ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.6/2008

privind aprobarea plăţii unor cotizaţii

 

                  

Consiliul Judeţean Hunedoara;

                   Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Relaţii Externe, Comunicare, Mass-media, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;

                   În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr4/2008 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2008;

                   În conformitate cu prevederile art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

                   Art.1 Se aprobă plata cotizaţiilor pentru structurile neguvernamentale, la care Consiliul Judeţean Hunedoara deţine calitatea de membru sau este reprezentat, prin intermediul preşedintelui şi al unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

                   Art.2 Prezenta se comunică celor interesaţi şi Direcţiei programe, prognoze, buget-finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

                                                                                               

 

 

 

 

                      PREŞEDINTE,                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                    Mircea Ioan Moloţ                                      Dana Dan

 

 

 

 

 

 

 

 

Deva, la 31 ianuarie 2008.

 

                                                                                                            ANEXĂ

                                                                                          la Hotărârea nr.6/2008 a

                                                                                    Consiliului Judeţean Hunedoara

                                                                                   

 

 

 

                     Structura Cuantumul cotizaţiei anuale (Lei)
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene 54.000,00
Asociaţia Secretarilor de Judeţe din România 400,00
Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe din România 200,00
Asociaţia Managerilor Financiari din Administraţia Publică Locală din România

 

250,00

Asociaţia Salvital din Hunedoara 4.000,00
Asociaţia 'Văii Jiului' 9.000,00
Agenţia de Dezvoltare Regională - Regiunea Vest 616.346,00
Asociaţia judeţelor de Munte din România 535,00
Asociaţia Intercomunală     'Ţara Haţegului' 40.000,00
Adunarea Regiunilor Europei (A.R.E) 15.000,00
Programul Polis 4.500,00
Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa (DCMT)

48.000,00

 

 

 

 

Informaţii în completare