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Hunedoara;

            Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni, reprezentat de Dl. Resmeriță Cornel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Lupeni;

            Oraşul Călan, prin Consiliul Local al Oraşului Călan, reprezentat de Dl. Iovănesc Filip Adrian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Orașului Călan;

            Oraşul Geoagiu, prin Consiliul Local al Oraşului Geoagiu, reprezentat de Dl. Mariș Simion, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Orașului Geoagiu;

            Oraşul Hațeg, prin Consiliul Local al Oraşului Hațeg, reprezentat de Dl. Timiș Nicolae, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Orașului Hațeg;

            Oraşul Simeria, prin Consiliul Local al Oraşului Simeria, reprezentat de Dl. Jura Păun Petru Radu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Orașului Simeria;

            Oraşul Uricani, prin Consiliul Local al Oraşului Uricani, reprezentat de Dl. Buhăiescu Dănuț, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Orașului Uricani;

            Comuna Baia de Criș, prin Consiliul Local al Comunei Baia de Criș, reprezentat de Dl. Farcaș Romeo, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Baia de Criș;

            Comuna Baru, prin Consiliul Local al Comunei Baru, reprezentat de Dl. Răducanu Daniel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Baru;

            Comuna Băcia, prin Consiliul Local al Comunei Băcia, reprezentat de Dl. Rîșteiu Emil, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Băcia;

            Comuna Bănița, prin Consiliul Local al Comunei Bănița, reprezentat de Dl. Burlec Martin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Bănița;

            Comuna Beriu, prin Consiliul Local al Comunei Beriu, reprezentat de Dna. Moța Rodica, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Beriu;

            Comuna Boșorod, prin Consiliul Local al Comunei Boșorod, reprezentat de Dl. Grecu Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Boșorod;

            Comuna Bretea Română, prin Consiliul Local al Comunei Bretea Română, reprezentat de Dna. Gușe Aurica, în calitate de Primar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Bretea Română;

            Comuna Buceș, prin Consiliul Local al Comunei Buceș, reprezentat de Dl. Achim Mărcuș, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Buceș;

            Comuna Cerbăl, prin Consiliul Local al Comunei Cerbăl, reprezentat de Dl. Ticula Miron, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Cerbăl;

            Comuna Certeju de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Certeju de Sus, reprezentat de Dl. Câmpian Adrian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Certeju de Sus;

            Comuna Crișcior, prin Consiliul Local al Comunei Crișcior, reprezentat de Dl. Furdui Ilie Ovidiu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local  al Comunei Crișcior;

            Comuna Densuș, prin Consiliul Local al Comunei Densuș, reprezentat de Dl. Ștefoni Sorin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Densuș;

            Comuna Dobra, prin Consiliul Local al Comunei Dobra, reprezentat de Dl. Șuiaga Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Dobra;

            Comuna General Berthelot, prin Consiliul Local al Comunei General Berthelot, reprezentat de Dna. Huzoni Maria, în calitate de Primar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei General Berthelot;

            Comuna Ghelari, prin Consiliul Local al Comunei Ghelari, reprezentat de Dl. Bulbucan Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Ghelari;

            Comuna Gurasada, prin Consiliul Local al Comunei Gurasada, reprezentat de Dl. Nan Silviu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Gurasada;

            Comuna Hărău, prin Consiliul Local al Comunei Hărău, reprezentat de Dl. Dălie Petru, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Hărău;

            Comuna Ilia, prin Consiliul Local al Comunei Ilia, reprezentat de Dl. Omotă Marius, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Ilia;

            Comuna Lelese, prin Consiliul Local al Comunei Lelese, reprezentat de Dl. Achim Ciprian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Lelese;

            Comuna Lunca Cernii de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Lunca Cernii de Jos, reprezentat de Dl. Ștefoni Emilian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Lunca Cernii de Jos;

            Comuna Mărtinești, prin Consiliul Local al Comunei Mărtinești, reprezentat de Dl. Bârcean Nicolae, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Mărtinești;

            Comuna Orăștioara de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Orăștioara de Sus, reprezentat de Dl. Tămășoni Aurel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Orăștioara de Sus;

            Comuna Peștișu Mic, prin Consiliul Local al Comunei Peștișu Mic, reprezentat de Dl. Stoica Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Peștișu Mic;

            Comuna Pui, prin Consiliul Local al Comunei Pui, reprezentat de Dl. Stoica Victor, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Pui;

            Comuna Rapoltu Mare, prin Consiliul Local al Comunei Rapoltu Mare, reprezentat de Dl. Roman Octavian Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Rapoltu Mare;

            Comuna Rîu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Rîu de Mori, reprezentat de Dl. Mang Niculiță, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Rîu de Mori;

            Comuna Sarmizegetusa, prin Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa, reprezentat de Dl. Todoni Mihai Cornel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa;

            Comuna Sălașu de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Sălașu de Sus, reprezentat de Dl. Marica Sorin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Sălașu de Sus;

            Comuna Sîntămărie Orlea, prin Consiliul Local al Comunei Sîntămărie Orlea, reprezentat de Dl. Filip Ioan Victor, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Sântămărie Orlea;

            Comuna Șoimuș, prin Consiliul Local al Comunei Șoimuș, reprezentat de Dl. Nistor Laurențiu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Șoimuș;

            Comuna Teliucu Inferior, prin Consiliul Local al Comunei Teliucu Inferior, reprezentat de Dl. Pupeza Daniel Gheorghe Sorin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Teliucu Inferior;

