ROMÂNIA

JUDEŢUL  HUNEDOARA

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                           

 

HOTĂRÂREA Nr.8/2008

privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu Direcţia pentru Sport a Județului  Hunedoara şi Consiliul Local al Municipiului Deva, în vederea organizării acțiunii 'Gala Sportului Hunedorean'

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;

                        Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al  compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate  ale Consiliului Judeţean Hunedoara ;

                        Văzând adresa nr.1802/2007 a Direcţiei pentru Sport a judeţului Hunedoara, înregistrată la Consiliul Judeţean Hunedoara sub nr.7064/2007;

           În conformitate cu dispozițiile art.91 alin. 5 lit.a pct.5 și 6 şi ale alin.6 lit.a din Legea administraţiei publice nr.215/2001,republicată;

                        In temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

                        Art.1. Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara cu Direcţia pentru Sport a Județului Hunedoara şi Consiliul Local al Municipiului Deva, în vederea organizării  și finanțării în comun a acțiunii 'Gala Sportului Hunedorean' .                   

         Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul propriu al Consiliului

Judeţean Hunedoara pe anul 2008, - capitolul cultură, recreere, religie (67.02) - , destinată

realizării acţiunii menţionată la art.1 din prezenta.

Art.3. Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea acţiunii  menţionate la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art.4.   Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze  Acordul de asociere invocat la art.3 din prezenta.

                        Art.5. Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, A.T.O.P. din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

 

 

                                                                                                                

                        PREŞEDINTE,                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                   Mircea Ioan Moloţ                                                Dana Dan

 

 

 

Deva, la 31 ianuarie 2008

 

 

                                                                                                                    ANEXĂ                                                 

                                                                                                       la  Hotărârea nr.8/2008 a 

                                                                                                  Consiliului Judeţean Hunedoara 

 

            

                                                   ACORD DE  ASOCIERE

        

 

         Între:

 

1.    Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, str.1 Decembrie 1918, nr. 28, telefon: 0254/211350, fax: 0254/230030, judeţul Hunedoara, având codul fiscal: 4374474, cont de virament nr. RO12TREZ36624510270XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Deva, reprezentat prin domnul Mircea Ioan Moloţ - preşedinte,

                        

2.    Direcţia pentru Sport a Judeţului Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, str.Octavian Goga, nr.1, judeţul Hunedoara, cod fiscal 4633803, având cont bancar nr. RO41TREZ3665009XXX000146 deschis la Trezoreria Deva, reprezentată prin doamna Marieta Ilcu Răileanu - Director executiv,

                        şi

3.      Consiliul Local al Municipiului Deva, cu sediul în municipiul Deva str. Piaţa Unirii nr.4, telefon: 0254/218579, fax: 0254/226176, judeţul Hunedoara  cod fiscal 4374393, având cont bancar nr. RO65TREZ36624670255XXXXX  deschis la Trezoreria Deva, reprezentat prin domnul Mircia Muntean - primar, 

 

          convin următoarele:

 

Art.1 Scopul asocierii

Părţile convin ca prin acţiuni în asociere, să contribuie la susţinerea şi premierea celor mai buni sportivi, tehnicieni, conducători şi colaboratori ce activează în sportul de performanţă din judeţul Hunedoara.

 

Art.2 Obiectul acordului

Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea organizării, finanţării şi realizării în comun a acțiunii 'Gala Sportului Hunedorean' care va avea loc în data de 31.01.2008 în municipiul Deva.

 

Art.3 Durata acordului

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către toate părţile implicate şi este valabil până la terminarea acţiunii menţionate la art.2 din prezentul.

 

Art.4 Obligațiile părților

Consiliul Judeţean Hunedoara are obligaţia de a contribui la realizarea proiectului cu suma de 20.000 lei ( reprezentând premierea) sumă ce va fi alocată din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2008, în condiţiile legii.

 Direcţia pentru Sport a Judeţului Hunedoara are obligaţia de a contribui la realizarea proiectului cu suma 7.500 lei (reprezentând premierea în obiecte şi cheltuieli  administrative).

 Consiliul Local al Municipiului Deva, are  obligaţia de a pune la dispoziţie Casa de Cultură a municipiului Deva, în vederea realizării acţiunii menţionate la art. 2 din prezentul.

 

Art.5 Dispoziţii finale

  Părţile sunt pe deplin responsabile de obligaţiile asumate prin prezentul acord.

Orice modificare a prezentului acord se va face numai prin act adiţional semnat de părţile implicate.

Dacă una dintre clauzele prezentei asocieri este sau devine neexecutorie, va fi înlăturată din prezenta asociere, fiind considerată ca şi nescrisă, iar aceasta nu va afecta sau împiedica îndeplinirea sau executarea celorlalte prevederi cuprinse în prezentul, care vor continua să rămână în vigoare.

Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului acord se vor rezolva pe cale amiabilă.

 Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi,  ­­­­________ ,în 3 exemplare originale,  părţile atestând că se află în posesia unui exemplar.

 

 

CONSILIUL  JUDEŢEAN                                                     DIRECŢIA PENTRU SPORT A

HUNEDOARA                                                                  JUDEŢULUI HUNEDOARA

 

PREŞEDINTE,                                                                         DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Ioan Moloţ                                                                      Marieta Ilcu Răileanu

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                           CONSILIUL  LOCAL AL

Daniela Sălăşan                                                                         MUNICIPIULUI DEVA

 

                                                                                                            PRIMAR,

                                                                                                       Mircia Munteanu

 

VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,

Gabriela Bândea

 

 

 

 

 

JURIDIC-CONTENCIOS,

Mariana Daniela Bîrsoan

 

 

 

COMPARTIMENTUL CULTE, SPORT,

TURISM, ACTIVITĂȚI CULTURALE

Alexandra Sava

Informaţii în completare