ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

 

 

 HOTĂRÂREA Nr.5/2008

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008

ale instituţiilor publice din subordinea şi finanţarea

Consiliului Judeţean Hunedoara

 

 

 

                    CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;

                    Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;

                    Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

                    În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr.388/2007;

                    Potrivit art.97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

                    Art.1  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara, în sumă de 1.278,00 mii lei, conform anexelor nr.1 şi 1/1, programul de investiţii publice pe anul 2008, conform anexelor nr.2-2/2 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.3 la prezentul proiect de hotărâre.

                    Art.2  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Şcolii Speciale Săcel, în sumă de 1.768,00 mii lei, conform anexei nr.4 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.5 la prezentul proiect de hotărâre.

                    Art.3  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Şcolii Speciale Păclişa, în sumă de 1.235,00 mii lei, conform anexei nr.6 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.7 la prezentul proiect de hotărâre.

                    Art.4  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria, în sumă de 4.705,00 mii lei, conform anexei nr.8 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.9 la prezentul proiect de hotărâre.

                    Art.5  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Şcolii de Arte şi Meserii Bretea Strei, în sumă de 845,00 mii lei, conform anexei nr.10 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.11 la prezentul proiect de hotărâre.

                    Art.6  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Şcolii Generale 'O. Goga' Deva, în sumă de 794,00 mii lei, conform anexei nr.12 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.13 la prezentul proiect de hotărâre.

                    Art.7  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Şcolii Generale 'I.G. Duca' Petroşani, în sumă de 1.241,00 mii lei, conform anexei nr.14 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.15 la prezentul proiect de hotărâre.

                    Art.8  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Teatrului Dramatic 'I.D. Sârbu' Petroşani, în sumă de 2.950,00 mii lei, conform anexelor nr.16 şi 16/1, programul de investiţii publice pe anul 2008, conform anexelor nr.17 - 17/2 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.18 la prezentul proiect de hotărâre.

                    Art.9  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Hunedoara - Deva, în sumă de 7.114,00 mii lei, conform anexelor nr.19 şi 19/1,  programul de investiţii publice pe anul 2008, conform anexelor nr.20 - 20/4 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.21 la prezentul proiect de hotărâre.

                    Art.10  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara, în sumă de 1.442,00 mii lei, conform anexelor nr.22 şi 22/1, programul de investiţii publice pe anul 2008, conform anexelor nr.23 - 23/2 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.24 la prezentul proiect de hotărâre.

                    Art.11  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Bibliotecii Judeţene 'Ovid Densuşianu' Hunedoara - Deva, în sumă de 2.009,00mii lei, conform anexelor nr.25 şi 25/1 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.26 la prezentul proiect de hotărâre.

                    Art.12   Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Agenţiei de Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Hunedoara, în sumă de 361,00 mii lei, conform anexelor nr.27 şi 27/1, programul de investiţii publice pe anul 2008, conform anexelor nr.28 - 28/2 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.29 la prezentul proiect de hotărâre.

                    Art.13   Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Serviciului Public Judeţean Salvamont, în sumă de 1.500,00 mii lei, conform anexelor nr.30 şi 30/1, programul de investiţii publice pe anul 2008, conform anexelor nr.31 - 31/2 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.32 la prezentul proiect de hotărâre.

                    Art.14   Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Baia de Criş, în sumă de 1.810,00 mii lei, conform anexelor nr.33 şi 33/1, programul de investiţii publice pe anul 2008, conform anexelor nr.34 - 34/1 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.35 la prezentul proiect de hotărâre.

                    Art.15  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Hunedoara, în sumă de 67.754,24 mii lei, conform anexelor nr.36/1 - 36/2 b, 37 şi 38 - 38/1, programul de investiţii publice pe anul 2008, conform anexelor nr.39 - 39/9 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.40 la prezentul proiect de hotărâre.

                    Art.16  Anexele nr.1 - 40 fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

                    Art.17  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

 

 

                                                                               

          PREŞEDINTE,                          SECRETAR AL JUDEŢULUI,

      Mircea Ioan Moloţ                                         Dana Dan

 

 

 

 

 

Deva, la 31 ianuarie 2008

 

Informaţii în completare