            Comuna Turdaș, prin Consiliul Local al Comunei Turdaș, reprezentat de Dl. Lup Aurel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Turdaș;

            Comuna Vața de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vața de Jos, reprezentat de Dl. Folescu Milu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Vața de Jos și

            Comuna Vețel, prin Consiliul Local al Comunei Vețel, reprezentat de Dl. Popa Petru, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Vețel;

            Comuna Zam, prin Consiliul Local al Comunei Zam, reprezentat de Dl. Sicre Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Zam,

 

Denumite colectiv "Părţile' şi  individual 'Partea'

 

Având în vedere că :

 • Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România şi-a asumat obligaţii care implică investiţii importante în infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare (denumite în cele ce urmează 'Serviciile'), până în 2015 pentru un număr de 263 de aglomerări urbane cu un echivalent-locuitor (e.l.) mai mare de 10.000 şi până în 2018 în 2.346 aglomerări urbane cu un e.l. cuprins între 2.000 şi 10.000.
 • Din studiile efectuate la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale, rezultă cu claritate că, pentru buna funcţionare a Serviciilor şi pentru ca Serviciile să îndeplinească condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare şi de angajamentele asumate de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană, sunt necesare investiţii financiare importante în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, care depăşesc în mod considerabil capacităţile financiare ale acestora.
 • Procesul de regionalizare reprezintă un element esenţial în vederea atingerii obiectivelor ambiţioase de investiţii.

 

Ne exprimăm voinţa de a coopera şi de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, ale Legii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 'AQUA PREST HUNEDOARA' (denumită în cele ce urmează 'Asociaţia'), în scopul de a realiza în comun proiecte de dezvoltare a infrastructurii aferente Serviciilor pe baza strategiei de dezvoltare la nivelul județului şi de a furniza Serviciile în comun prin intermediul unui operator comun unic.

CAPITOLUL I -DENUMIREA, SEDIUL ŞI DURATA ASOCIAŢIEI

 

Art. 1. - Denumirea Asociaţiei este Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară « AQUA PREST HUNEDOARA », conform Dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 57979 din 14.12.2007, eliberată de Ministrul Justiţiei, prin Direcția pentru Servicii Conexe.

 

Art. 2. - (1) Sediul Asociaţiei este în România, Județul Hunedoara, Municipiul Deva, Calea Zarandului, nr.43, cod poștal 330092, tel. 0254.222345, fax. 0254.206007.

                 (2) Sediul Asociaţiei va putea fi schimbat în orice alt loc în baza unei Hotărâri a Adunării Generale a Asociaţiei.

 

Art. 3. - Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la Grefa Judecătoriei Deva.

 

CAPITOLUL II - SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

 

Art. 4. - Asociaţia are ca scop realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente Serviciilor pe baza strategiei de dezvoltare la nivelul județului şi furnizarea în comun a Serviciilor, forma de gestiune fiind gestiunea delegată, ce se va realiza în baza unui Contract de Delegare a gestiunii Serviciilor pe termen lung, către un operator comun unic ('Operatorul'), conform legislaţiei în vigoare.

 

            Părţile declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este legat de interesul general al locuitorilor din unitățile administrativ-teritoriale membre, pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciilor, de creşterea capacităţii de atragere a fondurilor externe nerambursabile pentru finanţarea investiţiilor necesare privind Serviciile, precum şi de crearea unui operator profesionist care să implementeze programul de investiţii aprobat de către Părţi, care să funcţioneze pe principii de eficienţă şi să asigure servicii de calitate în condiţiile unor tarife acceptabile pentru populaţie.

Art. 5. - Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele:

a)      Să încheie Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor cu Operatorul, prevăzut la art. 18 alin.2 lit. a) din prezentul Statut, în numele şi pe seama unităţilor administrativ teritoriale membre care vor constitui împreună Autoritatea Delegantă;

b)      Să exercite drepturile specifice de control şi informare, privind Operatorul, conform prezentului Statut şi Actului Constitutiv al Operatorului;

c)      Să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru Autorităţile Locale în ceea priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciilor, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes intercomunitar;

d)      Să pregătească şi să promoveze strategia de dezvoltare a Serviciilor ;

e)      Să elaboreze Caietele de sarcini (masterplanul) şi Regulamentul consolidat şi armonizat al Serviciilor pentru întreaga Arie a Delegării, precum şi Regulamentul de organizare şi  funcţionare al Operatorului;

f)        Să vegheze la punerea în aplicare a proiectelor de investiţii încredinţate Operatorului în temeiul Contractului de Delegare;

g)      Să monitorizeze respectarea obligaţiilor asumate de Operator prin Contractul de Delegare, îndeosebi în ceea ce priveşte realizarea indicatorilor de performanţă, executarea lucrărilor încredinţate Operatorului şi calitatea Serviciilor furnizate utilizatorilor;

h)      Să identifice şi să propună orice acţiuni vizând realizarea obiectivelor Autorităţilor Locale în legătură cu Serviciile :

·        păstrarea tarifelor la un nivel care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul poluatorul plăteşte, în conformitate cu art.18 al. 2 lit. (d) din prezentul Statut,

·        creşterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciilor,

·        buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciilor şi gestiunea administrativă şi comercială eficientă a acestora,

·        menţinerea calităţii tehnice şi întreţinerea eficientă a echipamentelor şi lucrărilor legate de Servicii,

·        buna gestiune a resurselor umane.

i)        Să fie un pol al competenţelor administrative, financiare, tehnice şi economice în beneficiul Autorităţilor Locale şi al Serviciilor;

j)        Să acorde ajutor Autorităţilor Locale şi Operatorului în vederea obţinerii resurselor financiare  necesare implementării Programului de Dezvoltare a Serviciilor şi, dacă este cazul, să obţină astfel de fonduri care vor fi puse la dispoziţia Operatorului.

