R O M Â N I A

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEŢEAN     

 

 

 

 

 HOTĂRÂREA Nr.7/2008

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 213/2006

 

 

 

          CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,

 

          Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei lucrări publice, gospodărie comunală, mediu şi achiziţii publice, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 97 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

            Art. 1. - Anexa la Hotărârea nr. 213/2006 a Consiliului Județean Hunedoara, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.131/2006, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

 

           Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia lucrări publice, gospodărie comunală, mediu şi achiziţii publice şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

 

 

 

 

         PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,

      Mircea Ioan Moloţ                                                 Dana Dan          

 

 

 

 

 

Deva, la 31 ianuarie 2008

Informaţii în completare