ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDETEAN

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 1 / 2008

privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2008

 

 

                    CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;

          Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei Lucrări Publice, Gospodărire Comunală, Mediu şi Achiziţii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;

          Văzând procesul verbal nr.106/2007;

                    În  baza   dispoziţiilor  art. 6 lit. c din Legea bugetului  de stat pe anul 2008, nr. 388/2007 ;

                    În temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

                    Art.1 Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumei de 20.198 mii lei  defalcată din taxa pe valoarea adăugată,  pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 

          Art.2 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Lucrări Publice, Gospodărire Comunală, Mediu şi Achiziţii Publice şi se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

 

                     

  PREŞEDINTE,                        SECRETAR  AL JUDEŢULUI,

Mircea Ioan Moloţ                                       Dana Dan

 

 

 

Deva, la 11 ianuarie 2008

 

                       Anexa 
          la Hotărârea nr.1/2008
      a Consiliul Județean Hunedoara
         
         

REPARTIZAREA PE UNITĂŢI ADMINISTRATIV -TERITORIALE  

A SUMELOR DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

PENTRU DRUMURILE JUDEŢENE ŞI COMUNALE PE ANUL  2008

         
         
         
         
         
      mii lei  
  Nr.ctr.  Consilii locale Alocat 2008  
   
    Total valoare, din care: 20,918.00  
         
    Drumuri judeţene, total: 18,499.00  
         
    Drumuri comunale, total: 2,419.00  
         
  1 Brad 100.00  
  2 Vulcan 69.00  
  3 Călan 700.00  
  4 Geoagiu 200.00  
  5 Hațeg 200.00  
  6 Băcia 100.00  
  7 Bretea Română 100.00  
  8 Bulzeștii de Sus 25.00  
  9 Burjuc 50.00  
  10 Dobra 50.00  
  11 Gurasada 100.00  
  12 Hărău 50.00  
  13 Ilia 100.00  
  14 Luncoiu de Jos 300.00  
  15 Mărtinești 25.00  
  16 Rapoltu Mare 25.00  
  17 Ribița 25.00  
  18 Romos 100.00  
  19 Turdaș 50.00  
  20 Vălișoara 50.00  
       

Informaţii în completare