 

CAPITOLUL III - PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

 

Art. 6. - (1) Patrimoniul Asociaţiei este compus din patrimoniul iniţial, pe de o parte, şi din patrimoniul pe care Părţile îl vor da în administrare pentru exercitarea competenţelor legate de gestiunea Serviciilor, pe de altă parte în condiţiile prevăzute de lege.

                (2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 45.000 LEI, constituit din contribuţia în numerar a asociaţilor, după cum urmează :

 1. Județul Hunedoara - 1000 lei;
 2. Municipiul Brad - 1000 lei;
 3. Municipiul Deva - 1000 lei;
 4. Municipiul Hunedoara - 1000 lei;
 5. Municipiul Lupeni - 1000 lei;
 6. Oraşul Călan - 1000 lei;
 7. Oraşul Geoagiu - 1000 lei;
 8. Oraşul Hațeg - 1000 lei;
 9. Oraşul Simeria - 1000 lei;
 10. Orașul Uricani - 1000 lei;
 11. Comuna Baia de Criș - 1000 lei;
 12. Comuna Baru - 1000 lei;
 13. Comuna Băcia - 1000 lei;
 14. Comuna Bănița - 1000 lei;
 15. Comuna Beriu - 1000 lei;
 16. Comuna Boșorod - 1000 lei;
 17. Comuna Bretea Română - 1000 lei;
 18. Comuna Buceș - 1000 lei;
 19. Comuna Cerbăl - 1000 lei;
 20. Comuna Certeju de Sus - 1000 lei;
 21. Comuna Crișcior - 1000 lei;
 22. Comuna Densuș - 1000 lei;
 23. Comuna Dobra - 1000 lei;
 24. Comuna General Berthelot - 1000 lei;
 25. Comuna Ghelari - 1000 lei;
 26. Comuna Gurasada - 1000 lei;
 27. Comuna Hărău - 1000 lei;
 28. Comuna Ilia - 1000 lei;
 29. Comuna Lelese - 1000 lei;
 30. Comuna Lunca Cernii de Jos - 1000 lei;
 31. Comuna Mărtinești - 1000 lei;
 32. Comuna Orăștioara de Sus  - 1000 lei;
 33. Comuna Peștișu Mic - 1000 lei;
 34. Comuna Pui - 1000 lei;
 35. Comuna Rapoltu Mare - 1000 lei;
 36. Comuna Rîu de Mori - 1000 lei;
 37. Comuna Sarmizegetusa - 1000 lei;
 38. Comuna Sălașu de Sus - 1000 lei;
 39. Comuna Sîntămărie Orlea - 1000 lei;
 40. Comuna Șoimuș - 1000 lei;
 41. Comuna Teliucu Inferior - 1000 lei;
 42. Comuna Turdaș - 1000 lei;
 43. Comuna Vața de Jos - 1000 lei;
 44. Comuna Vețel - 1000 lei;
 45. Comuna Zam - 1000 lei;

                (3) În condiţiile prevăzute de lege, bunurile date în administrare de către Părţi pentru exercitarea competenţelor legate de gestiunea Serviciilor vor fi înregistrate contabil ca Mijloace fixe în partea de Activ a Bilanţului Asociaţiei şi respectiv fie ca Drepturi ale Părţilor în partea de Pasiv a Bilanţului Asociaţiei, fie, dacă bunurile sunt finanţate de către terţi, în Pasiv la Finanţări de către Terţi.

 

Art. 7. - Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele :

a)    Cotizaţiile membrilor săi şi alte contribuţii de la bugetele Autorităţilor Locale ;

b)    Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale ;

c)    Donaţii, sponsorizări sau legate ;

d)    Orice alte surse legale de venituri.

 

Art. 8. - Asociaţia  nu va desfăşura activităţi economice directe.

 

Art. 9. - Asociaţia are un buget propriu de venituri şi cheltuieli. Situaţiile financiare se întocmesc în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

CAPITOLUL IV -  ASOCIAŢII

 

Art. 10. - Asociaţii au următoarele drepturi :

a)    Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;

b)    Să participe la luarea hotărârilor care privesc activitatea Asociaţiei;

c)    Să primească la cerere toate informaţiile disponibile care privesc activitatea Asociaţiei.

 

Art. 11. - Asociaţii au următoarele obligaţii :

a)    Să respecte Statutul, Actul Constitutiv şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei;

b)    Să plătească cotizaţia anuală ;

c)    Să promoveze şi să participe activ la acţiunile desfăşurate de Asociaţie ;

d)    Să desemneze un membru în Adunarea Generală a Asociaţiei.

 

Art. 12. - (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii din Asociaţie. Retragerea din Asociaţie nu poate avea loc decât în situaţia în care Asociatul respectiv renunţă unilateral la Contractul de Delegare (răscumpărare).

                 - (2) Dacă oricare dintre Asociaţi doreşte să se retragă din Asociaţie, această Parte va notifica Preşedintelui Asociaţiei şi celorlalţi Asociaţi intenţia sa.

