TimesNewRoman11

 

 

Hotararea 1 Aprobarea utilizării excedentului anului 2016 pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare la sfârşitul exerciţiului bugetar 2017

Hotararea 2 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018

Hotararea 3 Numirea în funcţia publică de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara

Hotararea 4 Aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de interes județean

Hotărârea 5 Aprobarea Regulamentului consolidat și armonizat al serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru Valea Jiului

Hotărârea 6 Aprobarea “Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2018” 

Hotărârea 7 Aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

Hotărârea 8 Aprobarea încheierii Convenției de colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și Consiliul Local al Comunei Pui

Hotărârea 9 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea 10 Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru ”Intervenție de urgență pentru consolidarea coșurilor de fum aferente Consiliului Județean Hunedoara”

Hotărârea 11 Încheierea actelor adiționale ale unor convenții de parteneriat dintre Consiliul Județean Hunedoara și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara cu furnizorii privați acreditați de servicii sociale

Hotărârea 12 Aprobarea Regulamentului de acordare a Titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” și a „Diplomei de Excelență”

Hotărârea 13 Aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare elevilor şi profesorilor din instituţiile de învăţământ din judeţul Hunedoara, care au obținut rezultate de excepție la etapa judeţeană a Olimpiadelor Naţionale Şcolare

Hotărârea 14 Aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș

Hotărârea 15 Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2018 și estimările pe anii 2019 – 2021

Hotărârea 16 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018 

Hotărârea 17 Modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara

Hotărârea 18 Solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Orăștie în domeniul public al Județului Hunedoara

Hotararea 19 Acordarea unei Diplome de “EXCELENŢĂ” (Petru Nistorescu)

Hotararea 20 Aprobarea Programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2018

Hotararea 21 Constituirea Comisiei de evaluare și selecție a persoanelor fizice autorizate și atestate, asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care inițiază și organizează acțiuni, programe, proiecte culturale și educativ-științifice, sportive, activități sociale, unităților de cult, ofertelor formulate pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora

Hotararea 22 Aprobarea Planului de acțiuni al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara pentru anul 2018

Hotararea 23 Aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special preuniversitar de stat din judeţul Hunedoara, pentru anul şcolar 2018 – 2019

Hotararea 24 Aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2018

Hotararea 25 Aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale alocate județului Hunedoara pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019 – 2021

Hotararea 26 Aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2018 și estimările pe anii 2019 - 2021

Hotararea 27 Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara

Hotararea 28 Aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimările pe anii 2019 - 2021 ale spitalelor publice de interes județean

Hotararea 29 Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 ale unor societăți comerciale la care județul Hunedoara are calitatea de acționar unic sau majoritar

Hotararea 30 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2018

Hotararea 31 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad

Hotararea 32 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani

Hotararea 33 Acordarea Diplomelor de Merit și a stimulentelor financiare de către Consiliul Județean Hunedoara, elevilor și profesorilor din instituțiile de învățământ din județul Hunedoara, care au obținut rezultate de excepție la etapa județeană a Olimpiadelor Naționale Școlare, pentru anul școlar 2016-2017

Hotararea 34 Acordarea Diplomelor de Excelență și a stimulentelor financiare de către Consiliul Județean Hunedoara, sportivilor și antrenorilor din județul Hunedoara, care au obținut rezultate de excepție la disciplinele sportive olimpice și neolimpice în cursul anului 2017

Hotararea 35 Aprobarea Acordului de asociere între Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun a concursurilor și olimpiadelor școlare, etapa județeană

Hotararea 36 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 37 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Hotararea 38 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara

Hotararea 39 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont

Hotararea 40 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice

Hotararea 41 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara

Hotararea 42 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotararea 43 Aprobarea transmiterii temporare a dreptului de administrare asupra sectorului de drum județean DJ 667 de la km 1+898 la km 5+532

Hotararea 44 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.149/2016 privind aprobarea cofinanțării proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” aferentă fazei a II-a

Hotararea 45 Aprobarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2018

Hotararea 46 Aprobarea preluării imobilului ”Spitalul Orăștie” în domeniul public al Județului Hunedoara