ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂREA Nr.4/2008

privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2008

 

          CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;

          Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr.388/2007;

          În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.1424/2008, privind aprobarea Programului multianual "Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013', şi finanţarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor;

          În temeiul art. 91alin. 3 lit. a şi ale art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE :

          Art.1  -Se aprobă bugetul propriu al judeţului Hunedoara, pe anul 2008, în sumă de 158.444,24 mii lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1-1/12 la prezentul proiect de hotărâre.

          Art.2  -Se aprobă programul de investiţii pe anul 2008, cu finanţare din bugetul propriu al judeţului Hunedoara, conform anexelor nr.2-2/54 la prezentul proiect de hotărâre.

          Art.3  -Se aprobă numărul de personal şi fondul salariilor de bază ale Cosiliului Judeţean Hunedoara, conform anexei nr.3 la prezentul proiect de hotărâre.

          Art.4  -Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008, în sumă de 335,18 mii lei, sinteza programării financiare a fondurilor externe nerambursabile pe anii 2008-2012 şi sinteza finanţării programelor, conform anexelor nr. 4, nr.5-5/3, nr.6-6/3 la prezentul proiect de hotărâre.

          Art.5  -Se aprobă bugetul creditelor externe şi interne pe anul 2008 în sumă de 8.814,50 mii lei şi fişele obiectivelor de investiţii, conform anexelor nr.7-8/7 la prezentul proiect de hotărâre.

          Art.6  -Se aprobă utilizarea sumei de 10.883,52 mii lei din disponibilităţile fondului de rulment pentru finanţarea unor investiţii din competenţa Consiliului Judeţan Hunedoara, conform anexelor nr. 9- 9/7, nr.2, nr.2/44, 2/46, 2/47, 2/49, 2/50, 2/51, 2/52 la prezentul proiect de hotărâre.

          Art.7  -Anexele nr.1-9/7 fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

          Art.8  -Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

                                                                                        

          PREŞEDINTE,                                    SECRETARUL JUDEŢULUI,

      Mircea Ioan Moloţ                                                  Dana Dan

Deva, la 31 ianuarie 2008

Informaţii în completare