                 - (3) Adunarea Generală a Asociaţiei va analiza consecinţele retragerii planificate şi va propune Părţilor modificările care să fie operate la Actul Constitutiv al Operatorului şi/sau la Contractul de Delegare (în special în ceea ce priveşte Lista de Investiţii şi Planul de Finanţare al său), conform prevederilor Contractului de Delegare.

             - (4) Preşedintele Asociaţiei va convoca Adunarea Generală în cel mult 30 zile de la data retragerii unuia dintre Asociaţi, pentru a modifica corespunzător prezentul Statut şi Actul Constitutiv al Asociaţiei.

               - (5) Orice membru care se retrage din Asociaţie este obligat să plătească:

a) sumele corespunzătoare rambursării, de către Operator, a împrumuturilor contractate, pentru finanţarea dezvoltării (modernizare, reabilitare, bunuri noi indiferent daca sunt extinderi sau înlocuiri) infrastructurii aferente Serviciilor respectivului membru, de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al Asociaţiei plus cheltuielile aferente acestor împrumuturi;

b) sumele corespunzătoare investiţiilor de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al Asociaţiei, altele decât cele prevăzute la lit.a);

c) sumele corespunzătoare răscumpărării Contractului de Delegare prevăzute de acesta.

 

Art. 13. -Asociaţia poate accepta noi membri, cu consimţământul tuturor Asociaţilor, exprimat prin hotărâre a Consiliului Local sau Judeţean, după caz, şi cu încheierea unui act adiţional la prezentul Statut, prin care noii membri sunt menţionaţi în preambulul Statutului. Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile prezentului Statut şi deleagă gestiunea Serviciilor Operatorului, prin act adiţional la Contractul de Delegare, semnat de Asociaţie în numele şi pe seama unităţii administrativ-teritoriale respective.

 

 

CAPITOLUL V - ORGANELE ASOCIAŢIEI

 

Adunarea Generală al Asociaţiei

 

Art. 14. - (1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii desemnaţi de Autorităţile Locale membre, prin hotărâre a acestora.

                  (2) Fiecare Autoritate Locală va desemna un reprezentant ca membru în Adunarea Generală a Asociaţiei. Mandatul reprezentaţilor este valabil de la data numirii acestora până la data revocării/înlocuirii lor, prin hotărârea Autorităţii Locale competente.

                  (3) Fiecare Autoritate Locală va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea permanentă în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei.

                  (4) Hotărârile de numire/ revocare/ înlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise, în copie, Părţilor şi Adunării Generale în termen de 10  zile calendaristice de la data emiterii lor.

 

Art. 15. - Sunt numiţi în calitate de membri ai primei Adunări Generale:

            Dl.  Mircea Ioan Moloț, desemnat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara;

            Dl./Dna ..........................................., desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brad;

            Dl./Dna ..........................................., desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Deva;

            Dl./Dna ..........................................., desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Hunedoara;

            Dl./Dna ..........................................., desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Lupeni;

            Dl./Dna ..........................................., desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Orașului Călan;

            Dl./Dna ..........................................., desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Orașului Geoagiu;

            Dl./Dna ..........................................., desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Orașului Hațeg;

            Dl./Dna ..........................................., desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Orașului Simeria;

            Dl./Dna ..........................................., desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Orașului Uricani;

            Dl./Dna ...........................................,  desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Baia de Criș;

            Dl./Dna ..........................................., desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Baru;

            Dl./Dna ...........................................,, desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Băcia;

            Dl./Dna ...........................................,, desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Bănița;

            Dl./Dna ...........................................,, desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Beriu;

            Dl./Dna ...........................................,, desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Boșorod;

            Dl./Dna ..........................................., desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Bretea Română;

            Dl./Dna ...........................................,, desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Buceș;

            Dl./Dna ...........................................,, desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Cerbăl;

            Dl./Dna ...........................................,  desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Certeju de Sus;

            Dl./Dna ..........................................., desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local  al Comunei Crișcior;

            Dl./Dna ..........................................., desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Densuș;

            Dl./Dna ..........................................., desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Dobra;

            Dl./Dna ..........................................., desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei General Berthelot;

            Dl./Dna ..........................................., desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Ghelari;

            Dl./Dna ..........................................., desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Gurasada;

            Dl./Dna ...........................................,, desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Hărău;

            Dl./Dna ..........................................., desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Ilia;

            Dl./Dna ...........................................,, desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Lelese;

            Dl./Dna ...........................................,, desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Lunca Cernii de Jos;

            Dl./Dna ...........................................,, desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Mărtinești;

            Dl./Dna ..........................................., desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Orăștioara de Sus;

            Dl./Dna ...........................................,, desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Peștișu Mic;

            Dl./Dna ...........................................,, desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Pui;

            Dl./Dna ...........................................,, desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Rapoltu Mare;

            Dl./Dna ...........................................,, desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Rîu de Mori;

            Dl./Dna ...........................................,, desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa;

            Dl./Dna ...........................................,, desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Sălașu de Sus;

            Dl./Dna ..........................................., desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Sântămărie Orlea;

            Dl./Dna ...........................................,, desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Șoimuș;

            Dl./Dna ..........................................., desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Teliucu Inferior;

            Dl./Dna ...........................................,, desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Turdaș;

            Dl./Dna ..........................................., desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Vața de Jos și

            Dl./Dna ...........................................,, desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Vețel;

            Dl./Dna ..........................................., desemnat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Zam,

Art. 16. -  Adunarea Generală alege dintre membrii săi Preşedintele Asociaţiei care are atribuţiile prevăzute în prezentul Statut şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel.

 

Art. 17. - (1) - Adunarea Generală îndeplineşte atribuţiile care îi revin Adunării Generale conform art. 21 al. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2001 cu privire la asociaţii şi fundaţii, precum şi atribuţiile speciale prevăzute de prezentul Statut, în exercitarea competenţelor privind Serviciile Delegate încredinţate de către Autorităţile Locale membre, şi drepturile speciale acordate de Actul Constitutiv al Operatorului prevăzut la art. 18 al. 2 lit. a) din prezentul Statut .

                 - (2) Principalele atribuţii ale Adunării Generale a Asociaţiei sunt:

a)   stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;

b)   aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director pentru perioada anterioară, situaţiile financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul încheiat şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul exerciţiu financiar;

c)   alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;

d)   alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;

e)   înfiinţarea de filiale;

f)    aprobarea organigramei şi politicii de personal a Asociaţiei, precum şi aprobarea constituirii, atribuţiilor, funcţionării şi organizării aparatului tehnic al Asociaţiei;

g)   aprobarea contractelor a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de ________Euro;

h)   modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei;

i)     dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

j)     aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie şi a retragerii unor membri din Asociaţie;

k)   orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în Statut.

             - (3) Prin prezentul Statut, Autorităţile Locale membre încredinţează Asociaţiei dreptul ca, prin Adunarea Generală, să exercite în numele şi pe seama lor următoarele atribuţii legate de Servicii :

 

a)   aprobarea strategiilor privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea Serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, precum şi a programelor de protecţie a mediului, prezentate de Consiliul Director al Asociaţiei;

b)   coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu;

c)   asigurarea gestionării şi administrării Serviciilor de către Operator pe criterii de eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a Serviciilor, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii;

d)   consultarea asociaţiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a Serviciilor;

e)   medierea conflictelor dintre utilizatori şi Operator, la cererea uneia dintre părţi;

f)    monitorizarea şi controlul modului de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de Operator prin Contractul de Delegare cu privire la:

§  modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de Operator, în special respectarea indicatorilor de performanţă, inclusiv în relaţia cu utilizatorii,

§  modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilităţi publice, mai ales exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate Serviciilor,

§  asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public,

§  asigurarea protecţiei utilizatorilor;

g)   solicitarea de informaţii cu privire la nivelul şi calitatea Serviciilor furnizate/prestate şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, încredinţate pentru realizarea Serviciilor;

h)   invitarea Operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relaţia cu utilizatorii Serviciilor,

i)     stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii Arii a Delegării prevăzute în Contractul de Delegare;

j)     de la data la care Autorităţile Locale membre hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic, aprobarea modulului de formare şi a stabilirii preţurilor şi tarifelor, respectiv ajustarea si modificarea preţurilor şi  tarifelor propuse de Operator;

k)   monitorizarea respectării angajamentelor asumate faţă de Operator prin clauzele contractuale stabilite prin Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor şi aplicarea măsurilor corective prevăzute de Contractul de Delegare în situaţia în care Operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanţă şi eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea Serviciilor;

l)     aprobarea Caietului de Sarcini şi a Regulamentului consolidat şi armonizat al Serviciilor pentru întreaga Arie a Delegării, prezentate de Consiliul Director;

m) păstrarea, în condiţiile legii, a confidenţialităţii datelor şi informaţiilor economico-financiare privind activitatea Operatorului, altele decât cele de interes public;

 

               - (4) Adunarea Generală a Asociaţiei adoptă de asemenea orice hotărâri în exercitarea drepturilor speciale acordate Asociaţiei prin Actul Constitutiv al Operatorului înfiinţat conform art. 18 alin. (2) lit. a) din prezentul Statut.

 

Art. 18. -  (1) În temeiul art. 17 al. (3) din prezentul Statut, Adunarea Generală deliberează asupra aspectelor legate de obiectivele Asociaţiei, având în vedere interesul său comun, în special:

-       Operatorul

-       Contractul de Delegare

-       Masterplan-ul pentru Servicii (caietul de sarcini şi lista de investiţii)

-       Politica de tarife

 

               -  (2)  În legătură cu acestea, Părţile declară că :

 

a) Operatorul

1. Operatorul va fi  o societate comercială înfiinţată într-una dintre formele prevăzute de legislaţia privind societăţile comerciale, având ca acţionari toate sau o parte dintre unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei.  

2. Operatorul va avea ca obiect principal de activitate furnizarea Serviciilor pentru Autorităţile Locale semnatare ale prezentului Statut.

3. Asociaţia va fi consultată cu privire la propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Operatorului, înainte de aprobarea acestora. Autorităţile Locale vor respecta avizul Asociaţiei.

4. Asociaţia va exercita drepturi speciale de control şi informare care îi sunt acordate prin Actul Constitutiv al Operatorului.

 

b) Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor

1. Părţile încredinţează Asociaţiei, prin prezentul Statut, exerciţiul competenţelor lor privind Serviciile, prevăzute la art. 17 alin. (3) de mai sus.

2. Contractul de Delegare va fi semnat pe de o parte de Asociaţie, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre care vor avea împreună calitatea de Autoritate Delegantă, şi pe de altă parte de Operator.

3. Prin Contractul de Delegare, Asociaţia, în numele şi pe seama Autorităţilor Locale membre, va conferi Operatorului dreptul exclusiv de a furniza Serviciile, ca servicii publice, în cadrul ariei geografice a teritoriului unităţilor administrativ teritoriale membre, precum şi concesiunea exclusivă asupra bunurilor publice, care constituie sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare aferente Serviciilor, şi private aferente Serviciilor. Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiţii convenite de Părţi, va întreţine, moderniza, reabilita şi extinde sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare şi va gestiona Serviciile pe riscul şi răspunderea sa, conform dispoziţiilor Contractului de Delegare.

4. Adunarea Generală a Asociaţiei va monitoriza îndeplinirea de către Operator a obligaţiilor ce-i incumbă în temeiul Contractului de Delegare.

5. Asociaţia, în temeiul dreptului de exercitare a competeţelor membrilor săi legate de Servicii, care îi sunt conferite prin prezentul Statut, va exercita în numele şi pe seama Autorităţilor Locale membre, drepturile şi obligaţiile contractuale care le revin acestora în calitate de Autoritate Delegantă.

 

c) Masterplan-ul pentru Servicii (caietul de sarcini şi lista de investiţii)

1. Masterplan-ul va fi elaborat şi actualizat periodic, ţinând seama de nevoile specifice ale fiecărei Părţi.

2. Sursele de finanţare a investiţiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau instituţii financiare, fonduri de la bugetele locale ale Autorităţilor Locale, fondurile proprii sau atrase ale Operatorului.

3. Lista de Investiţii şi Planul de Finanţare a Investiţiilor, cuprinse în Masterplan, vor fi discutate în şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei şi aprobate de fiecare dintre Autorităţile Locale. Acestea vor face parte integrantă din Contractul de Delegare.

4. Studiile de Fezabilitate aferente Listelor de Investiţii vor fi supuse avizului consultativ al Asociaţiei înainte de a fi aprobate de Autorităţile Locale membre vizate de respectiva Listă de Investiţii.

 

d) Politica tarifară

1. Fiecare Autoritate Locală va aproba tarifele care vor fi aplicate de Operator în aria geografică corespunzătoare competenţei teritoriale a acesteia, conform politicii tarifare stabilite de Asociaţie şi după consultări prealabile în cadrul Asociaţiei. Tarifele vor fi stabilite, ajustate şi modificate conform legislaţiei în vigoare.

2. De îndată ce Părţile vor hotărî trecerea la un sistem de Tarif Unic pentru întreaga arie a delegării de gestiune, Asociaţia va avea atribuţia de a aproba stabilirea, ajustarea şi modificarea acestui tarif unic, în numele şi  pe seama unităţilor administrativ teritoriale membre.

 

Art. 19. - Membrii Adunării Generale sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Art. 20. - (1) Adunarea Generală va fi convocată cel puţin o dată la 3 (trei) luni sau ori de câte ori este necesar, de către Preşedintele Asociaţiei sau de un număr de cel puţin ____ membri.

(2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de data şedinţei şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi a şedinţei.

(3) Participanţii la şedinţele Adunării Generale vor fi reprezentanţii numiţi de Autorităţile Locale.

(4) Şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei vor fi conduse de Preşedintele Asociaţiei sau, în absenţa acestuia de persoana desemnată de Adunarea Generală dintre membrii săi.

(5) Adunarea Generală va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar care va redacta procesul verbal al şedinţei.

(6) Procesul verbal este semnat de Preşedinte şi de secretar. O copie a procesului verbal va fi transmisă, în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la data şedinţei, fiecărei Autorităţi Locale, indiferent dacă reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la şedinţă.

 

Art. 21. - (1) Fiecare membru al Adunării Generale are un vot egal în Adunarea Generală. Dreptul de vot nu poate fi transmis.

               - (2) Pentru a fi valabile hotărârile Adunării Generale adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a) -g) din prezentul Statut se iau în prezenţa a [3/4] din membri şi cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi.  Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generală este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenţi.

               - (3) Dacă o hotărâre a Adunării Generale priveşte în mod direct Serviciile sau bunurile care aparţin unei anumite Autorităţi Locale, nici o hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil al reprezentantului respectivei Autorităţi Locale.

               - (4) Pentru a fi valabile hotărârile Adunării Generale adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. b)-h), k) şi m)  şi la art. 17 alin. (4) din prezentul Statut, se iau în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul de membri care să reprezinte cel puţin 2/3 din populaţie, cvorum obligatoriu la oricare convocare, şi cu votul favorabil a cel puţin jumătate din numărul Autorităţilor Locale membre care însumează cel puţin 1/2 din numărul total al populaţiei membrilor Asociaţiei. Pentru luarea acestor hotărâri este necesar ca printre cei care votează să se numere reprezentantul județului Hunedoara.

                - (5) Pentru a fi valabile hotărârile Adunării Generale adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. h) - j) şi art. 17 alin. (3) lit. a), i), j) şi l)  din prezentul Statut, se iau în prezenţa tuturor membrilor, cvorum obligatoriu la oricare convocare, şi cu votul favorabil al tuturor Autorităţilor Locale membre ale Asociaţiei.

 

Art. 22. - (1) Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. h) - j) şi art. 17 alin. (3) lit. a), i), j) şi l) nu pot fi votate de reprezentanţii Autorităţilor Locale membre în Adunarea Generală decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a Autorităţii Locale ai căror reprezentanți sunt.

               - (2) Hotărârile luate de Adunarea Generală a Asociaţiei trebuie aduse la cunoştinţa Autorităţilor Locale membre în termen de cel mult 10 zile de la adoptare. Aceste hotărâri sunt asimilate actelor administrative şi lor li se aplică toate prevederile legale privind aducerea lor la cunoştinţă publică de către secretarii fiecărei unităţi administrativ-teritoriale membre. De asemenea Asociaţia este obligată să publice toate hotărârile Adunării Generale pe propria pagină de internet.

 

Consiliul Director

 

Art. 23. - Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din 3 (trei) membri numiţi de Adunarea Generală, pe o perioada de 4 ani.

 

Art. 24. -  Sunt numiţi în calitate de membri ai primului Consiliu Director:

Dl./Dna …....................................,

Dl. /Dna…....................................,  

Dl. /Dna…....................................,

 

Art. 25. -  Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. În exercitarea competenţelor sale, Consiliul Director:

a)        prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al exerciţiului  financiar viitor şi proiectul programelor Asociaţiei;

b)        încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, cu excepţia contractelor a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de ______Euro;

c)        asigură elaborarea strategiilor privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea Serviciilor, utilizând principiul planificării strategice multianuale, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea Operatorului, precum şi a programelor de protecţie a mediului, pe care le supune spre aprobare Adunării Generale a Asociaţiei;

d)        asigură elaborarea Caietului de Sarcini şi a Regulamentului consolidat şi armonizat al Serviciilor pentru întreaga Arie a Delegării, pe care le supune spre aprobare Adunării Generale a Asociaţiei;

e)        îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

 

Art. 26. - Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Art. 27. - (1) Consiliul Director se întruneşte în şedinţe, o dată la două săptămâni sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui Asociaţiei.

(2) Deciziile Consiliului Director se iau în prezenţa a tuturor celor trei membri, cu votul favorabil a cel puţin doi dintre ei.

 

Controlul Financiar al Asociaţiei

Art. 28. - (1) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de un cenzor numit de Adunarea Generală pentru o perioadă de 1 (un) an, cu posibilitate prelungirii.

(2) Primul cenzor al Asociaţiei este  ………………............................

(3) Cenzorul are atribuţiile prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VI -DIZOLVAREA ŞI  LICHIDAREA

 

Art. 29. - Asociaţia se dizolvă :

-       de drept;

-       prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente;

-       prin hotărârea Adunării Generale.

 

Art. 30. - Asociaţia se dizolvă de drept prin:

-       imposibilitatea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se producere schimbarea acestui scop;

-       imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu prezentul Statut, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;

-       reducerea numărului de asociaţi sub limita de trei, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop.

 

Art. 31. - Asociaţia se dizolvă prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente când:

-       scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;

-       realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

-       Asociaţia urmăreşte un alt scop decât acela pentru care s-a constituit;

-       Asociaţia a devenit insolvabilă.

 

Art. 32. - Lichidarea Asociaţiei se va face în condiţiile prevăzute de lege.

 

Art. 33. - (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

              - (2) Asociaţia îşi încetează existenţa la data radierii ei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 

CAPITOLUL VIII - DISPOZIŢII  FINALE

 

Art. 34. - (1) Prezentul Statut poate fi modificat doar prin Acte Adiţionale semnate de reprezentanţii tuturor Părţilor, special împuterniciţi în acest scop.

               - (2) Prezentul Statut este guvernat de legea română. Ïn situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu, prezentul Statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.

               - (3) Toate disputele născute din sau în legătură cu acest Statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.

Prezentul Statut a fost semnat în .........(......................................................) exemplare originale, astăzi, data autentificării sale.

 

ASOCIAŢII :

 

Judeţul Hunedoara,

prin  Consiliul Județean Hunedoara,

reprezentat de Președinte Moloț Mircea Ioan

[semnătura]

 

Municipiul  Brad,                                                  Municipiul Deva,      

Prin Consiliul Local al Municipiului Brad,              Prin  Consiliul Local al Municipiului Deva,

Reprezentat de Primar Cazacu Florin                       Reprezentat de Primar Muntean Mircia

[semnătura]                                                               [semnătura]

 

Municipiul Hunedoara,                                        Municipiul Lupeni,                                     

Prin Consiliul Local a Municipiului Hunedoara,      Prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni,

Reprezentat de Primar Schiau Nicolae                      Reprezentat de Primar  Resmeriță Cornel                          

[semnătura]                                                                [semnătura]                                          

 

Oraşul  Călan,

Prin Consiliul Local al Orașului Călan,

Reprezentat de Primar  Iovănesc Filip Adrian

[semnătura]

 

Oraşul Geoagiu,                                                       Oraşul  Hațeg,

Prin  Consiliul Local al Orașului Geoagiu,                Prin Consiliul Local al Orașului Hațeg,

Reprezentat de Primar Mariș Simion                         Reprezentat de Primar  Timiș Nicolae

[semnătura]                                                                [semnătura]

 

Oraşul  Simeria,                                                      Oraşul  Uricani,

Prin  Consiliul Local al Orașului Simeria,                Prin  Consiliul Local al Orașului Uricani,

Reprezentat de Primar Jura Păun Petru Radu           Reprezentat de Primar Buhăiescu Dănuț

[semnătura]                                                               [semnătura]

 

Comuna Baia de Criș,                                              Comuna Baru,

Prin  Consiliul Local al Comunei Baia de Criș,         Prin Consiliul Local al Comunei Baru,

Reprezentat de Primar  Farcaș Romeo                       Reprezentat de Primar  Răducanu Daniel

[semnătura]                                                                [semnătura]

 

Comuna Băcia,                                                          Comuna Bănița,

Prin  Consiliul Local al Comunei Băcia,                     Prin Consiliul Local al Comunei Bănița,

Reprezentat de Primar  Rîșteiu Emil                           Reprezentat de Primar  Burlec Martin

[semnătura]                                                                 [semnătura]

 

Comuna Beriu,

Prin  Consiliul Local al Comunei Beriu,

Reprezentat de Primar  Moța Rodica

[semnătura]

 

Comuna Boșorod,                                                     Comuna Bretea Română,

Prin  Consiliul Local al Comunei Boșorod,                Prin Consiliul Local al Comunei Bretea Română,

Reprezentat de Primar  Grecu Ioan                             Reprezentat de Primar  Gușe Aurica

[semnătura]                                                                 [semnătura]

 

Comuna Buceș,                                                          Comuna Cerbăl,

Prin  Consiliul Local al Comunei Buceș,                     Prin Consiliul Local al Comunei Cerbăl,

Reprezentat de Primar  Achim Mărcuș                        Reprezentat de Primar  Ticula Miron

[semnătura]                                                                  [semnătura]

 

Comuna Certeju de Sus,                                           Comuna Crișcior,

Prin  Consiliul Local al Comunei Certeju de Sus,       Prin Consiliul Local al Comunei Crișcior,

Reprezentat de Primar  Câmpian Adrian                     Reprezentat de Primar  Furdui Ilie Ovidiu

[semnătura]                                                                  [semnătura]

 

Comuna Densuș,                                                        Comuna Dobra,

Prin  Consiliul Local al Comunei Densuș,                   Prin Consiliul Local al Comunei Dobra,

Reprezentat de Primar  Ștefoni Sorin                           Reprezentat de Primar  Șuiaga Gheorghe

[semnătura]                                                                  [semnătura]

 

Comuna General Berthelot,                                        Comuna Ghelari,

Prin  Consiliul Local al Comunei General Berthelot,    Prin Consiliul Local al Comunei Ghelari,

Reprezentat de Primar  Huzoni Maria                            Reprezentat de Primar  Bulbucan Ioan

[semnătura]                                                                     [semnătura]

 

Comuna Gurasada,                                                      Comuna Hărău,

Prin  Consiliul Local al Comunei Gurasada,                  Prin Consiliul Local al Comunei Hărău,

Reprezentat de Primar  Nan Silviu                                 Reprezentat de Primar  Dălie Petru

[semnătura]                                                                    [semnătura]

 

Comuna Ilia,                                                                  Comuna Lelese,

Prin  Consiliul Local al Comunei Ilia,                            Prin Consiliul Local al Comunei Lelese,

Reprezentat de Primar  Omotă Marius                            Reprezentat de Primar  Achim Ciprian

[semnătura]                                                                     [semnătura]

 

 

 

Comuna Lunca Cernii de Jos,                                      Comuna Mărtinești,

Prin Consiliul Local al Comunei Lunca Cernii de Jos,    Prin Consiliul Local al Comunei Mărtinești,

Reprezentat de Primar  Ștefoni Emilian                           Reprezentat de Primar  Bârcean Nicolae

[semnătura]                                                                      [semnătura]

 

Comuna Orăștioara de Sus,                                         Comuna Peștișu Mic,

Prin  Consiliul Local al Comunei Orăștioara de Sus,     Prin Consiliul Local al Comunei Peștișu Mic,

Reprezentat de Primar  Tămășoni Aurel                         Reprezentat de Primar  Stoica Ioan

[semnătura]                                                                     [semnătura]

 

Comuna Pui,                                                                Comuna Rapoltu Mare,

Prin Consiliul Local al Comunei Pui,                            Prin Consiliul Local al Comunei Rapoltu Mare,

Reprezentat de Primar  Stoica Victor                             Reprezentat de Primar  Roman Octavian 

[semnătura]                                                                    [semnătura]

 

Comuna Rîu de Mori,                                             Comuna Sarmizegetusa,

Prin  Consiliul Local al Comunei Rîu de Mori,         Prin Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa,

Reprezentat de Primar  Mang Niculiță                       Reprezentat de Primar  Todoni Mihai Cornel

[semnătura]                                                                [semnătura]

 

Comuna Sălașu de Sus,                                           Comuna Sîntămărie Orlea,

Prin Consiliul Local al Comunei Sălașu de Sus,       Prin Consiliul Local al Comunei Sîntămărie Orlea,

Reprezentat de Primar  Marica Sorin                         Reprezentat de Primar  Filip Ioan Victor

[semnătura]                                                                [semnătura]

 

Comuna Soimuș,                                                      Comuna Teliucu Inferior,

Prin Consiliul Local al Comunei Soimuș,                  Prin  Consiliul Local al Comunei Teliucu Inferior,

Reprezentat de Primar  Nistor Laurențiu                    Reprezentat de Primar  Pupeza Daniel Gheorghe

[semnătura]                                                                [semnătura]

 

Comuna Turdaș,                                                       Comuna Vața de Jos,

Prin  Consiliul Local al Comunei Turdaș,                   Prin Consiliul Local al Comunei Vața de Jos,

Reprezentat de Primar  Lup Aurel                               Reprezentat de Primar  Folescu Milu

[semnătura]                                                                  [semnătura]

 

Comuna Vețel,                                                           Comuna Zam,                                        

Prin  Consiliul Local al Comunei Vețel,                      Prin  Consiliul Local al Comunei Zam,    

Reprezentat de Primar  Popa Petru                               Reprezentat de Primar  Sicre Gheorghe                       

[semnătura]                                                                   [semnătura]                                                               

 

 

Informaţii în completare